You are here

Rīki

OiRA šeit nodrošinātie un nozarēm paredzētie rīki ir pieejami mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, lai tos varētu izmantot riska novērtējumu veikšanai un lai tie palīdzētu viņiem sagatavot dokumentētu novērtējumu, kas pielāgots viņu vajadzībām. Rīkus iespējams lejupielādēt bez maksas, un tiem ir ērti piekļūt, noklikšķinot uz attiecīgās saites. Katrai saitei ir īss rīka apraksts un tā OiRA partnera nosaukums, kurš to ir izstrādājis. Rīkus var meklēt pēc valsts, valodas un nozares.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Rāda 191 - 200 no 257
1-6 F-A 72.jpg
30/09/2016
Tīrīšanas pakalpojumi
Slovēnija
slovēņu

Cleaning

Cleaning is a job to be implemented in all industries and in public places and business premises. In general, it means cleaning floors and other surfaces, including washing floors, dusting, vacuuming, polishing floors and work surfaces as well as other tasks, such as removing trash, waste water disposal and similar. Frequently, cleaning tasks take place outside regular working hours, including in the early morning, late evening or at night. Some cleaning operations are specialised only for cleaning windows, facades, industrial plants, means of transport (trains, planes, buses, etc), premises and equipment in health care and cleansing effects of disasters such as fires, floods and the like. Bsides, cleaning, slipping, stumbling, falls and similar are the most common causes of accidents at work. Workers are exposed to dangerous substances, the risk of electrical currents, manual handling of loads, stress, as well as violence by third parties and sexual harassment.

Čiščenje je opravilo, ki se izvaja v vseh dejavnostih ter na javnih mestih in poslovnih prostorih. V splošnem je to čiščenje talnih in drugih površin, vključno s pomivanjem tal, brisanjem prahu, sesanjem, loščenjem tal in delovnih površin ter druga opravila, kot so odnašanje smeti, odstranjevanje odpadne vode in podobno. Pogosto se čiščenje izvaja izven običajnega delovnega časa, na primer zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali ponoči. Nekateri izvajalci čistilnih del so specializirani samo za čiščenje oken, fasad, industrijskih obratov, prometnih sredstev (vlaki, letala, avtobusi, itd.), prostorov in opreme v zdravstvu ter čiščenje posledic katastrof kot so požari, poplave in podobno. Pri čistilnih delih so zdrsi, spotiki, padci in podobno najpogostejši vzroki nezgod pri delu. Poleg tega so delavci pri opravljanju del izpostavljeni nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, obremenitvam pri ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju tretjih oseb, spolnemu nadlegovanju, itd.

1-9 F-A 72.jpg
30/09/2016
Izglītība
Spānija
spāņu

Driving schools

The tool allow companies within the sector to assess the risks of their workers. It is oriented towards driving schools and it is very easy to use.

Permite a las empresas del sector evaluar los riesgos laborales de sus trabajadores. Está orientada a las autoescuelas y es fácil de usar, muy intuitiva y completa.

1-7 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
Slovēnija
slovēņu

Commercial shops

Due to a long-term standing work or incorrect sitting position, shop workers are often exposed to orthopedic injuries after only a few years of their professional practice. In the long term their health might be affected by repetitive movements influenced by stacking items on the shelves and lifting heavy weights. Improper working techniques and a poor ergonomically designed working environment are among the factors that aggravate the already burdened occupations. The ongoing work with customers and psychosocial risks (excessive workload, shift work, poor communication, sexual harassment, violence, third parties adn so on) can often lead to employees' burnout or depression. The OiRA tool for shop workers deals with general and specific risks at work. This risk assessment contains proposed solutionsto reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Prodajalci so pogosto ortopedski bolniki že po nekaj letih opravljanja svojega poklica zaradi dolgotrajnega dela stoje ali nepravilnega sedečega položaja (npr.: delavec na blagajni). Dolgoročno pa lahko na njihovo zdravje zaradi ponavljajočih se gibov vpliva tudi zlaganje artiklov na police ter dvigovanje bremen. Nepravilne tehnike dela ter neergonomsko načrtovana delovna mesta sodijo med dejavnike, ki poslabšujejo že sicer obremenjena delovna mesta. Stalno delo s strankami ter psihosocialna tveganja (čezmerna delovna obremenitev, delo v izmenah, neučinkovito komuniciranje, spolno nadlegovanje, nasilje tretjih oseb, ipd.) lahko pogosto vodijo v izgorelost ali depresijo. To orodje obravnava  tveganja pri delu prodajalca za pultom ali blagajno. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

carpentries_A - 72.jpg
30/09/2016
Būvniecība un apkope
Kokapstrāde un saistītas darbības
Slovēnija
slovēņu

