You are here

Fakta og tall (ESENER)

EU-OSHAs europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER) er en omfattende spørreundersøkelse som tar for seg hvordan helse- og sikkerhetsrisikoer håndteres på arbeidsplassene i Europa.

Representanter for tusenvis av bedrifter og organisasjoner i hele Europa svarer på spørsmålene i ESENER-undersøkelsen, som særlig fokuserer på

 • generelle HMS-risikoer og hvordan de håndteres
 • psykososiale risikoer som stress, mobbing og trakassering
 • pådrivere og hindringer for HMS-styring
 • arbeidstakermedvirkning i HMS-arbeidet

2014-utgaven av undersøkelsen går mer i dybden og favner bredere enn den første – utvalgsstørrelsene er 50 % større, og i tre land er de nasjonale utvalgene særskilt utvidet. ESENER-2 inkluderer for første gang mikrobedrifter med 5 til 10 ansatte og landbruksbedrifter.

 • Risikovurderinger på arbeidsplassen gjennomføres regelmessig og for det meste av internt personell

  Det later til å foreligge en korrelasjon med foretaksstørrelsen, ettersom prosentandelen av foretakene hvor risikovurderinger i hovedsak gjennomføres av internt personell, øker med størrelsen.

  Dette forteller oss ikke noe entydig om kvaliteten på disse risikovurderingene, men i prinsippet, og ut fra en antakelse om at dem som styrer arbeidet også er best plassert til å styre risikoene, burde alle bedrifter være i stand til å gjennomføre en grunnleggende risikovurdering utelukkende ved bruk av eget personell.

  Regelmessig gjennomføring av risikovurderinger på arbeidsplassen, etter landZoom-ikon
 • Regelmessig gjennomføring av risikovurderinger på arbeidsplassen

  Ifølge ESENER-2-undersøkelsen gjennomfører 77 % av foretakene i EU-28 risikovurderinger regelmessig. Som ventet finnes det en positiv korrelasjon med foretakets størrelse.

  De absolutte nivåene for risikovurdering som indikeres av ESENER-2, kan til en viss grad antas å være overestimert. Denne typen «målefeil» forekommer i alle undersøkelser, og i arbeidet med ESENER-2 er alle bestrebelser gjort for å redusere dem til et minimum. Det viktigste er at metoden sikrer at nivåene kan brukes til å foreta pålitelige sammenligninger mellom landene og analyseres opp mot andre variabler, som er hovedmålene med undersøkelsen.

  Vis mer

  ZoomZoom-ikon
 • Årsaker til at risikovurderinger ikke blir utført regelmessig

  De viktigste årsakene som oppgis for at risikovurderinger ikke blir utført regelmessig, er at risikoene og farene allerede er kjent (83), og at det ikke foreligger noen problemer av betydning (80 %).

  Interessant nok oppgir bedrifter i de minste størrelseskategoriene sjeldnere enn større bedrifter at prosedyren krever for mye tid og ressurser: 22 % av bedriftene som sysselsetter mellom fem og ni arbeidstakere, kontra 31 % av bedriftene som sysselsetter mer enn 250.

  ZoomZoom-ikon
 • Grunner til å fokusere på helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Overholdelse av juridiske forpliktelser oppgis som en viktig grunn av 85 % av foretakene i EU-28.

  Vi finner her en svak positiv korrelasjon med foretakets størrelse, men ingen vesentlige forskjeller mellom de ulike sektorene. Den nest viktigste faktoren som motiverer til handling på HMS-området, er ønsket om å møte forventningene til arbeidstakerne eller deres representanter (79 %).

  ZoomZoom-ikon
 • Hovedårsaker til at foretak opplever det som vanskelig å ta tak i HMS-problemer

  Resultatene etter foretaksstørrelse viser at de minste foretakene synes å oppgi to faktorer – kompleksiteten ved de juridiske forpliktelsene og papirarbeid – hyppigere enn større foretak.

  Manglende bevissthet blant de ansatte rapporteres på sin side særlig i de største foretakene, og dette er et interessant funn, ettersom det tyder på at det blir vanskeligere å skape og opprettholde en positiv sikkerhetskultur eller et positivt klima jo større foretaket er.

  ZoomZoom-ikon
 • Risikofaktorer som er til stede i organisasjonen

  De hyppigst identifiserte risikofaktorene er forbundet med det å måtte håndtere vanskelige kunder, elever eller pasienter (58 % av foretakene i EU-28), etterfulgt av slitsomme eller smertefulle stillinger (56 %) og gjentakende hånd- eller armbevegelser (52 %).

  I den aktuelle konteksten preget av samfunnsmessige endringer gjenspeiler funnene fra ESENER-2 den vedvarende veksten i tjenestesektoren.

  ZoomZoom-ikon
 • De to hyppigst rapporterte risikofaktorene

  Risiko for ulykker med maskiner eller håndholdte verktøy er den hyppigst rapporterte risikofaktoren innen bygg og anlegg, avfallshåndtering og vann- og strømforsyning (82 % av foretakene i sektoren i EU-28), jordbruk, skogbruk og fiske (78 %) og industri (77 %).

  Det å måtte håndtere vanskelige kunder, pasienter, elever osv. er den hyppigst rapporterte risikofaktoren innen utdanning og helse- og sosialtjenester (75 %) og handel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet og kultur- og fritidsrelaterte aktiviteter (62 %).

  ZoomZoom-ikon