You are here
Toggle filterClear filter
Promotional resources
Plakatas_VDI.jpg
04/12/2017
Litouwen
Posters, banners enz.

Litouws

Interaktyvus internetinis rizikos vertinimas

Interaktyvaus internetinio rizikos vertinimo privalumai
View all
Nieuws
5-17 F-A 300.jpg
22/12/2020
Lithuania, Greece, Cyprus and Portugal will be starting new tool developments in 2021!Meer weergeven
3-3 F-A 72.jpg
21/02/2020
The Lithuanian State Labour Inspectorate (VDI) organizes free seminars on occupational safety and health risk assessments and the support OiRA tools can provide for implementing them.Meer weergeven
View all
OiRA Tools
Confined spaces_A - 300.jpg
03/02/2021
Algemene hulpmiddelen/risicospecifiek
Litouwen
Litouws

Work in confined spaces

Covid19 A - 300_11.jpg
09/07/2020
Algemene hulpmiddelen/risicospecifiek
Litouwen
Litouws

COVID-19

1-36 F-A 72_0.jpg
20/02/2020
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Litouwen
Litouws

Social services

beauty salon_A - 72_0.jpg
01/10/2019
Kapperszaken en schoonheidssalons
Litouwen
Litouws

Personal services – Hairdressers and beauty salons

The new OiRA tool for the „Hairdressers and beauty salons“ has been developed and published in Lithuania. The tool is created for all companies and self-employed persons, that provide hairdressing and beauty services to the society.
The tool covers the main risks at work, such as chemicals, cosmetics, electronic devices, skin irritation, slips and trips, ergonomics, personal protective equipment etc.

Lietuvoje sukurta ir publikuota nauja „OiRA“ priemonė „Kirpyklos ir grožio salonai“. Priemonė sukurta visoms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, teikiantiems plaukų kirpimo ir grožio paslaugas visuomenei.
Priemonė apima pagrindines darbe kylančias rizikas, tokias kaip chemikalai, kosmetika, elektroniniai prietaisai, odos sudirginimas, paslydimai ir paslydimai, ergonomika, asmens apsaugos priemonės ir kt.

1-2 F-A-72.jpg
01/10/2019
Voedingsmiddelenproductie en -verkoop
Litouwen
Litouws

Bakeries

The OiRA tool for bakeries has been developed to help small and medium-sized enterprises whose economic activity is 'bakery and flour products' to asses the risks at their workplaces. The tool helps to identify the hazards faced by employees who work in these economic activities, including work equipment, hazardous and dangerous materials, hot surfaces, manual handling of loads, etc. Preventive measures are also proposed that may help eliminate or reduce the risk to an acceptable level.
With the help of the OiRA tool, employers will be able to assess the occupational risks posed by the risks faced by employees and to create a work environment that is safe for workers and does not harm their health....

Parengta OiRA priemonė „Kepyklos“ skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių ekonominė veikla yra „kepyklos ir miltinių produktų gamyba“. Šioje priemonėje įvardinti pavojai su kuriais susiduria darbuotojai, kurie dirba šios ekonominės veiklos įmonėse, tai darbo įrenginiai, pavojingos ir kenksmingos medžiagos, karšti paviršiai, krovinių tvarkymas rankomis ir kt. Taip pat siūlomos prevencinės priemonės galinčio padėti pašalinti ar sumažinti riziką iki priimtinos. OiRA priemonės pagalba darbdaviai galės įvertinti kokią profesinę riziką kelią rizikos veiksniai su kuriais susiduria darbuotojai, bei sukurti darbuotojams tokią darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinta darbuotojų saugą ir kurioje darbuotojai nepatirtų žalos savo sveikatai.

1-10 F-A 72.jpg
06/05/2019
Onderwijs
Litouwen
Litouws

Educational establishments

The tool is suitable for educational staff in a wide variety of educational establishments, such as pre-school educational establishments, schools, training schools and universities. People working in the sector are facing risks related to dealing with a lot of different psychosocial risk factors, such as third party violence, bullying and high workload, ergonomic risk factors, e.g. related to standing/seated work and many others as well as other physical risks such as exposure to noise. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk.  Also included are measures for prevention. This tool is an easy way to improve working conditions of teachers.