Carpentries

The woodworking industry has one of the highest rates of accidents in the manufacturing sector. The reasons are largely the result of workers interacting with various sets of tools and equipment. Carpenter work requires normal physical and mental capability with an emphasis on skills of hands and fingers, muscle sensitivity and pressure sensation on feet, hands and fingers. Carpenters work with the coordination of hands and fingers and must be able to concentrate in dangerous situations with a rapid understanding and reaction to signals and sounds. Occasionally, they work at height and in forced positions. Because of the potential harm caused by excessive noise, dust, fumes, glues, paints, thinners and hardeners periodic medical check-ups are required. The OiRA tool for carpenters deals with general risks with an emphasis on chemical safety and the safety of work equipment - machinery and equipment (maintenance of machines, control systems, etc.). This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Lesno predelovalna industrija ima eno najvišjih stopenj nezgod v predelovalni dejavnosti. Razlogi so večinoma posledica stika delavcev s strojno opremo. Mizar ima normalne psihofizične sposobnosti s poudarkom na spretnosti rok in prstov, mišični občutljivosti ter občutkom za pritisk noge, roke in prstov. Dela ob usklajeni koordinaciji rok in prstov, razlikuje barve ter dela ob hitrem razumevanju in reagiranju na signale in zvoke, globinskem gledanju, s prisebnostjo in zbranostjo v nevarnih situacijah. Občasno dela na višini in v prisilni drži. Pogosto se sklanja, dela čepe in lovi ravnotežje. Zaradi škodljivosti, kot so ropot, prah, hlapi, lepila, barve, razredčila in trdilci so potrebni periodični zdravniški pregledi. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v mizarski delavnici, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter varnosti delovne opreme - strojev in naprav (vzdrževanje strojev, krmilni sistemi, ipd.). Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

work in office_A - 72_3.jpg
30/09/2016
Biroja darbs un administrācija
Slovēnija
slovēņu

Office work

Like any job, working in an office environment can be dangerous. Statistics show that even in offices many workers can be injured or get ill. Risks are mainly due to an inadequate working environment, improperly installed work equipment and the like. Working with computer equipment is increasingly complex and often beyond normal working hours. This tool addresses the general risks at work in the office does not deal with various specific features which are associated with different working and organizational procedures.

Tako kot vsako delo je tudi delo v pisarniškem okolju lahko nevarno. Statistika kaže, da se tudi v pisarnah vsako leto veliko delavcev poškoduje ali zboli.  Tveganja  so predvsem zaradi neustreznega delovnega okolja, neustrezno postavljene delovne opreme in podobno. Delo z računalniško opremo je vse bolj zahtevno in velikokrat  preko normalnega delovnega časa. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v pisarnah ne obravnava pa  raznih posebnosti, ki so povezane z različnimi delovnimi in organizacijskimi postopki.

2-3 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Būvniecība un apkope
Slovēnija
slovēņu

Construction

From the occupational safety and health perspective, working in the construction industry is among the most risky. The reasons are mainly based on the fact that the work is performed at the work environment where the situation is constantly evolving in terms of both the performance of work activities, the number of participants, work at different levels (at height, excavations, tunnels), transport (horizontal, vertical) as well as in very changing weather conditions (heat, cold, wind, rain, snow). During construction work, workers are exposed to health damage risks, such as diseases related to asbestos exposure, back pain, vibration disease (white finger syndrome), and skin ulcers due to the use of hazardous substances like cement. The OiRA tool for construction workers deals with general risks with an emphasis on chemical safety and the safety of work equipment, slipping, tripping, falls from heights, exposure to dangerous substances, the risk of electrical current, manual handling of loads, stress, violence and so on. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Delo v gradbeništvu je eno izmed najbolj tveganih za varnost in zdravje pri delu.  Razlogi za takšno trditev so predvsem v tem, da se delo opravlja na deloviščih, kjer se razmere stalno spreminjajo tako glede izvajanja delovnih aktivnosti, mehanizacije, števila udeležencev, del na različnih nivojih (na višini, izkopih, rovih), transporta (horizontalnega, vertikalnega) kot tudi v zelo spreminjajočih vremenskih razmerah (vročina, mraz, veter, dež, sneg) Pri gradbenih delih so delavci izpostavljeni tudi tveganjem okvar zdravja, kot so bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu, bolečine v hrbtenici, vibracijska bolezen (sindrom belih prstov), kožne razjede zaradi uporabe nevarnih snovi, cementa in podobno. To orodje obravnava  tveganja pri delu v gradbeništvu: zdrsi, spotiki, padci z višin, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju,itd. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-2 F-A-72_0.jpg
30/09/2016
Pārtikas ražošana un pārdošana
Slovēnija
slovēņu

