You are here

Fakti un skaitļi (ESENER)

EU-OSHA veiktais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER) ir vērienīgs apsekojums, kurā aplūko, kā darbavietās Eiropā tiek pārvaldīti darba drošības un veselības aizsardzības riski.

Tūkstošiem uzņēmumu un organizāciju pārstāvju visā Eiropā atbild uz ESENER anketas jautājumiem, kas īpaši pievēršas:

 • vispārīgiem DDVA (darba drošības un veselības aizsardzības) riskiem un to pārvaldībai;
 • tādiem psihosociālajiem riskiem kā stress, iebiedēšana un uzmākšanās;
 • virzītājspēkiem un šķēršļiem DDVA pārvaldībā;
 • darbinieku iesaistīšanai DDVA nodrošināšanā.

2014. gada apsekojums ir vēl sīkāk izstrādāts un vērienīgāks nekā pirmais, izlases kopas ir divreiz lielākas, kā arī trīs valstīs izlases kopas ir vēl papildus palielinātas. Apsekojumā ESENER-2 pirmo reizi iekļauti arī mikrouzņēmumi ar 5–10 darbiniekiem, kā arī lauksaimniecības uzņēmumi.

 • Regulāri un galvenokārt štata darbinieku veiktie darbavietas risku novērtējumi

  Šķiet, ka pastāv korelācija ar uzņēmumu lielumu, jo to uzņēmumu īpatsvars, kuros risku novērtējumus veic galvenokārt štata darbinieki, pieaug proporcionāli uzņēmumu lielumam.

  Tas neļauj izdarīt nekādus secinājumus par šo risku novērtējumu kvalitāti, taču principā, pieņemot, ka personas, kas uzrauga darbu, vislabāk spēj kontrolēt riskus, visiem uzņēmumiem būtu jāspēj veikt pamata risku novērtējumu tikai pašu spēkiem.

  Regulāri veiktie darbavietas risku novērtējumi katrā valstīTuvināšanas ikona
 • Regulāri veiktie darbavietas risku novērtējumi

  ESENER-2 liecina, ka 77 % uzņēmumu ES-28 valstīs regulāri veic risku novērtējumus. Kā prognozēts, pastāv pozitīva korelācija ar uzņēmumu lielumu.

  ESENER-2 norādītie risku novērtējuma absolūtie līmeņi zināmā mērā varētu būt pārvērtēti. Šāda veida mērījumu kļūda ir raksturīga visiem apsekojumiem, un ESENER-2 ietvaros ir darīts viss iespējamais, lai tā būtu minimāla. Galvenais, ka metodika nodrošina iespēju izmantot aprēķināto līmeni apsekojuma galvenajiem mērķiem — ticamiem dažādu valstu salīdzinājumiem un analīzei, salīdzinot ar citiem mainīgajiem lielumiem.

  Uzziniet vairāk

  TuvinātTuvināšanas ikona
 • Kāpēc regulāri netiek veikti risku novērtējumi

  Risku novērtējumi regulāri netiek veikti divu galveno iemeslu dēļ: jau ir zināmi riski un bīstamība (83 %) un nav konstatētas nozīmīgas problēmas (80 %).

  Interesanti, ka vismazākā lieluma klašu uzņēmumi retāk nekā lielāki uzņēmumi ziņo, ka procedūra ir pārāk apgrūtinoša: 22 % to uzņēmumu, kuros ir 5–9 darbinieki, salīdzinājumā ar 31 % to uzņēmumu, kuros ir vairāk nekā 250 darbinieku.

  TuvinātTuvināšanas ikona
 • Iemesli darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu risināšanai

  85 % ES-28 valstu uzņēmumu kā svarīgu iemeslu norāda juridiska pienākuma izpildi.

  Šajā ziņā pastāv neliela pozitīva korelācija ar uzņēmumu lielumu, bet sadalījumā pa nozarēm nav būtisku atšķirību. Otrs svarīgākais rīcības virzītājspēks DDVA jomā ir darbinieku vai viņu pārstāvju prasību apmierināšana (79 %).

  TuvinātTuvināšanas ikona
 • Galvenās grūtības, risinot darba drošības un veselības aizsardzības jautājumus

  Pēc uzņēmumu lieluma sagrupētie rezultāti liecina, ka mazākie uzņēmumi biežāk nekā lielāki uzņēmumi norāda šos divus faktorus: juridisku pienākumu un dokumentācijas sarežģītība.

  Savukārt jo īpaši vislielākā lieluma klases uzņēmumi norāda, ka gan darbiniekiem, gan vadībai trūkst attiecīgo zināšanu, kas ir interesants secinājums, jo liecina par to, ka lielākos uzņēmumos varētu būt grūtāk panākt labvēlīgu drošības kultūru vai klimatu.

  TuvinātTuvināšanas ikona
 • Uzņēmumā sastopamie riska faktori

  Visbiežāk sastopamie riska faktori ir vajadzība tikt galā ar sarežģītiem klientiem, skolēniem vai pacientiem (58 % uzņēmumu ES-28 valstīs), kam seko nogurdinošas vai sāpīgas ķermeņa pozas (56 %) un monotonas plaukstu vai roku kustības (52 %).

  Pašreizējā sabiedrības pārmaiņu kontekstā ESENER-2 rezultāti atspoguļo pakalpojumu nozares pastāvīgo pieaugumu.

  TuvinātTuvināšanas ikona
 • Visbiežāk sastopamie riska faktori

  Nelaimes gadījumu risks, strādājot ar mehānismiem vai rokas darbarīkiem, ir visbiežāk sastopamais riska faktors būvniecības, atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un elektroapgādes (82 % nozares uzņēmumu ES-28 valstīs), lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē (78 %) un apstrādes rūpniecībā (77 %).

  Vajadzība tikt galā ar sarežģītiem klientiem, pacientiem, skolēniem utt. ir visbiežāk sastopamais riska faktors izglītības, veselības un sociālās aprūpes jomā (75 %), kā arī tirdzniecības, transporta, pārtikas, izmitināšanas un atpūtas pasākumu jomā (62 %).

  TuvinātTuvināšanas ikona