You are here

Għodod

L-għodod settorjali tal-OiRA pprovduti hawn huma disponibbli għal intrapriżi żgħar u mikro biex jużawhom biex iwettqu evalwazzjonijiet tar-riskju, filwaqt li jgħinuhom jipproduċu evalwazzjoni ddokumentata mfassla għar-rekwiżiti tagħhom. L-għodod jistgħu jitniżżlu mingħajr ħlas u tista’ taċċessahom faċilment billi tikklikkja fuq il-link rilevanti. Kull link hija akkumpanjata minn deskrizzjoni qasira tal-għodda u l-isem tas-sieħeb tal-OiRA li żviluppaha. Tista’ tfittex l-għodod skont il-pajjiż, il-lingwa u s-settur.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Qed jintwerew 231 - 240 minn 250
1-22 F-A 72.jpg
01/08/2014
Manifattura tal-ikel u tax-xorb
Il-Bulgarija
Bulgaru

Manufacture of food products

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Work equipment and high-risk equipment; Welding operations; Work in explosive atmospheres; Work in confined areas; Company laboratory control; Factory transport; Warehouses and handling operations; Working with hand tools; Office work; Transport activities: Supply of raw material and transportation of finished goods; Work in meat production and processing factories; Work in plants for processing poultry meat; Work in enterprises producing milk and dairy products; Grain processing and flour manufacture; Manufacture of bread and bakery products; Production of oils and fats; Preservation of food products.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Вътрешнофирмен лабораторен контрол; Вътрешнозаводски транспорт; Складове и товаро-разтоварни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа в офис; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в месодобивни и месопреработвателни предприятия; Работа в предприятия за обработка на птиче месо; Работа в предприятия за производство на мляко и млечни продукти; Преработка на зърно и производство на брашно; Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на масла и мазнини; Консервиране на хранителни продукти.

crop_A - 72.jpg
01/08/2014
Agrikoltura, forestrija u sajd
Il-Bulgarija
Bulgaru

Agriculture - Crop production

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Fixed work equipment and high-risk equipment; Operation of mobile agricultural machinery and self-propelled machinery; Warehouses and handling operations; Internal company transport; Outdoor activities; Work in explosive atmospheres; Work in greenhouses; Repair and maintenance of agricultural machinery, plant and motor vehicles; Working with mechanical, agricultural and motor-operated electric tools; Work with bees; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Стационарно работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа с подвижна земеделска и самоходна техника; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешностопански транспорт; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа в оранжерии; Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника, съоръжения и автомобили; Работа с ръчни механични, земеделски и електроинструменти; Работа с пчели; Работа в офис.

1-41 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Trasport awtomotiv, distribuzzjoni u loġistika
Il-Bulgarija
Bulgaru

Warehousing and support activities for transportation

The tool covers the following modules: OSH Management; Workplaces and premises. Outdoor work; Factors of the working environment; Internal transport; Handling operations; OSH at warehousing; OSH at storage of hazardous chemicals and mixtures; Manual handling of loads; OSH at work with industrial trucks; OSH at work with lifting gear; Hazards of work with machinery and equipment; Electrical equipment and installations; Repair and maintenance of equipment; Emergency preparedness (Fire safety and emergency procedures).

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения. Работа на открито; Фактори на работната среда; Вътрешнофирмен транспорт; Извършване на товарно-разтоварни работи; Безопасност и здраве при складиране на товари; Безопасност и здраве при складиране на опасни химични вещества и смеси; Ръчна обработка на товари; Безопасност и здраве при работа с кари; Безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения; Опасности при работа с машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Дейности по ремонт и поддръжка на оборудването; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност).

2-3 F-A 72_4.jpg
01/08/2014
Kostruzzjoni u manutenzjoni
Il-Bulgarija
Bulgaru

Construction

The tool covers the following modules: OSH Management in general construction work; Preparation for implementation of general construction work; Earth moving and excavation work; Construction of reinforced concrete structures; Construction of masonry; Installation of structures; Construction of building systems; Insulation and finishing work; Building transmission and distribution pipelines; Construction of roads and pedestrian areas; Work with machinery and mechanical equipment; Work at a height; Work in confined areas; Fire activities; Diving works; Manual handling of loads.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при строително-монтажни работи; Подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи; Земно-изкопни работи; Изграждане на стоманобетонни конструкции; Изграждане на зидани конструкции; Монтаж на строителни конструкции; Изграждане на сградни инсталации; Изолационни и довършителни работи; Изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи; Изграждане на пътища и пешеходни зони; Работа с машини и механично оборудване; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Огневи работи; Водолазни работи; Ръчна работа с тежести.

1-31 F-A 72_3.jpg
01/08/2014
Trasport pubbliku/tal-passiġġieri
Il-Bulgarija
Bulgaru

Passenger land transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Picking up and setting down of passengers; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Качване и слизане на пътници; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-37 F-A 72_5.jpg
01/08/2014
Trasport awtomotiv, distribuzzjoni u loġistika
Il-Bulgarija
Bulgaru

Road transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Coupling and uncoupling of trailer; Work with drop-sides truck; Loading and unloading; Cargo securing; Leaving the loading ramp; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Прикачване и откачване на ремарке; Работа с падащ борд/платформа; Товарене и разтоварване; Укрепване на товари; Напускане на товарната рампа; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-43 F-A 72.jpg
01/08/2014
Immaniġġjar tal-iskart
Il-Bulgarija
Bulgaru

Water and wastewater collection, treatment, supply and distribution

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation with machinery, plant and work equipment; Work on company premises and in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organisational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Contacts with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-43 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Gass, ilma u elettriku
Il-Bulgarija
Bulgaru

Water collection, treatment and supply

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation of machinery, facilities and work equipment; Work on the premises of the enterprise, as well as in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organizational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Relationships with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-14 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Attivitajiet tas-saħħa tal-bniedem u tal-ħaddiema soċjali
Il-Bulgarija
Bulgaru

Human health activities – Residential care activities

The tool covers the following modules: OSH Management activities; Building; Electrical safety; Fire safety; Operation of high-risk equipment; Traumatism associated with slips and falls; Traumatism associated with manual handling of loads and patients; Traumatism associated with handling needles and sharps; Road accidents; Microclimate, lighting, noise and vibrations; Biological agents; Chemical agents; Work posture; Psychosocial risks; Neuro sensory load; Work organisation; Non-ionising radiation; Ionising radiation.

Инструментът включва следните модули: Управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве; Сграда; Електробезопасност; Пожаробезопасност; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматизъм при подхлъзване и падане; Травматизъм при ръчно боравене с товари и пациенти; Травматизъм при боравене с игли и остри предмети; Пътно-транспортен травматизъм; Микроклимат, осветление, шум и вибрации; Биологични агенти; Химични агенти; Работна поза; Психосоциални рискове; Нервно-сензорно натоварване; Организация на работа; Нейонизиращи лъчения; Йонизиращи лъчения.

1-28 F-A 72.jpg
01/07/2014
Manifattura
Il-Bulgarija
Bulgaru

Manufacture of wood and wood related products

The tool covers the following modules: OSH Management; Workplaces and work premises; Operation of machinery and equipment; Electrical equipment and installations; Handling operations; Noise and vibrations; Hazardous substances; Internal transport; Office work; Fire safety and emergency procedures.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения; Използване на машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Извършване на товаро-разтоварни работи; Шум и вибрации; Опасни вещества; Вътрешнофирмен транспорт; Работа в офис; Пожарна и аварийна безопасност.

Pages