Feiten en cijfers

Dit onderdeel bevat gegevens over micro- en kleine ondernemingen uit verschillende bronnen.

 • Micro- en kleine ondernemingen: belangrijke marktdeelnemers

  Er lijken overtuigende redenen te zijn om veel belang toe te kennen aan micro- en kleine ondernemingen als marktdeelnemers in de EU.

  Wanneer wordt gekeken naar de aantallen organisaties, waren in 2013 negen van de tien ondernemingen (92,4 %) in de niet-financiële bedrijfssector van de EU-28 micro-ondernemingen, terwijl de kleine ondernemingen 6,4 % vertegenwoordigden.

 • Dodelijke ongevallen volgens omvang van de onderneming

  In de periode 2008-2013 was het aandeel dodelijke ongevallen onder werknemers het grootst in organisaties tot 49 werknemers.

  De ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van dodelijke ongevallen lijken ook aan te geven dat de effecten van economische recessie en herstel in alle omvangscategorieën voelbaar waren.

 • Organisaties die het gebruik van VGW-diensten melden

  Zoals verwacht, melden grotere organisaties vaker dan hun kleinere tegenhangers dat zij VGW-diensten gebruiken.

  De verschillen tussen omvangscategorieën zijn iets groter wanneer het gaat om het gebruik van specialistische diensten, zoals ergonomiedeskundigen en psychologen.

 • Gebruik van VGW-informatie uit diverse bronnen

  Voor organisaties is het van essentieel belang dat zij toegang hebben tot informatie, ondersteuning en advies.

  Hierbij valt op dat bijna de helft van de organisaties in de EU-28 die aan de enquête hebben deelgenomen, aangeeft dat zij zich tot verzekeringsaanbieders (48 %) en de arbeidsinspectie (48 %) wenden wanneer zij dit soort informatie nodig hebben.

 • Formele werknemersvertegenwoordiging in organisaties

  Zoals in de figuur is aangegeven, neemt de formele werknemersvertegenwoordiging duidelijk toe met de omgang van de organisatie.

  Wat formele werknemersvertegenwoordiging betreft, is in 25 % van de organisaties in de EU-28 een ondernemingsraad aanwezig en geeft 15 % van de organisaties aan een vakbondsvertegenwoordiger te hebben.

 • Hoe vaak worden veiligheid en gezondheid besproken tussen de personeelsvertegenwoordigers en de directie?

  Uit Esener-2 blijkt dat gezondheids- en veiligheidskwesties in 56 % van de organisaties in de EU-28 met een vorm van werknemersvertegenwoordiging ‘regelmatig’ door vertegenwoordigers van werknemers en de directie worden besproken.

  Dit percentage neemt aanzienlijk toe met de omvang van de organisatie. Daarentegen rapporteren de kleinste organisaties vaker een ad-hocreactie: 41 % van deze organisaties geeft aan dat dergelijke gesprekken alleen plaatsvinden ‘als zich een specifiek probleem voordoet’. Dit percentage neemt af met de omvang van de organisatie.