You are here
OSH_001540_0.jpg

Regelverk

Det viktigste europeiske regelverket som er relevant for risikovurdering, er rammedirektiv 89/391 (EN). Dette direktivet utgjør altså en ramme som fastsetter "generelle prinsipper om forebygging av yrkesrisiko (...) samt generelle retningslinjer for iverksettingen av de nevnte prinsippene" (art. 1 nr. 2.). Det gjør arbeidsgivere ansvarlig for å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet i alle aspekter knyttet til arbeidet, og risikovurdering er et helt sentralt aspekt i dette obligatoriske HMS-styringsarbeidet. Direktivet slår fast at risikovurdering må danne utgangspunktet for en helhetlig HMS-styringsprosess. Risikovurdering er avgjørende fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å iverksette de tiltakene som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Rammedirektivet er innarbeidet i nasjonal lovgivning. Medlemsstatene har imidlertid rett til å innføre strengere bestemmelser for å beskytte arbeidstakerne (og du bør derfor sjekke den spesifikke lovgivningen som gjelder for risikovurdering i ditt land).