Paziņojums par privātumu

Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu apstrāde

Andrew Smith, sakaru un informācijas vienības vadītājs

 

Datu apstrādes nolūks

Lai varētu apkopot anonīmus statistiskas datus par šīs vietnes izmantošanu, par katru piekļuvi vietnei tiek izveidots žurnālfails, kurā iekļauj šādus apkopotos datus: apmeklējumu kopējais skaitu, lietotāju valstis, sesiju ilgumu un lietotāju nobraukto ceļu sesiju laikā.

 

Apstrādāto datu veids

Žurnālfailos ir šāda informācija:

  • lietotāja IP adrese;
  • datums un laiks, kad lietotāja pieprasījums piekļūt vietnei sasniedza tīmekļa serveri;
  • pieprasītais vietrādis URL;
  • HTTP atgrieztais kods, kas parādīts pieprasītājam (lietotājam);
  • pieprasītāja apstrādes laiks;
  • pieprasītāja lietotāja aģenta virkne.

 

Juridiskais pamats

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, un tās turpmākie grozījumi.

 

Datu apstrādes likumība

Šī apstrāde ir pamatota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 5. panta a) apakšpunktu (turpmāk — Regulu (EK) Nr. 45/2001).

 

Datu saņēmēji

Piekļuvi personas datiem piešķir, pamatojoties uz iesaistīto subjektu funkciju un atbildību (vajadzības pēc informācijas princips):

  • Pienācīgi iecelts EU-OSHA personāls;
  • Ārējais nodrošinātājs, kurš mitina EU-OSHA serveri;
  • Vajadzības gadījumā Juridiskais dienests, Civildienesta tiesa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombuds, Revīzijas palāta, Iekšējās revīzijas dienests.

Visiem iepriekšminētajiem saņēmējiem ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. EU-OSHA neatklāj personas datus trešām personām. EU-OSHA neizpauž personas datus tiešai tirgvedībai komerciāliem nolūkiem.

Sīkfaili

Apmeklējot vietni, tiek iestatīti pagaidu sesijas sīkfaili. Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai atļautu sesiju. Pēc pārlūka sesijas pabeigšanas tie tiek izdzēsti. Nevienā sīkfailā netiek saglabāta IP adrese. Sīkfailiem ir unikāls ID, lai identificētu sesijas, kuras ir pilnībā anonīmas sesijas iespējošanas nolūkā.

Šajā vietnē tiek izmantota Piwik — programmatūra tīmekļa statistikas ģenerēšanai, ko pilnībā mitina EU-OSHA serveri, kuri atrodas Eiropas Savienībā. Piwik saglabā sīkfailus Jūsu datorā, taču netiek vākti personas dati. Anonīms ID ļauj Piwik identificēt Jūsu sesiju, bet šim ID nav nozīme nevienam citam un to nevar izmantot individuāla lietotāja identificēšanai.

Ja nevēlaties, lai EU-OSHA izseko Jūsu aktivitātes, izmantojot Piwik, Jūs varat atteikties no Piwik, uzklikšķinot lodziņā zemāk.

 

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt, labot un bloķēt informāciju par sevi (ja dati nav pareizi), pieprasīt tās anulēšanu un iebilst pret tās apstrādi gadījumos, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 13.,14.,15., 16. un 18. pantā.

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi: information@osha.europa.eu un tematā iekļaujot vārdus “datu aizsardzība”.

 

Informācija par datu glabāšanas periodu

Žurnālfailos saglabātā informācija divus gadus tiek glabāta EU-OSHA serverī, ko mitina ārējais nodrošinātājs, kurš atrodas Eiropas Savienībā.

 

Dati anonīmu statistikas ziņojumu veidošanai tiek uzglabāti ilgāk.

 

Drošības pasākumi

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to nesankcionētu pārveidošanu un datu atklāšanu vai iznīcināšanu. Tas ietver datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes prakses un drošības pasākumu iekšēju pārskatīšanu, kā arī saziņas atbilstošu šifrēšanu un fiziskus drošības pasākumus aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās mēs glabājam personas datus.

 

Informācijas pieprasījums

Lai iegūtu papildinformāciju par personas datu izmantošanu, datu subjekti var nosūtīt savu pieprasījumu EU-OSHA datu aizsardzības inspektoram, rakstot uz adresi: dpo@osha.europa.eu.

 

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU), rakstot uz adresi: http://www.edps.europa.eu, ja datu subjekti uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.