Kas ir OiRA?

OiRA (tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšana) ir interneta platforma, kas dod iespēju viegli un standartizētā veidā izstrādāt nozaru riska novērtēšanas rīkus jebkurā valodā.

To ir izstrādājusi un uztur Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), un tas ir balstīts uz holandiešu riska novērtēšanas instrumentu RI&E.

Kāpēc tika izstrādāts OiRA projekts?

Pienācīgs riska novērtējums ir svarīgs drošām un veselībai nekaitīgām darba vietām. Tomēr riska novērtējumu veikšana var būt diezgan grūts uzdevums, jo īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem (MMU), kuriem var trūkt resursu vai darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) zinātības efektīva riska novērtējuma veikšanai.

OiRA mērķis ir šo jautājumu risināt. ES līmenī tā ir pirmā iniciatīva rosināt MMU novērtēt savus riskus (pamatā ar dalībvalstu un sociālo partneru — darba devēju un darba ņēmēju organizāciju — palīdzību gan ES, gan arī dalībvalstu līmenī).

Kādi ir OiRA mērķi?

 • ES līmenī:

  • Eiropā palielināt to MMU skaitu, kuros novērtē un pārvalda savus arodriskus;

  • ar atbilstošu riska novērtējuma palīdzību panākt nelaimes gadījumu darbā un arodslimību skaita samazināšanos, kā arī uzlabot darba apstākļus;

  • ar atbilstošu riska novērtējuma palīdzību palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem (samazinot izmaksas sakarā nelaimes gadījumiem darbā un saslimšanām, samazinot slimības atvaļinājumu līmeņus u. tml.).

 • Valstu un nozaru līmenī:

  • mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu rīcībā nodot praktiskus OiRA rīkus viņu tīmekļa vietnēs un veicināt to izmantošanu;

  • veicināt mērķu sasniegšanu valstu līmenī, samazinot arodslimību un nelaimes gadījumu darbā skaitu, nododot uzņēmumu rīcībā OiRA rīkus.

 • Uzņēmumu līmenī:

  • nodrošināt darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību (darba devēju un uzņēmumu vispārīgs pienākums), rosinot izmantot OiRA rīkus uzņēmumu un ražotņu līmenī, tādējādi ieviešot stabilu riska novērtēšanas procesu;

  • padarīt riska novērtēšanas procesu saprotamāku;

  • uzlabot darba apstākļus, rosinot izmantot rīku arodriska novērtēšanai un tādējādi uzlabojot uzņēmuma darbības rādītājus.

OiRA darbojas?

OiRA ir tiešsaistes platforma, kas sastāv no OiRA rīku veidotāja (kur izstrādātāji var izveidot nozaru rīkus) un OiRA nozaru rīkiem, kas pieejami interaktīvajā tīmekļa vietnē.

OiRA rīku veidotājs nozaru sociālajiem partneriem ES un valstu līmenī, kā arī ES un valstu iestādēm ir pieejams bez maksas.

Nozaru sociālie partneri ES vai valstu līmenī, kā arī ES vai valstu iestādes (rīku izstrādātāji) var izmantot OiRA rīku veidotāju, lai izveidotu riska novērtēšanas rīkus dažādām nozarēm, piemēram, frizētavām. Šie rīki — OiRA nozaru rīki — tad tiek nodoti MMU rīcībā, lai varētu veikt riska novērtēšanu.