You are here
shutterstock_102697079.jpg

Sterke og svake sider ved verktøyene

Framskritt innenfor informasjonsteknologi og bruken av internett fører til at det utvikles en rekke interaktive verktøy som kan brukes til å vurdere risiko på arbeidsplassen. Fordi det kan være vanskelig for små og svært små bedrifter å forebygge risiko på arbeidsplassen, har EU-OSHA fokusert på mulighetene disse nye teknologiene kan bety for små og svært små bedrifter når de skal vurdere risiko på arbeidsplassen.

De viktigste faktorene som fremmer eller hemmer OiRA (og andre interaktive risikovurderingsverktøy) er undersøkt nærmere nedenfor.

Fremmende faktorer

 • Den nye generasjonen risikovurderingsverktøy er lette å få tilgang til, enkle i bruk og gratis for sluttbrukerne

Det er viktig at alle prosjekter og ordninger beregnet på små og svært små bedrifter, er tilpasset behovene deres, altså at de verken må være for avanserte å bruke eller for dyre (men helst gratis). Det arbeides kontinuerlig med å lette tilgangen til bransjespesifikke OiRA-verktøy og sikre at de er brukervennlige og enkle å bruke. Målet er å gjøre det mulig for små og svært små bedrifter som aldri har foretatt en risikovurdering eller ikke har gjort det på en systematisk og strukturert måte, å komme i gang. En forutsetning for å lykkes med OiRA-verktøy, er at de er lette å få tilgang til, enkle å bruke og gratis.

 • Takket være internett er distribusjonen enkel,

for nå kan OiRA distribueres til et stort antall bedrifter helt uten de kostnader og begrensninger som trykking og utsending av papirdokumenter ville representert.

 • Innholdet i stadig utvikling

OiRA kan enkelt og med umiddelbar virkning tilpasses for å gjenspeile endringer i lovverket eller eksempler på utvikling av ny god praksis, nye prosesser osv., noe som sikrer at verktøyene alltid er oppdatert.

Innholdet i verktøyene kan også tilpasses ulike sluttbrukere. Utviklerne av et OiRA-verktøy kan for eksempel bestemme seg for å fokusere på de største risikoene i en bransje og deretter legge til nye moduler og ny informasjon over tid. Gjennom regelmessige oppdateringer kan innholdet bli mer omfattende på sikt.

 • Pedagogisk dimensjon

OiRA har intuitiv navigering og pedagogisk oppbygging og gir mulighet for å arbeide i eget tempo. Arbeidet kan nemlig når som helst avbrytes og legges til side takket være backup-systemene.

OiRA har en trinnvis tilnærming, fra identifikasjon av farer fram til en dokumentert risikovurdering. Sluttbrukerne, som kanskje aldri har utført en risikovurdering tidligere, veiledes gjennom prosessen fra det første trinnet (identifisere risiko) til det siste (utarbeide tiltaksplan / lage en dokumentert risikovurdering).

OiRA kan også brukes til å:

  • øke kunnskaps- og informasjonsnivået (f.eks. ved å illustrere spesifikke risikoer i en bransje eller vise hvordan en risikovurdering kan gjennomføres)

  • gjennomføre opplæring, særlig innen yrkesrettet utdanning. Framtidige fagarbeidere (frisører, lastebilsjåfører, bakere osv.) kan gjøres kjent med de største risikoene i sin bransje og ved å få tilgang til det relevante verktøyet og navigere gjennom de ulike modulene og trinnene, se hvordan de kan gjennomføre en risikovurdering.

OiRA-verktøyene gjør det lettere for små og svært små bedrifter å håndtere helse og sikkerhet på arbeidsplassen selv, eller på en mer selvstendig måte. OiRA-verktøyene understreker også behovet for å rådføre seg med en HMS-spesialist dersom bedriften ikke har tilstrekkelig kapasitet internt til å ta tak i en bestemt risiko eller et HMS-spørsmål på en forsvarlig måte.

 • Plattform med tilgang til andre informasjonskilder

OiRA-verktøyene er også en plattform som gir sluttbrukerne enkel tilgang via lenker, videoer og bilder til hele spekteret av informasjon og dokumenter, blant annet:

  • lover og forskrifter

  • veiledning

  • eksempler på god praksis

  • faktaark, brosjyrer og rapporter

 • Mulighet for å overvåke bruken av slike verktøy

Når disse verktøyene nå er tilgjengelige via nettet, går det an å foreta en statistisk overvåking av bruken av dem. Av personvernhensyn og som følge av beslutninger truffet av OiRAs interessenter, genereres ikke statistikk av innholdet i verktøyene (opplysningene som legges inn av sluttbrukerne). OiRAs statistikk fokuserer på mer generelle forhold, f.eks. hvor mange OiRA-kontoer som er opprettet, hvor mange risikovurderinger som er gjennomført, og hvor mange tiltaksplaner som er utarbeidet. Disse opplysningene fra sluttbrukerne vil bidra til at OiRA-verktøyene vil bli bedre med årene (med tanke på brukervennlighet, enkelhet osv.), gjøre det mulig å vurdere om verktøyene faktisk blir brukt, og om verktøyene når ut til de sluttbrukerne de var beregnet på, altså små og svært små bedrifter.

Hemmende faktorer

 • Mangel på bevissthet om HMS (risikovurdering) i små og svært små bedrifter

De viktigste årsakene bedriftene oppgir for ikke å gjennomføre regelmessige risikovurderinger, er “risikoene og farene er allerede kjent” (83 % av bedriftene) og “vi har ingen problemer av betydning” (80 %) (ifølge ESENER-2, EU-OSHAs andre runde av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer). Disse resultatene representerer bare 24 % av bedriftene som deltok i undersøkelsen, men de avdekker et spørsmål: Har disse bedriftene, og da særlig de minste av den, faktisk færre problemer, eller er de simpelthen mindre bevisst på risikoene på arbeidsplassen?

 • Risikoforebygging er ikke det småbedrifter tenker mest på eller er mest opptatt av

Gitt deres begrensede ressurser og eiernes bekymringer for om bedriften vil overleve økonomisk, kommer HMS langt ned på prioriteringslisten for mange små og svært små bedrifter. Faktorer som er til hinder for god HMS-styring, kan være:

  • at mange små og svært små bedrifter har en svak økonomi og begrensede ressurser til å investere i HMS-infrastruktur

  • at mange bedriftseiere/-ledere i små og svært små bedrifter har begrenset kunnskap, bevissthet og kompetanse om HMS og HMS-regelverk

  • at mange bedriftseiere/-ledere har begrenset mulighet til å lede virksomheten på en systematisk måte

  • at det kan være vanskelig å nå ut til små og svært små bedrifter (første trinn) og overbevise eller oppmuntre dem til å iverksette nødvendige tiltak for å styre HMS på en mer systematisk og strukturert måte (annet trinn).