Ši priemonė skirta daugeliui švietimo įstaigų, pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms ir universitetams. Šiame sektoriuje, dirbantys žmonės susiduria su rizika, susijusi su įvairiais psichosocialiniais rizikos veiksniais, pvz., galimo smurto dėl trečiųjų asmenų veiklos, patyčių ir didelio darbo krūvio, ergonominių veiksnių rizika, susiję su nuolatiniu sėdimu darbu ir daugeliu kitų pavojų, pvz., triukšmo. Priemonė prasideda nuo pavojų nustatymo ir rizikos lygio įvertinimo, tai leidžia vartotojams pasirinkti tinkamiausius prevencinius veiksmus, kad būtų pašalinta arba sumažinta rizika. Taip pat yra įtrauktos įvairios prevencinės priemonės. Ši priemonė yra nesudėtingas būdas pagerinti mokytojų darbo sąlygas. 

agricolture_A - 72_1.jpg
31/01/2019
Landbouw, bosbouw en visserij
Litouwen
Litouws

Agriculture

The agricultural sector is one of the most dangerous sectors having high figures on accidents at work. Accidents often occur due to inappropriate machinery, unprotected parts of the machinery, not preventing workers from entering hazardous areas etc.
Employees assigned to work with agricultural machinery are often not trained properly about safety and health at work and are not aware of the safety and health requirements set by the equipment manufacturer for the operation of the equipment. in addition people working in the sector are facing risks related to dealing with dangerous substances, high physical workload because of manual handling, etc.
Proper health and safety risk assessments done with this tool, can prevent many of these risks and help the employer to find proper solutions.

Žemės ūkio veikla yra laikoma viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sektorių nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti. Nelaimingi atsitikimai darbe dažniausiai įvyksta dėl tokių priežasčių bendrovėse, individualiuose ūkiuose naudojama netvarkinga technika, neapsaugotos įrenginių judančios dalys, užkertančios galimybes darbuotojams patekti į pavojingas zonas ir kiti.
Darbuotojai, paskirti dirbti su žemės ūkio technika, neinstruktuojami saugos ir sveikatos darbe klausimais, nesupažindinami su įrenginio gamintojo nustatytais įrenginio eksploatacijos darbų saugos ir sveikatos reikalavimais, nevertinama profesinė rizika.

2-4 F-A 72_3.jpg
20/10/2018
Hotels, restaurants en catering
Litouwen
Litouws

Hotels and restaurants

This tool is for hotels and restaurants. The main hazards of these activities are manual handling, slips, falls, trips and psychological factors as well as hot surfaces and biological factors. In order to minimize these risks, the key preventive measures are training, job re-placement, knowledge of stress relief principles and etc.

Ši priemonė skirta viešbučių (apgyvendinimo paslaugas teikiantiems subjektams) ir restoranams. Pagrindiniai pavojai krovinių tvarkymas rankomis, paslydimai, pargriuvimai ir kritimai ir psichosocialinė rizika, taip pat karšti paviršiai, naudojamos cheminės medžiagos ir biologiniai rizikos veiksniai.
Norint sumažinti šiuos veiksnius, turi būti taikomos tokios pagrindinės prevencinės priemonės: darbuotojų mokymas, darbo pobūdžio keitimas, užduočių rotacija, mokymas apie streso mažinimo būdus ir t.t.

1-15 F-A 72.jpg
20/10/2018
Schoonmaakdiensten
Litouwen
Litouws

Laundry

This tool is created for small and medium laundries including washing, dry cleaning, stain cleaning, ironing, and steam ironing.

