Sterke/zwakke punten van de tools

De vooruitgang in de informatietechnologie en het gebruik van het internet leiden tot de ontwikkeling van een reeks interactieve tools om beroepsrisico's te helpen beoordelen. Gezien de moeilijkheden die micro- en kleine ondernemingen ondervinden bij de preventie van beroepsrisico's, heeft EU-OSHA zich geconcentreerd op de kansen die deze nieuwe technologieën bieden om alle micro- en kleine ondernemingen te assisteren bij hun inspanningen op het gebied van risicopreventie.

De voornaamste bevorderende en belemmerende factoren voor OiRA (of voor iedere willekeurige interactieve risicobeoordelingstool) worden hierna bestudeerd.

Bevorderende factoren voor OiRA

 • Een nieuwe generatie van risicobeoordelingstools: eenvoudig toegankelijk, gemakkelijk te gebruiken, gratis voor eindgebruikers

Het is belangrijk dat projecten of regelingen voor micro- en kleine ondernemingen op hun behoeften zijn afgestemd, met andere woorden niet te gecompliceerd en niet te duur (en bij voorkeur gratis). Er zijn voortdurende inspanningen om de toegang tot sectorspecifieke OiRA-tools te vergemakkelijken, ervoor te zorgen dat zij gebruikersvriendelijk zijn en eenvoudig blijven. Het doel is micro- en kleine ondernemingen die nog geen risicobeoordelingen maken of die dit nog niet op een stelselmatige en gestructureerde manier doen, in staat te stellen de eerste stappen hiertoe te zetten. Voorwaarden voor het succes van OiRA-tools zijn een eenvoudige toegang, gebruiksgemak en geen kosten.

 • Vergemakkelijkte verspreiding via internet

OiRA-tools kunnen onder een zeer groot aantal bedrijven worden verspreid zonder de kosten en inspanningen die komen kijken bij het drukken en verzenden van papieren documentatie.

 • Evolutieve inhoud

OiRA kan gemakkelijk en onmiddellijk worden aangepast om rekening te houden met wijzigingen in de wetgeving of met de vaststelling van nieuwe voorbeelden van goede praktijken, nieuwe processen enzovoorts, zodat de tools altijd actueel zijn.

De inhoud van de tools kan ook worden gewijzigd voor verschillende eindgebruikers. De ontwikkelaars van een OiRA-tool kunnen besluiten om zich eerst te concentreren op de grootste risico's binnen een sector, en geleidelijk nieuwe modules en nieuwe informatie toevoegen. De inhoud van de tool kan na verloop van tijd via regelmatige updates verder worden uitgebreid.

 • Didactische dimensie

Intuïtieve navigatie, educatieve inhoud, de mogelijkheid om in eigen tempo te werken en het werk te onderbreken dankzij back-upsystemen: deze eigenschappen van OiRA stellen gebruikers in staat zich stapsgewijs in hun werk te laten begeleiden.

OiRA stelt een stapsgewijze aanpak voor, van gevarenidentificatie tot een gedocumenteerde risicobeoordeling. De eindgebruikers, die mogelijk nog niet eerder een risicobeoordeling hebben gemaakt, worden door het proces geleid en van de eerste stap (risico-identificatie) naar de laatste stap (actieplan/gedocumenteerde risicobeoordeling) begeleid.

OiRA kan ook worden gebruikt om:

  • bestaande kennis en informatie te vergroten (bv. door de specifieke risico's in een sector te illustreren of te tonen hoe een risicobeoordeling wordt gemaakt);

  • opleidingen te geven, vooral beroepsopleidingen; aan toekomstige beroepsbeoefenaars (kappers, vrachtwagenchauffeurs, bakkers, enzovoorts) kan worden getoond wat de voornaamste risico's in hun sector zijn en hoe een risicobeoordeling wordt gemaakt door de betreffende tool te raadplegen en door de verschillende modules en stappen te navigeren.

OiRA-tools moedigen micro- en kleine ondernemingen aan en stellen hen in staat om veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) zelf of op een meer autonome manier te beheren. Zij maken ook duidelijk dat het noodzakelijk is een VGW-professional in te schakelen wanneer er onvoldoende capaciteit in huis is om een specifiek risico of een welbepaalde VGW-kwestie naar behoren aan te pakken.

 • Platform dat toegang biedt tot andere informatiebronnen

OiRA-tools vormen ook een platform dat eindgebruikers aan de hand van hyperlinks, video's en foto's een eenvoudige toegang biedt tot een uitgebreide reeks informatie en documenten, zoals:

  • wetgeving,

  • richtsnoeren,

  • voorbeelden van goede praktijken,

  • factsheets, brochures en verslagen.

 • De mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools te monitoren

Deze tools worden online aangeboden en daarom is het mogelijk het gebruik hiervan statistisch te monitoren. Om gegevensbeschermingsredenen en als gevolg van besluiten van belanghebbenden van OiRA, worden er geen statistische gegevens over de inhoud van de tools (informatie die door eindgebruikers wordt verstrekt) gegenereerd. OiRA-statistieken richten zich op meer algemene kwesties, zoals het aantal aangemaakte OiRA-accounts, het aantal uitgevoerde risicobeoordelingen en het aantal opgestelde actieplannen. Dankzij deze informatie die van eindgebruikers wordt verzameld, kunnen de OiRA-tools in de loop van de jaren worden verbeterd (bruikbaarder, eenvoudiger, enzovoorts, gemaakt) en kan er worden nagegaan of de tools al dan niet worden gebruikt en of de doelgroep wordt bereikt: micro- en kleine ondernemingen.

Belemmerende factoren voor OiRA

 • Gebrek aan VGW-bewustzijn (risicobeoordeling) onder micro- en kleine ondernemingen

De voornaamste redenen die organisaties opgeven voor het nalaten van regelmatige risicobeoordelingen, zijn dat de risico's en gevaren al bekend zijn (83% van de organisaties) en dat er geen belangrijke problemen zijn (80%) (volgens Esener-2, de tweede Europese bedrijvenenquête van EU-OSHA naar nieuwe en opkomende risico's). Deze resultaten vertegenwoordigen slechts 24% van de onderzochte werkplekken, maar doen de vraag rijzen of deze organisaties, vooral de kleinste, daadwerkelijk minder problemen ondervinden, of zich eenvoudigweg minder bewust zijn van de risico's op het werk.

 • Risicopreventie is voor micro- en kleine ondernemingen niet het voornaamste doel of punt van zorg

Gezien de beperkte middelen waarover micro- en kleine ondernemingen beschikken en de bezorgdheid van eigenaars over de economische draagkracht van hun bedrijf, krijgt VGW niet veel aandacht van en geldt ook niet als prioriteit voor vele micro- en kleine ondernemingen. Belemmerende factoren voor een goed VGW-beheer zijn onder meer:

  • de zwakke economische positie van veel micro- en kleine ondernemingen en de geringe investeringen die zij kunnen doen in VGW-infrastructuur;

  • de beperkte kennis, het beperkte bewustzijn en de beperkte deskundigheid van de eigenaren en leidinggevenden ten aanzien van VGW en bijbehorende regelgevingsvereisten;

  • het beperkte vermogen van vele micro -en kleine ondernemingen om hun zaken (in het algemeen) stelselmatig te beheren;

  • de moeilijkheid om micro- en kleine ondernemingen te bereiken (eerste stap) en hen ervan te overtuigen of ertoe aan te moedigen om VGW op een meer stelselmatige en gestructureerde manier aan te pakken (tweede stap).