Privacyverklaring

De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Communicatie en Bevordering

 

Doel van de verwerking

Met het oog op de opstelling van anonieme statistieken over het gebruik van deze website, worden voor elke toegang tot de website logbestanden aangelegd met daarin de volgende geaggregeerde gegevens: het totale aantal bezoeken, de landen van de gebruikers, de duur van de sessies, en het pad dat de gebruikers tijdens de sessies hebben gevolgd.

 

Type verwerkte gegevens

Deze logbestanden bevatten de volgende informatie:

  • Het IP-adres van de gebruiker
  • De datum en het tijdstip waarop het verzoek van de gebruiker om toegang tot de website door de webserver werd ontvangen
  • De opgevraagde URL
  • De HTTP-returncode die aan de verzoeker wordt verstuurd (de gebruiker)
  • De verwerkingstijd van de verzoeker
  • De user-agentstring van de verzoeker.

 

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Verordening (EG) nr. 45/2001”).

 

Ontvangers van de gegevens

Toegang tot de persoonsgegevens wordt verleend op basis van de functie en verantwoordelijkheden van de betrokken personen (“need to know”-beginsel):

  • Naar behoren aangewezen personeel van EU-OSHA
  • Externe provider die de server van EU-OSHA host
  • Juridische Dienst, het Gerecht voor ambtenarenzaken, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Ombudsman, de Europese Rekenkamer, de dienst Interne audit, indien van toepassing.

Alle hierboven genoemde betrokkenen zijn gebonden aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

Cookies

Deze website plaatst tijdelijke sessiecookies telkens wanneer u de website bezoekt. Deze cookies zijn nodig om de sessie mogelijk te maken. Ze worden verwijderd zodra u de browsersessie beëindigt. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet in een cookie opgeslagen. Cookies hebben een unieke ID om de sessies te identificeren. Deze ID is volstrekt anoniem en dient om de sessie mogelijk te maken.

Deze website maakt gebruik van Piwik. Deze software om webstatistieken te genereren wordt volledig gehost op servers van EU-OSHA, die zich binnen de Europese Unie bevinden. Piwik slaat cookies op uw computer op, maar verzamelt geen persoonsgegevens. Piwik kan met behulp van een anonieme ID uw sessie identificeren, maar deze ID is voor ieder ander zonder betekenis en kan niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren.

Als u niet wilt dat EU-OSHA uw activiteit via Piwik volgt, kunt u dit aangeven door in onderstaand vakje te klikken.

 

De rechten van betrokkenen

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (in geval de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om gegevenswissing en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden “data protection” in de Onderwerp-regel.

 

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

De informatie in de logbestanden wordt twee jaar bewaard op de server van EU-OSHA, die wordt gehost door een in de Europese Unie gevestigde externe provider.

 

Gegevens voor het opstellen van anonieme statistische rapporten worden langer bewaard.

 

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere interne evaluaties van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van onze veiligheidsmaatregelen, waaronder passende encryptie van communicatie en fysieke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

 

Verzoek om informatie

Voor nadere informatie over de behandeling van hun persoonsgegevens kunnen betrokkenen zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA op: dpo@osha.europa.eu.

 

Verhaal bij de EDPS

Betrokkenen hebben het recht om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming aan te zoeken: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.