Ši priemonė skirta įmonėms, atliekančioms skalbimo, sauso cheminio valymo, dėmių valymo, garinimo ir lyginimo paslaugas, t.y. skalbykloms. Priemonėje nurodomi rizikos veiksniai susiję ne tik su technologiniais procesais, bet ir su gaminių priėmimu, svorio kėlimu, cheminėmis medžiagomis ir t.t.

sewing_A - 72.jpg
30/08/2017
Industrie
Litouwen
Litouws

Sewing

This tool is for companies that carry out sewing, cutting and ironing services.The main hazards of these activities are electricity, manual handling, sharp tools, long-term seating work, slips, falls, trips and uncomfortable work tables. In order to minimise these risks, the key preventive measures are training, job re-placement, knowledge of ergonomic principles, breaks, maintenance of equipment and so on.

Ši priemonė skirta įmonėms atliekančioms siuvimo, sukirpimo ir lyginimo paslaugas. Pagrindiniai pavojai atliekant audinių sukirpimą, siuvimą ir lyginimą : elektros srovės pavojus, aštrūs įrankiai, krovinių tvarkymas rankomis, ilgalaikis
sėdimas darbas, ergonomika, paslydimai, pargriuvimai ir t.t. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra darbuotojų mokymas, darbo vietos įrengimas, ergonomikos principų žinojimas, pertraukų darymas, įrenginių priežiūra.

1-26 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Industrie
Litouwen
Litouws

Manufacture of plastic products

This tool is for companies that manufacture plastic products like polyurethane, composite plastic products, polystyrene foam products, thermoplastic products and recycle plastic waste. The main hazards in this sector are moving parts of equipment, manual handling, biological risk factors, dangerous chemicals, noise and electricity. In order to minimise these risks, it is important to use work equipment in good condition, to use safety signs, to ensure proper ventilation, to use personal protective equipment and to train workers.

Ši priemonė skirta įmonėms, kurios gamina plastikinius gaminius (poliuretano, kompozitiniai plastikiniai gaminiai, polistireninio putplasčio gaminiai, termoplastiniai gaminiai) bei perdirba plastikines atliekas. Pagrindiniai pavojai atliekant plastikinių gaminių gamybą: judančios įrenginių dalys, krovinių tvarkymas rankomis, biologiniai rizikos veiksniai, pavojingos cheminės medžiagos, triukšmas, elektros srovės pavojus. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra nenaudoti techniškai netvarkingų įrenginių, įrengti saugos ženklus, užtikrinti tinkamą vėdinimą, naudoti asmenines apsaugos priemones, darbuotojų mokymas.

1-23 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Industrie
Litouwen
Litouws

Manufacture of furniture

Health and safety cannot be ignored in the furniture production. The negative effects of technologies on workers' lungs, fingers, ears, eyes and so on must be minimised by providing adequate training, supervision and safety equipment. Health hazards include exposure to wood dust, dangerous chemicals, noise, unguarded machinery, non-ergonomic handling procedures and fire/explosion....

Atliekant baldų gamybos darbus negalima nepaisyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Keliama naudojamų įrenginių rizika turi būti kiek įmanoma sumažinama, ypatingai didelį dėmesį skiriant darbuotojų mokymui, įrenginių priežiūrai ir kolektyvinėms saugos priemonėms. Pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai kyla dėl medienos dulkių, pavojingų cheminių medžiagų, triukšmo, naudojant įrenginius be saugos įtaisų, netaisyklingo krovinių tvarkymo rankomis ir gaisro/sprogimo pavojaus.

1-29 F-A 72.jpg
23/02/2017
Winning van delfstoffen
Litouwen
Litouws

Mining and quarrying

This tool is intended for mining and quarrying companies, especially for those who perform their activity in mineral surfaces and extractive industries. It includes mandatory modules like the risk factors, including explosion and fire risks, and also risks associated to heavy equipment (excavators, dredgers, tractors, sifting machines and so on) which can be activated according to the works in the quarries. This tool includes works like the falling of trees and bushes in the quarries.