Bakeries

Bakers work in manufacturing facilities that produce bread, pastries, and other baked products. Bakers' work is demanding and relatively difficult. It is very often exposed to various dangers and risks of rotating tools and moving parts, burns from cooking and heating liquids. Bakers work with their hands or fingers and are occasionally exposed to extreme heat or cold while working outside or in cold storages. Work is continuously performed in artificial light at high temperatures and humid fluctuations with the presence of fine particles (flour, sugar powder) and excessive noise. The OiRA tool for bakers deals with general and specific risks at work. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Delo peka je zahtevno in relativno težko. Pogosto je izpostavljen različnim nevarnostim in možnostim poškodb z orodji in gibljivimi deli strojev, opeklin pri pečenju in gretju tekočin ali udarcev pri transportu. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem in dviganjem lažjih bremen. Med hojo prenaša in potiska bremena. Dela z rokami oziroma s prsti. Občasno je izpostavljen visoki vročini ali mrazu pri zunanjih opravilih in delu pri zamrzovalnih napravah. Stalno dela pri umetni svetlobi pri velikih temperaturnih spremembah, v vlagi, ob prisotnosti drobnih delcev (moka, sladkor v prahu) v zraku in v hrupu. To orodje obravnava  tveganja pri delu peka. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-4 F-A 72.jpg
30/09/2016
Viesnīcas, restorāni, ēdināšanas iestādes
Latvija
latviešu

Sabiedriskā ēdināšana

Šis rīks ir paredzēts dažādiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Rīku var izmantot gan pusdienu restorāni, gan bistro, gan kafejnīcas, gan bāri u.c. uzņēmumi, kuros gatavo ēst un pasniedz to klientiem. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtas darba vietas iekārtošanu, darbam ar nažiem un dažādo virtuves tehniku, idejas slodzes samazināšanai viesmīļiem, ugunsdrošības un evakuācijas organizācijai u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Šis rīks ir paredzēts dažādiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Rīku var izmantot gan pusdienu restorāni, gan bistro, gan kafejnīcas, gan bāri u.c. uzņēmumi, kuros gatavo ēst un pasniedz to klientiem. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtas darba vietas iekārtošanu, darbam ar nažiem un dažādo virtuves tehniku, idejas slodzes samazināšanai viesmīļiem, ugunsdrošības un evakuācijas organizācijai u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-37 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Autotransports, izplatīšana un loģistika
Slovēnija
slovēņu

Road transport

The OiRA tool is intended to tackle drivers in the road traffic activities and to lead the employer through the basic occupational, safety and health requirements, including the choice of equipment - truck, manipulating with cargo, safe driving and handling with documentation. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.   

Orodje, namenjeno voznikom v cestnem prometu, se ciljano nanaša na voznike kamionov. Delodajalca vodi preko splošnih zahtev za varnost in zdravje pri delu, izbora in priprave vozila pred vožnjo, nakladanje in razkladanje tovornih vozil, varno vožnjo po cesti ter organizacijo vse potrebne dokumentacije. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-12 F-A 72_9.jpg
30/09/2016
Frizieri un skaistumkopšanas saloni
Slovēnija
slovēņu

Hairdressers

A hairdresser's tasks are very diverse and can vary from cutting, colouring and styling hair, beards and mustaches. While carrying out their job, hairdressers use a plethora of accessories and tools made of different materials, including scissors, combs, hairbrushes, razors and hair cutting machines, hair winders, soaping brushes, sprayers, hair sprays, toilet water, shampoos, hair strengtheners and colours. Most hairdressers have a broad range of skills, but some others specialise in processes. Hairdressing work requires good physical skills. The OiRA tool for hairdressers deals with general risks with an emphasis on chemical safety and skin protection. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Dela frizerja so raznolika: od striženja, oblikovanja pričesk, brad in brkov, britja, barvanja las, trepalnic, obrvi in brkov, do negovanja las in lasišča. Delo navadno začne z umivanjem las in lasišča. Pri svojem delu uporablja široko paleto najrazličnejših pripomočkov in orodij iz različnih materialov: glavnike, česalne krtače, britve in brivnike, škarje in strojčke za striženje las in dlak, navijalce za kodranje, čopiče za miljenje in nanašanje kemikalij, razpršilnike, toaletne vode, lake, šampone, utrjevalce in barvila. Delo frizerja zahteva dobre telesne spretnosti. Opravlja se pretežno stoje, s pripogibanjem, obračanjem in poseganjem. Poleg ostrega vida ima frizer visoko razvite spretnosti rok in prstov. Možne poškodbe so: vrezi, vbodi z ostrim orodjem in okužbe z nalezljivimi boleznimi pri neposrednih stikih z ljudmi. S pazljivostjo pri delu in upoštevanjem navodil o uporabi zaščitnih sredstev se je poškodbam po navadi moč izogniti. Več kot tretjina vseh frizerjev ima v svoji poklicni karieri težave s kožo (alergijske kožne bolezni), posebno s kožo v predelu rok. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v frizerskem salonu, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter zaščiti in negi kože. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Pages