OiRA kopiena

OiRA kopienu veido organizācijas un cilvēki, kuri izstrādā OiRA rīkus. Tās mērķis ir atvieglot OiRA rīku izstrādi, rosinot rīku, zināšanu un labās prakses savstarpējo apmaiņu, veicinot kopdarbību, nostiprinot kopienā jau pastāvošās attiecības un veidojot jaunas attiecības.

Kas ir OiRA kopienas locekļi?

 • Tie ir nozaru sociālie partneri ES un valstu līmenī (darba devēju un darba ņēmēju organizācijas)

 • ES un valstu iestādes (ministrijas, darba inspekcijas, darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) institūcijas u. tml.).

Kopienas locekļi uztur regulāru kontaktu ar EU-OSHA, satiekas reizi gadā, lai apmainītos ar informāciju un pieredzi, kā arī sadarbojas, koplietojot OiRA rīku saturu, veicināšanas materiālus utt.


Vai vēlaties pievienoties OiRA kopienai?

Visi kopienas locekļi ir apņēmušies:

 • izstrādāt OiRA rīkus vai pielāgot esošos OiRA rīkus konkrētām nozarēm un valstu tiesību aktiem;

 • iesaistīt gala lietotājus (mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu (MMU) vai organizāciju darba devējus un darba ņēmējus), lai nodrošinātu OiRA rīku atbilstību gala lietotāju patiesajām vajadzībām (jo īpaši testēšanas fāzē);

 • regulāri atjaunināt OiRA rīku saturu;

 • izplatīt OiRA rīkus un iespēju robežās sniegt atbalstu gala lietotājiem;

 • sadarboties ar EU-OSHA un sniegt atgriezenisko saiti par rīku veidotāju, materiāliem un difūzijas modeli;

 • piedalīties OiRA projekta izvērtēšanā (ko organizē EU-OSHA);

 • dalīties ar OiRA rīkiem, ko tie izstrādājuši, kā arī dalīties procesa gaitā iegūtajā pieredzē un zināšanās ar pārējiem OiRA kopienas locekļiem.


Vai vēlaties pievienoties OiRA kopienai?

 • Pastāv vispārīga vienošanās, ka nepieciešama sadarbība ES līmenī riska novērtēšanas rīku izstrādē, jo īpaši ekonomiskās krīzes un ierobežoto resursu kontekstā.

 • Centienu un resursu apvienošana ES līmenī: OiRA kopienas locekļi strādā, pamatojoties uz to, ko paveikuši vai pie kā strādā pārējie locekļi.

 • OiRA veicina sadarbību starp ES un valstu OiRA kopienas locekļiem un pētniekiem.

 • Projekts kalpo kā tilts, nostiprina sadarbību, kā arī iedibina jaunus paņēmienus informācijas apmaiņai.


Vai vēlaties pievienoties OiRA kopienai?

Ja esat sociālais partneris vai valsts institūcija, vai iestāde un vēlaties pievienoties OiRA, aicinām vispirms izlasīt OiRA saprašanās memorandu, ar ko nosaka sadarbības principus ar EU-OSHA (un kas jāparaksta visiem OiRA kopienas locekļiem). Ja Jums radās interese, tad lūdzam sazināties ar valsts kontaktpunktu, lai viņus par to informētu.

Ar OiRA partnerības politiku nosaka, ka prioritāte tiek sniegta ES organizācijām un ES dalībvalstīm. Organizācijām un valstīm ārpus ES EU-OSHA piedāvā bez maksas lejupielādēt OiRA rīku ģeneratoru (interneta lietojumprogrammu riska novērtēšanas rīku izstrādei).

Lūdzam ņemt vērā, ka:

 • šīs programmatūras izmantošanai nepieciešams pārzināt programmatūru Plone;

 • EU-OSHA programmatūru pastāvīgi atjaunina;

 • OiRA lietojumprogrammas pirmkodu piešķir uz vispārējās publiskās licences pamata.