1-6 F-A 72_3.jpg
23/02/2017
Schoonmaakdiensten
Litouwen
Litouws

Cleaning

This tool deals with companies within the cleaning services sector. The main difficulty of these companies is that  employees must clean the offices of other companies and therefore, it is more difficult to assess all risks at their workplaces. The tool is focused on the hazardous works, including working at heights during the cleaning of the big windows, the use of chemicals at work and so on. The tool can also be used by companies which have their own employees/cleaners.

1-28 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Houtbewerking en verwante activiteiten
Litouwen
Litouws

Woodworking

The woodworking sector is considered as a high-risk sector of economic activities, because many accidents occur in this sector. This OiRA tool covers practically all possible activities and equipment that could be used in woodworking operations. It is important to remember that along with the complex wood processing equipment  a variety of chemicals are used for wood  coating.  Employees may suffer from excessive noise, wood dust,  handling, and use of dangerous chemicals, also the risk of the explosions. Therefore, this OiRA tool includes  many effective preventive measures to eliminate or reduce risks.

Medienos apdirbimo sektorius yra priskiriamas prie labai pavojingų ekonominės veiklos sektorių, nes daug nelaimingų atsitikimų įvyksta šiame sektoriuje. Ši OiRA priemonė apima praktiškai visus įmanomus darbus ir įrenginius, kurie gali būti naudojami vykdant medienos apdribimo darbus. Labai svarbu nepamiršti, kad kartu su sudėtingais medienos apdirbimo įrenginiais yra naudojamos įvairios cheminės medžiagos medienos apdorojimui. Darbuotojai kenčia nuo didelio triukšmo, medienos dulkių, sunkių krovinių kilnojimo ir cheminių medžiagų naudojimo, ir rizika dėl sprogimo pavojaus. Todėl priemonėje pateikta labai daug efektyvių prevencinių priemonių šiai rizikai pašalinti arba sumažinti.

1-45 F-A 72.jpg
30/09/2016
Groot- en detailhandel
Litouwen
Litouws

Wholesale and retail of non-food products

Wholesale and retail sales of non-food products is a complex economic activity because  a variety of lifting equipment for heavy loads is used in this sector and so on. This OiRA is developed specifically for those companies which carry out both  wholesale trade in warehouses and retail sales in sales markets. It is obvious that the retail trade is a less dangerous activity, because lifting equipment are less frequently used. However, the manual handling of loads is classified as hazardous work and may affect the health of workers and the various spinal diseases because of the lifting heavy loads.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba ne maisto produktais yra sudėtinga ekonominė veikla nes yra naudojami įvairūs kėlimo įrenginiai, keliami sunkūs kroviniai ir pan. Ši OiRA priemonė skirta būtent toms įmonėms kuriuos atlieka tiek didmeninę prekybą sandėliuose tiek mažmeninė prekyba prekybos vietose. Akivaizdu, kad mažmeninė prekyba yra mažiau pavojinga veikla, nes jos metu rečiau naudojami mechaniniai kėlimo įrenginiai. Tačiau krovinių tvarkymas rankomis yra priskiriami prie pavojingų darbų ir gali turėti įtakos darbuotojų sveikatai bei įvairioms stuburo ligoms dėl sunkių krovinių kilnojimo.

1-5 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Motorvoertuigen, reparatie en verwante activiteiten
Litouwen
Litouws

Vehicles: Car & heavy loads vehicles repair

This OiRA tool is suitable for small and medium-sized garages. Car repair work include a lot of different and dangerous working operations. Therefore, the workers are exposed to different risks which are directly dependent on the working operations. This tool allows assess to the main risks in this sector of economic activity, such as body painting, body repair, welding and others. Thanks to this OiRA tool the workers are aware of all potential hazards at the workplace and know the preventive measures to reduce or eliminate the risk.

