Risku novertešana — lomas un pienakumi

Eiropa darba drošibas un veselibas aizsardzibas joma piemero nostaju, kuras pamata ir darba vides risku novertešana un vadiba. Lai darba vides risku novertešana butu efektiva, visam taja iesaistitajam pusem ir jabut skaidrai izpratnei par risku novertešanas tiesisko kontekstu, jedzieniem, risku novertejuma procesu un šaja procesa iesaistito galveno dalibnieku lomu1.

Darbinieku lomas un pienākumi

Risku novērtēšanā ir svarīgi iesaistīt darbiniekus. Viņi pārzina problēmas un reālo situāciju, veicot savus uzdevumus vai darbības, tādēļ viņi jāiesaista novērtēšanā. Lai izstrādātu praktiski realizējamus profilakses pasākumus, parasti nepieciešamas arī praktiskas zināšanas vai pieredze.

Darbinieku piedalīšanās nav tikai tiesību izpausme, bet tā ir svarīga, lai padarītu darba devēja darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldību efektīvu un iedarbīgu.

Darbiniekiem un/vai viņu pārstāvjiem ir tiesības/pienākums:

 • apspriesties ar darba devējiem par kārtību, kādā notiek risku novērtējuma organizēšana un atbildīgo personu novērtēšana;

 • piedalīties risku novērtēšanā;

 • brīdināt vadītājus vai darba devējus par konstatētajiem riskiem;

 • ziņot par pārmaiņām darbavietā;

 • būt informētiem par riskiem darbinieku drošībai un veselībai un pasākumiem, kas jāveic, lai šos riskus novērstu vai mazinātu;

 • tikt iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesā par īstenojamiem profilakses un aizsardzības pasākumiem;

 • prasīt, lai darba devēji veic atbilstošus pasākumus un iesniedz priekšlikumus riska mazināšanai vai briesmu avotu likvidēšanai;

 • sadarboties ar darba devējiem drošas darba vides radīšanā;

 • saņemt apmācību/norādījumus par veicamajiem pasākumiem;

 • atbilstoši savām iespējām rūpēties par savu un citu skarto personu drošību un veselību saskaņā ar darba devēja sniegto apmācību un norādījumiem.

Turklāt ir svarīgi, lai darbinieku pārstāvji ir apmācīti izprast risku novērtēšanu un savu lomu tajā.

Darba devēja lomas un pienākumi

Darba devējiem uzmanīgi jāsagatavojas veicamajam darbam, lai izpildītu savu pienākumu veikt risku novērtēšanu un īstenotu pasākumus, kas nepieciešami darbinieku drošībai un veselības aizsardzībai. To ieteicams darīt, izmantojot rīcības plānu risku likvidēšanai vai kontrolēšanai.

Rīcības plānā jāiekļauj:

 • novērtējuma uzsākšana, organizēšana un koordinēšana;

 • kompetentu cilvēku iecelšana novērtēšanas veikšanai;

  • persona, kas veic risku novērtēšanu var būt:

   • pats darba devējs;

   • darba devēja norīkots darbinieks;

   • kompetentas institūcijas vai kompetenti speciālisti, kas tiek piesaistīti kā ārējie dienesti, ja darbavietā nav darbinieku ar atbilstošu kompetenci;

  • savu kompetenci jāspēj pierādīt, apliecinot, ka piemīt šādas prasmes:

   • izpratne par vispārīgo nostāju, kas jāievēro, veicot risku novērtēšanu;

   • spēja piemērot šīs zināšanas savai darbavietai;

   • attiecīgajās situācijās jāsaprot, ka bez palīdzības nespēs adekvāti novērtēt riskus, un jāspēj paskaidrot, kādēļ vajadzēs papildu palīdzību;

 • konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem par pasākumiem novērtēšanas veicēju iecelšanai;

 • nepieciešamās informācijas, apmācības, resursu un atbalsta sniegšana vērtētājiem, kas ir darba devēja algoti darbinieki;

 • atbilstošas koordinācijas nodrošināšana starp vērtētājiem (vajadzības gadījumā);

 • vadības iesaistīšana un darbaspēka veicināšana piedalīties;

 • pasākumu, kas nepieciešami novērtēšanas pārbaudei un pārskatīšanai, noteikšana;

 • novērtēšanas rezultātu ievērošana, izstrādājot profilakses un aizsardzības pasākumus;

 • risku novērtēšanas dokumentēšanas nodrošināšana;

 • aizsardzības un profilakses pasākumu uzraudzīšana, nodrošinot to efektivitātes saglabāšanu;

 • darbinieku un/vai to pārstāvju informēšana par novērtēšanas rezultātiem un ieviestajiem pasākumiem (iepazīstinot viņus ar šiem dokumentiem).

Padomi risku novērtēšanas veicējiem

Personām, kas veic risku novērtēšanu darbā, jāiegūst zināšanas un/vai informācija par:

 • apdraudējumiem un riskiem, kuru esamība, kā arī to rašanās veids, jau ir zināms;

 • darbā izmantotajiem materiāliem, inventāru un tehnoloģijām;

 • darba procedūrām un organizāciju, kā arī darbinieku saskari ar izmantotajiem materiāliem;

 • apdraudējumu veidu, iespējamību, ietekmes biežumu un ilgumu. Dažos gadījumos tas nozīmē modernu, apstiprinātu mērījumu paņēmienu izmantošanu;

 • saistību starp apdraudējuma ietekmi un tā sekām;

 • tiesiskajiem standartiem un prasībām, kas attiecas uz darbavietās esošajiem riskiem;

 • to, kas ir laba prakse jomās, kur nepastāv konkrēti tiesiskie standarti.

Darba devējiem jānodrošina, lai risku novērtēšanas veicējs - darbinieks vai ārējais konsultants - sarunātos ar darba ņēmējiem vai citiem cilvēkiem, piemēram, darbuzņēmējiem, kas reāli veic darbu.

Ja dažādu darba devēju darbinieki strādā vienā darbavietā, vērtētājiem var būt nepieciešams apmainīties ar informāciju par riskiem un nepieciešamajiem veselības aizsardzības un drošības pasākumiem, lai šos riskus novērstu. To noorganizē darba devējs.

--HEADING_PAGINATION--