Paziņojums par konfidencialitāti

Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu apstrāde

Komunikācijas un atbalsta vienības vadītājs Andrew Smith

Datu apstrādes nolūks

Lai izveidotu anonīmu statistiku par šīs tīmekļa vietnes lietošanu, katram piekļuves momentam tīmekļa vietnei tiek izveidotas reģistrācijas datnes, kurās apkopoti šādi dati: kopējais apmeklējumu skaits, lietotāju valstis, sesiju ilgums un ceļš, pa kuru lietotāji sesiju laikā pārvietojušies vietnē.

Apstrādāto datu veids

Šīs reģistrācijas datnes satur šādu informāciju:

  • lietotāja IP adrese;
  • datums un laiks, kad lietotāja pieprasījums piekļūt vietnei sasniedza tīmekļa serveri;
  • pieprasītais vietrādis URL;
  • HTTP atgrieztais kods, kas parādīts pieprasītājam (lietotājam);
  • pieprasītāja apstrādes laiks;
  • pieprasītāja lietotāja aģenta virkne.

Juridiskais pamats

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, un tās turpmākie grozījumi.

Datu apstrādes likumība

Datu apstrādes pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 5. panta a) apakšpunkts (turpmāk — Regula (EK) Nr. 45/2001).

Datu saņēmēji

Piekļuvi personas datiem piešķir, pamatojoties uz iesaistīto subjektu nozīmi un atbildību (princips “vajadzība zināt”):

  • pienācīgi ieceltam EU-OSHA personālam;
  • ārējam pakalpojumu sniedzējam, kurš uztur EU-OSHA serveri;
  • attiecīgā gadījumā Juridiskajam dienestam, Civildienesta tiesai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombudam, Revīzijas palātai, Iekšējam revīzijas dienestam.

Visiem minētajiem saņēmējiem ir saistoša Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. EU-OSHA neatklāj personas datus trešām personām. EU-OSHA neizpauž personas datus tiešas tirgdarbības vai komerciālos nolūkos.

Sīkdatnes

Šī tīmekļa vietne veidos pagaidu sesijas sīkdatnes, kad vien Jūs apmeklēsiet vietni. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai sesija notiktu. Kad Jūs aizverat pārlūkprogrammas sesiju, tās tiek izdzēstas. Nevienā sīkdatnē lietotāja IP adrese nesaglabājas. Sīkdatnēm ir unikāls ID, lai identificētu sesijas, kas ir pilnībā anonīms sesijas iespējošanas nolūkā.

Šajā tīmekļa vietnē izmanto Matomo programmatūru, kas ģenerē tīmekļa statistiku un to pilnībā uztur EU-OSHA serveros, kuri atrodas Eiropas Savienībā. Matomo saglabā sīkdatnes Jūsu datorā, taču personas dati netiek vākti. Anonīms ID ļauj Matomo identificēt Jūsu sesiju, bet šis ID ir nenozīmīgs jebkuram citam, kā arī to nevar lietot individuāla lietotāja identificēšanai.

Ja Jūs nevēlaties, ka EU-OSHA izseko Jūsu darbības caur Matomo, Jūs varat atteikties no Matomo, noklikšķinot zemāk esošajā ailē.

Sīkdatnes nesatur nekādu personīgu informāciju par Jums, kā arī tās nevar tikt izmantotas individuāla lietotāja identificēšanai.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt, labot un bloķēt informāciju par sevi (ja dati nav pareizi), pieprasīt tās anulēšanu un iebilst pret tās apstrādi gadījumos, kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 13.,14.,15., 16. un 18. pantā.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu information@osha.europa.eu, temata ailē ierakstot vārdus “datu aizsardzība”.

Informācija par datu glabāšanas periodu

Reģistrācijas datnēs esošo informāciju glabā 2 gadus EU-OSHA serverī, ko uztur ārējo pakalpojumu sniedzējs, kurš atrodas Eiropas Savienībā.

Datus anonīmu statistikas ziņojumu izveidei uzglabā ilgāk.

Drošības pasākumi

Mēs veicam attiecīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nesankcionētas piekļuves, nesankcionētas pārveidošanas, atklāšanas vai iznīcināšanas. Tas nozīmē datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes prakses un drošības pasākumu iekšēju pārskatīšanu, kā arī atbilstošu saziņas šifrēšanu un fiziskus drošības pasākumus, lai aizsargātu no nesankcionētas piekļuves sistēmas, kurās glabājam personas datus.

Informācijas pieprasījums

Lai saņemtu papildu informāciju par personas datu apstrādi, datu subjekti var nosūtīt savus jautājumus EU-OSHA datu aizsardzības inspektoram, rakstot uz e-pasta adresi: dpo@osha.europa.eu

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) vietnē http://www.edps.europa.eu, ja viņi uzskata, ka datu apstrāde neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.