Veelgestelde vragen over OiRA

Kijk vóór het stellen van een vraag eerst naar de hierna volgende veelgestelde vragen met antwoorden. Misschien is uw vraag al beantwoord.

1. Wat is OiRA?

OiRA (Online interactive Risk Assessment) is ontwikkeld door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en is een gebruiksvriendelijke, kosteloze webapplicatie die micro- en kleine organisaties kan helpen bij het opzetten van een stapsgewijs risicobeoordelingsproces, van de identificatie en evaluatie van risico's op de werkvloer, via de besluitvorming over preventieve acties en de uitvoering van deze acties, tot monitoring en rapportage.

2. Waarom werd het OiRA-project opgezet?

Er is voldoende bewijs om te concluderen dat micro- en kleine ondernemingen in het algemeen enkele tekortkomingen hebben op het gebied van risicobeoordelingen en het vaststellen van een preventiebeleid. OiRA moet deze tekortkomingen wegnemen en de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in micro- en kleine ondernemingen helpen verbeteren.

3. Wat is risicobeoordeling?

Risicobeoordeling is een systematisch onderzoek naar alle aspecten van het werk, waarbij naar de volgende punten wordt gekeken:

 • Wat kan schade of letsel veroorzaken?
 • Kunnen gevaren worden weggenomen?
 • Zo niet, welke preventieve en beschermende maatregelen moeten er worden getroffen om de risico's te beheersen?
4. Waarom zijn niet alle secties van de website in alle EU-talen beschikbaar?

Alleen de meest onveranderlijke secties van deze website zijn in alle EU-talen vertaald. De secties die voortdurend worden bijgewerkt, zijn alleen in het Engels beschikbaar. Dit wordt zo gedaan in een poging om de middelen van EU-OSHA zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

5. Wat is de OiRA-gemeenschap?

De OiRA-gemeenschap bestaat uit organisaties en personen die OiRA-tools ontwikkelen. Zij streeft ernaar de ontwikkeling van OiRA-tools te vergemakkelijken door de uitwisseling van tools, kennis en goede praktijken te stimuleren, samenwerking te bevorderen, bestaande betrekkingen binnen de gemeenschap te versterken en nieuwe betrekkingen aan te gaan.

6. Mag er een hyperlink worden gemaakt naar de OiRA-website?

Ja. EU-OSHA geeft toestemming voor (en is blij met) hyperlinks naar alle pagina's (OiRA-tools, promotiemateriaal voor OiRA, …) van de OiRA-website.

7. Wie kan OiRA-partner en lid van de OiRA-gemeenschap worden?

Sectorale sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) op EU- en nationaal niveau en EU- en nationale instanties (ministeries, arbeidsinspecties, VGW-instanties, enz.).

8. Geldt er een privacybeleid voor OiRA?

De OiRA-tool wordt gebruikers ter beschikking gesteld door EU-OSHA. Aangezien EU-OSHA een orgaan van de EU is, is Verordening (EG) nr. 45/2001 rechtstreeks van toepassing: zij garandeert dat alle gegevens eerlijk en rechtmatig worden verwerkt, voor beperkte en uitdrukkelijk omschreven doeleinden, en op een veilige manier worden opgeslagen.

De volgende soorten persoonsgegevens worden in de tool opgeslagen:

 • een contact-e-mailadres;
 • namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor maatregelen in het actieplan (het opgeven van deze namen is niet verplicht);
 • andere namen die optioneel in vrijetekstvelden kunnen worden ingevoerd.

EU-OSHA treft de volgende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen:

 • ontoegankelijkheid van persoonsgegevens voor externe gebruikers;
 • beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen onbevoegde toegang;
 • passende encryptie van communicatie.

De volledige tekst van het voor OiRA geldende privacybeleid kan hier worden geraadpleegd.

9. Hoe verloopt het delen en aanpassen van het werk door de OiRA-gemeenschap?

Het delen gebeurt via Creative Commons-licenties.

Deze vorm van licenties biedt gebruikers de kans om werk onder een aantal gespecificeerde voorwaarden te delen en aan te passen, zoals de voorwaarde dat het werk voor niet-commerciële doeleinden is en de maker op de juiste wijze wordt vermeld.

Voor meer informatie, ga naar http://creativecommons.org/ en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Wat voor soort software is OiRA?

OiRA is een openbronsoftware. Kosteloze openbronsoftware is onder een vrije licentie geplaatst om gebruikers het recht te verlenen het ontwerp te gebruiken, te bestuderen, te veranderen en te verbeteren. Hiertoe wordt de broncode beschikbaar gesteld.

