Risicobeoordeling

Daar zijn goede redenen voor. Als de risicobeoordeling – de eerste stap in het gezondheids- en veiligheidsbeheer – niet of niet goed wordt gedaan, is het onwaarschijnlijk dat de geschikte voorzorgsmaatregelen worden vastgesteld of getroffen.

Jaarlijks lopen miljoenen mensen in de EU op hun werk ernstige gezondheidsschade of letsel op. Daarom zijn risicobeoordelingen zo belangrijk: zij vormen de sleutel tot gezonde werkplekken. Risicobeoordeling is een dynamisch proces dat bedrijven en organisaties in staat stelt een proactief beleid te voeren om risico's op de werkplek terug te dringen.

Daarom is het van belang dat bedrijven in allerlei soorten en maten op regelmatige basis risicobeoordelingen uitvoeren. Om een risicobeoordeling goed uit te voeren moeten o.a. alle relevante risico's worden meegenomen (en dus niet alleen de onmiddellijke of in het oog springende risico's), moet worden gecontroleerd of de getroffen veiligheidsmaatregelen effect sorteren, moeten de resultaten van de risicobeoordeling worden gedocumenteerd, en moet de risicobeoordeling geregeld worden herzien om up-to-date te blijven.

Het belangrijkste onderdeel van de Europese wetgeving op het gebied van risicobeoordeling is Kaderrichtlijn 89/391/EEG. Deze richtlijn is omgezet in nationale wetgeving. Lidstaten hebben echter het recht strengere voorwaarden te stellen om hun werknemers te beschermen (raadpleeg daarom de specifieke wetgeving op het gebied van risicobeoordeling in uw land).

De Europese Commissie heeft belangrijke richtsnoeren opgesteld om lidstaten, werkgevers en werknemers te helpen hun risicobeoordelingstaken uit te voeren zoals is neergelegd in Kaderrichtlijn 89/391/EEG. De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op deze richtsnoeren.

Definities

Gevaren

Een gevaar kan alles zijn wat letsel kan veroorzaken – het materiaal waarmee wordt gewerkt, het gereedschap, de werkmethode of handelswijze.

Risico's

Een risico is de kans, groot of klein, dat iemand door een gevaar letsel kan oplopen.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling is het proces waarbij een evaluatie wordt gemaakt van de gevaren op de werkvloer die een risico vormen voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers. Het is een systematisch onderzoek, gericht op alle aspecten van het werk, waarbij naar de volgende punten wordt gekeken:

  • welke zaken kunnen schade of letsel veroorzaken,

  • kunnen gevaren worden weggenomen en, zo niet,

  • welke preventieve en beschermende maatregelen zijn getroffen of moeten worden getroffen om de risico’s te beperken?