Risku novērtēšana

Tam ir pamatoti iemesli. Ja risku novērtēšanas process – veselības aizsardzības un drošības pārvaldības metodes sākuma posms – ir paveikts slikti vai vispār nav paveikts, neizdosies apzināt vai ieviest piemērotus profilakses pasākumus.

Katru gadu Eiropas Savienībā miljoniem cilvēku gūst darba traumas vai nopietnu veselības kaitējumu savā darbavietā. Tādēļ risku novērtēšana ir tik svarīga, jo tā ir veselībai nekaitīgu darbavietu garantija. Risku novērtēšana ir dinamisks process, kas uzņēmumiem un organizācijām ļauj izmantot aktīvu politiku darbavietas risku pārvaldībā.

Šo iemeslu dēļ visu veidu un lielumu uzņēmumiem jāveic regulāras novērtēšanas. Pareizā risku novērtēšanā, cita starpā, noteikti jāpārliecinās, ka ir ņemti vērā visi būtiskie riski (ne tikai tiešie vai acīmredzamie), pārbaudot pieņemto drošības pasākumu efektivitāti, dokumentējot novērtēšanas rezultātus un regulāri pārbaudot novērtējumu, lai tas nezaudētu aktualitāti.

Vissvarīgākais Eiropas tiesību akts, kas attiecas uz risku novērtēšanu ir Pamatdirektīva Nr. 89/391. Šī direktīva ir transponēta valstu tiesību aktos. Tomēr dalībvalstīm ir tiesības ieviest stingrākus noteikumus savu darba ņēmēju aizsardzībai (tādēļ jāpārbauda savas valsts konkrētie tiesību akti par risku novērtēšanu).

Eiropas Komisija ir izstrādājusi svarīgas vadlīnijas lai palīdzētu dalībvalstīm, kā arī darba devējiem un darba ņēmējiem pildīt savus pienākumus attiecībā uz risku novērtēšanu, kā tas noteikts Pamatdirektīvā Nr. 89/391. Šajā sadaļā sniegtā informācija ir balstīta uz šīm vadlīnijām.

Definīcijas

Riska faktori

Par darba riska faktoru ir uzskatāmi visi faktori, kas var radīt kaitējumu — tie var būt gan darba materiāli un aprīkojums, gan darba metodes un prakse

Riski

Risks ir liela vai maza iespējamība, ka darba vides riska faktors kādam var nodarīt kaitējumu.

Risku novērtēšana

Risku novērtēšana ir process, kura laikā tiek izvērtēti riski darbinieku drošībai un veselības aizsardzībai, ko rada darba vides faktori darbavietā. Risku novērtēšana ir sistemātiska visu darba aspektu analīze, lai noteiktu:

  • vai risku var novērst;

  • vai risku var novērst; un, ja to nevar novērst-

  • kādi ir vai kādiem vajadzētu būt profilakses un aizsardzības pasākumiem, lai riskus varētu kontrolēt.