OiRA is gebaseerd op het contentmanagementsysteem “Plone”(1), en houdt de business-logica in de add-on-pakketten “Euphorie” (2) en “osha.oira” (3). De gebruikersomgeving (front-end) gebruikt de meest recente HTML5-technologie en biedt rijke interacties via de Patternslib library (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Wat bieden OiRA-tools?

OiRA-tools bieden:

 • een document met de resultaten van de risicobeoordeling, dat kan worden gedownload, bewerkt en afgedrukt. Dit document kan worden gebruikt: als basis voor het doorgeven van informatie aan de betrokkenen; voor monitoringdoeleinden, om na te gaan of de nodige maatregelen zijn getroffen; als bewijsstuk voor toezichthoudende instanties; en voor herzieningen wanneer de omstandigheden veranderen;
 • een actieplan (dat kan worden gedownload, bewerkt en afgedrukt) met vermelding van de te treffen preventieve maatregelen, wie doet wat en wanneer, enzovoorts;
 • een overzicht van alle risico's. Dit overzicht kan als basis worden gebruikt voor het doorgeven van informatie aan de betrokkenen en om na te gaan of de risico's zijn vastgesteld en de te treffen maatregelen naar behoren worden aangepakt;
 • een overzicht van de preventieve en beschermende maatregelen die moeten worden getroffen. Dit overzicht kan als basis worden gebruikt voor het doorgeven van informatie aan de betrokkenen en om de maatregelen te controleren die de volgende drie maanden moeten worden getroffen.
12. Wat is er nodig om te registeren voor een OiRA-tool?

Er moeten een geldig e-mailadres en een wachtwoord worden opgegeven. Na de registratie kunnen gebruikers onmiddellijk gebruik maken van de tool (er hoeft niet te worden gewacht op een bevestigingsmail).

Om te kunnen inloggen, moet een e-mailadres en wachtwoord worden opgegeven. De gebruiker wordt vervolgens automatisch naar het geregistreerde account geleid.

De risicobeoordeling en login-gegevens zijn privé en zijn niet zichtbaar voor anderen (zie het OiRA-privacybeleid).

13. Wat komt er kijken bij een proefsessie van een OiRA-tool?

Een gebruiker kan een proefsessie starten en de tool gebruiken zonder zich te registeren. Als de tool aan de behoeften en verwachtingen voldoet, kan de gebruiker zich registeren door een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Gastgebruikers kunnen hun voortgang niet opslaan en ook geen rapporten downloaden.

14. Wat gebeurt er als een gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet?

De gebruiker kan een wachwoordherinnering opvragen. Wanneer er een geldig e-mailadres is opgegeven, worden vervolgens de logingegevens doorgestuurd.

15. Is het mogelijk het wachtwoord/e-mailadres voor een account te wijzigen?

Na het inloggen kunnen gebruikers op de kleine driehoek in de rechterbovenhoek van de webpagina klikken (vlakbij hun e-mailadres) en de hyperlink volgen om hun wachtwoord en/of e-mailadres aan te passen.

16. Moet de risicobeoordeling in één sessie worden uitgevoerd of kan de sessie worden opgeslagen en later worden voortgezet?

Gebruikers kunnen een gestarte sessie van de OiRA-tool stoppen voordat deze is afgerond. Zij kunnen de sessie op een latere datum herstarten door de titel van de bewuste sessie van de OiRA-tool te selecteren. Wanneer de optie 'verdergaan' wordt gekozen, wordt de ingevoerde informatie opgeslagen.

17. Is het mogelijk om een tweede OiRA-tool te openen of tot een andere beoordeling over te gaan met dezelfde tool (vanuit hetzelfde account)?

Na het inloggen kunnen gebruikers op de kleine driehoek in de linkerbovenhoek klikken (vlakbij de naam van de OiRA-tool die zij gebruiken) om toegang te krijgen tot eerdere sessies en risicobeoordelingen en zij kunnen de optie 'Start een nieuwe sessie' kiezen. Er kunnen meerdere sessies worden opgeslagen met dezelfde tool en hetzelfde account, mits de sessies verschillende titels hebben gekregen. Het is van belang dat gebruikers het e-mailadres, het wachtwoord en de titel van elke OiRA-toolsessie noteren.

18. Wat kan een gebruiker doen wanneer hij/zij problemen ondervindt met de weergave van OiRA op een pc, tablet of mobiele telefoon?

Het is belangrijk om de laatste versie van de webbrowser te gebruiken. Voor de beste weergave worden de volgende webbrowsers aanbevolen: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox en Safari.