Tiesību akti

Vissvarīgākais Eiropas tiesību akts, kas attiecas uz risku novērtēšanu ir Pamatdirektīva Nr. 89/391. Šī Direktīva patiešām ir pamats, un tajā ir izklāstīti „galvenie principi arodriska novēršanai, ... kā arī vispārīgas pamatnorādes minēto principu īstenošanai” (1.p. 2.p.). Tā nosaka darba devēju atbildību par darbinieku drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanu visos ar darbu saistītajos aspektos, un risku novērtēšana ir šīs obligātās darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības neatņemama sastāvdaļa (occupational safety and health management - OSHM). Atbilstoši Direktīvai risku novērtēšanai jābūt visaptveroša darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības procesa sākumpunktam. Tam ir galvenā nozīme, jo darba devējiem ļauj ieviest pasākumus, kas nepieciešami savu darbinieku drošības un veselības aizsardzībai. 

Šī pamatdirektīva aizstāj valstu tiesību aktus. Tomēr dalībvalstīm ir tiesības ieviest stingrākus noteikumus savu darba ņēmēju aizsardzībai (tādēļ jāpārbauda savas valsts konkrētie tiesību akti par risku novērtēšanu).