Ši OiRA priemonė yra skirta mažoms ir vidutinėms automobilių remonto dirbtuvėms. Automobilių remonto darbai apima didelį skirtingų ir pavojingų darbų spektrą. Todėl darbuotojus veikia skirtinga rizika tiesiogiai priklausanti nuo atliekamų darbų. Ši priemonė leidžia įvertinti pagrindinius rizikos veiksnius esančius šiame ekonominės veiklos sektoriuje, tokius kaip dažymas, kėbulo remonto darbai, suvirinimas ir kiti. Priemonės dėka darbuotojai sužino apie visus galimus pavojus ir žino prevencines priemones šiai rizikai sumažinti arba pašalinti.

work in office_A - 72_1.jpg
30/09/2016
Kantoorwerk en administratie
Litouwen
Litouws

Office work

OiRA tool Working in offices includes practically all the possible work that can be performed in the office.  This work may seem less dangerous because it does not include the dangerous technological processes and dangerous equipment. However ergonomic risk factors are very important, because workers can suffer back and wrist pain due to bad body position during work. Also very important are psychosocial risk factors, such as stress at work and mobbing.

OiRA priemonė Darbas biure apima praktiškai visus darbus kurie gali būti atliekami biure. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie darbai atrodo mažiausiai pavojingi nes nėra vykdomi sudėtingi technologiniai procesai bei nėra naudojami sudėtingi įrenginiai. Tačiau ergonominiai rizikos veiksniai yra labai svarbūs, nes darbuotojai gali patirti nugaros bei riešo skausmus dėl nepatogios kūno padėties darbo metu. Taip pat labai svarbūs yra psichosocialiniai rizikos veiksniai, tokie kaip stresas darbe ir mobingas.

Promotional resources
Plakatas_VDI.jpg
04/12/2017
Litouwen
Posters, banners enz.

Litouws

Interaktyvus internetinis rizikos vertinimas

Interaktyvaus internetinio rizikos vertinimo privalumai
Kasyba ir karjerų eksplotavimas.PNG
16/11/2017
Litouwen
Folders en brochures

Litouws

Leaflet: Mining and quarrying tools

Leaflet promoting the Lithuanian Mining and quarrying tool.
Patalpų valyma_0.PNG
16/11/2017
Litouwen
Folders en brochures

Litouws

Leaflet: Cleaning tool

Leaflet advertising the Lithuanian Cleaning tool.
Baldų gamyba.PNG
16/11/2017
Litouwen
Folders en brochures

Litouws

Leaflet: Manufacture of furniture

Leaflet
Siuvimo paslaugo.PNG
16/11/2017
Litouwen
Folders en brochures

Litouws

Leaflet: Sewing services

Leaflet
Plastikinių gaminių gamyba.PNG
16/11/2017
Litouwen
Folders en brochures

Litouws

Leaflet: Manufacture of plastic products

Leaflet
Nieuws
5-17 F-A 300.jpg
22/12/2020
Lithuania, Greece, Cyprus and Portugal will be starting new tool developments in 2021!Meer weergeven
3-3 F-A 72.jpg
21/02/2020
The Lithuanian State Labour Inspectorate (VDI) organizes free seminars on occupational safety and health risk assessments and the support OiRA tools can provide for implementing them.Meer weergeven
5-9 F-A 72.jpg
19/11/2019
In October OiRA partners have developed 9 new OiRA tools that help improve the safety and health of workers across various sectorsMeer weergeven
1-39 F-A 72.jpg
05/03/2019
In March, EU-OSHA’s national Focial Points (FOPs) and OiRA partners in Lithuania and Greece are organising OiRA events co-financed by EU-OSHA, to present and promote the benefits of OiRA tools enabling a tailored risk assessment and risk management...Meer weergeven
OSH_000017.jpg
30/08/2017
The State Labour Inspectorate of the Republic of Lithuania has developed three new OiRA tools for the ‘sewing services’, ‘manufacture of furniture’ and 'manufacture of plastic products' sectors to help companies identify and assess...Meer weergeven
cleaning_cropped_1.jpg
01/03/2017
The State Labour Inspectorate of the Republic of Lithuania has developed two new OiRA tools for the ‘mining and quarrying’ and ‘cleaning services’ sectors to help companies identify and assess workplace hazards and risks.Meer weergeven