You are here
OSH_002178_0.jpg

Hvordan gjennomføre en risikovurdering

Det finnes ingen faste regler for hvordan risikovurderinger skal gjennomføres, på EU-nivå (du bør sjekke den spesifikke lovgivningen som gjelder for risikovurdering i ditt land). Det er imidlertid to prinsipper man alltid bør ha i bakhodet i forbindelse med en risikovurdering:

 • Vurderingen bør være strukturert slik at den sikrer at alle relevante farer og risikoer blir tatt tak i, og at ingen oppgaver blir oversett (f.eks. renhold som kanskje finner sted utenom vanlig arbeidstid, eller støttefunksjoner som avfallshåndtering).

 • Når en risiko er identifisert, bør det første trinnet i vurderingen være å stille og besvare spørsmålet om hvorvidt risikoen kan elimineres.

En trinnvis tilnærming til risikovurdering

De europeiske retningslinjene om risikovurdering på arbeidsplassen foreslår en tilnærming basert på flere trinn. Dette er ikke den eneste metoden risikovurderinger kan gjennomføres på; det samme målet kan oppnås gjennom en rekke forskjellige metoder. Det finnes ikke én "riktig" måte å gjennomføre en risikovurdering på, og ulike tilnærminger kan egne seg for ulike omstendigheter.

For de fleste bedrifter, særlig de små og mellomstore, vil en enkel femtrinns tilnærming (som inkluderer elementer av risikostyring) som den som er presentert nedenfor, normalt fungere godt.

Trinn 1 Identifisering av farene og hvem som er utsatt for risiko

Let etter de tingene på arbeidsplassen som har potensial til å forårsake skade, og identifiser hvem som kan bli eksponert for farene.

Trinn 2 Evaluering og prioritering av risikoer

Estimer de eksisterende risikoene (alvorlighetsgraden og sannsynligheten av mulige skader ...) og prioriter dem ut fra hvor viktige de er.

Trinn 3 Treffe beslutninger om forebyggende tiltak

Identifiser hensiktsmessig tiltak for å eliminere eller kontrollere risikoene.

Trinn 4 Iverksette tiltak

Iverksett de forebyggende og beskyttende tiltakene i tråd med en prioriteringsplan.

Trinn 5 Overvåking og revisjon

Vurderingen bør revideres med jevne mellomrom for å sikre at den er oppdatert til enhver tid.

Det er imidlertid viktig å være klar over at det finnes andre metoder som fungerer like godt, og særlig når mer komplekse risikoer og omstendigheter er involvert. Hvilken vurderingstilnærming som bør velges, avhenger av:

 • arbeidsplassens natur (f.eks. om det dreier seg om et permanent eller midlertidig anlegg),

 • typen prosess (f.eks. repeterende operasjoner, prosesser som er i utvikling/endring, arbeid som utføres på forespørsel),

 • oppgaven som utføres (f.eks. repeterende, sporadiske eller særlig risikofylte oppgaver),

 • den tekniske kompleksiteten.

I enkelte tilfeller kan én enkelt vurderingsøvelse som dekker alle risikoer som finnes på arbeidsplassen eller er forbundet med en aktivitet, være hensiktsmessig. I andre tilfeller kan det måtte brukes forskjellige tilnærminger på forskjellige deler av arbeidsplassen.

Dokumentering av risikovurderingen

Resultatene av risikovurderinger bør registreres for dokumentasjonsformål. Slik dokumentasjon kan brukes som grunnlag for:

 • formidling av informasjon til berørte personer,

 • overvåking for å vurdere om de nødvendige tiltakene er blitt iverksatt,

 • dokumentasjon som skal fremlegges for tilsynsmyndigheter,

 • revisjoner som må foretas dersom omstendighetene endrer seg.

Som et minimum anbefales det at følgende opplysninger registreres:

 • navnet og stillingen til personen(e) som gjennomfører vurderingen,

 • farene og risikoene som er identifisert,

 • gruppene av arbeidstakere som er utsatt for særlig risiko,

 • de nødvendige vernetiltakene,

 • opplysninger om gjennomføringen av tiltakene, som navnet på den ansvarlige og fristen for gjennomføring,

 • opplysninger om ordninger for påfølgende overvåking og revisjon, inklusive datoer og navn på de involverte,

 • opplysninger om involveringen av arbeidstakerne og deres representanter i risikovurderingsprosessen.

Risikovurderingsdokumentasjonen bør utarbeides i samråd med og med medvirkning fra arbeidstakerne og/eller deres representanter og gjøres tilgjengelig for dem for informasjonsformål. De berørte arbeidstakerne bør i alle tilfeller informeres om utfallet av alle vurderinger som gjelder deres arbeidsstasjon, og om tiltakene som skal iverksettes som et resultat av vurderingen.