You are here

OiRA-samfunnet

OiRA-samfunnet består av organisasjoner og personer som utvikler OiRA-verktøy. Målet er å legge til rette for utvikling av OiRA-verktøy ved å stimulere til utveksling av verktøy, kunnskap og god praksis, fremme samarbeid, styrke eksisterende relasjoner innad i samfunnet og skape nye.

Hvem er medlemmene av OiRA-samfunnet?

 • Partene i arbeidslivet i ulike bransjer på EU-nivå og nasjonalt (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner)

 • EU-myndigheter og nasjonale myndigheter (departementer, arbeidstilsyn, HMS-organisasjoner osv.).

Medlemmene av OiRA-samfunnet holder regelmessig kontakt med EU-OSHA, møtes en gang i året for å dele informasjon og erfaringer og samarbeider om å dele innholdet i OiRA-verktøy, informasjonsmateriell osv.


Ønsker du å bli en del av OiRA-samfunnet?

Alle medlemmene forplikter seg til å:

 • utvikle nye OiRA-verktøy eller tilpasse eksisterende OiRA-verktøy til bestemte bransjer og nasjonal lovgivning

 • trekke inn sluttbrukerne (arbeidsgivere og arbeidstakere i små og svært små bedrifter eller organisasjoner) for å sikre at OiRA-verktøyene dekker sluttbrukernes faktiske behov (særlig i utprøvingsfasen)

 • jevnlig oppdatere innholdet i OiRA-verktøyene

 • gjøre OiRA-verktøyene kjent og i størst mulig grad bistå sluttbrukerne

 • samarbeide med EU-OSHA og gi tilbakemeldinger om verktøygenerator, materiell og distribusjonsmodell

 • delta i evalueringer av OiRA-prosjektet (i regi av EU-OSHA)

 • dele OiRA-verktøyene de utvikler, og erfaringen og kunnskapen de opparbeider seg underveis i prosessen, med de andre i OiRA-samfunnet.


Ønsker du å bli en del av OiRA-samfunnet?

 • Det er generell enighet om at det er nødvendig å samarbeide på EU-nivå om utvikling av risikovurderingsverktøy, særlig i dagens kontekst med økonomisk krise og begrensede ressurser.

 • Forene innsatsen og gjøre felles bruk av ressursene på EU-nivå: Medlemmene av OiRA-samfunnet bygger videre på det andre medlemmer gjør eller allerede har utviklet.

 • OiRA oppmuntrer til samarbeid mellom forskere og medlemmene av OiRA-samfunnet i EU og medlemsstatene.

 • Prosjektet bygger broer, styrker samarbeidet og etablerer nye måter å utveksle informasjon på.


Ønsker du å bli en del av OiRA-samfunnet?

Hvis du er en arbeidslivspart eller en nasjonal institusjon eller myndighet og ønsker å engasjere deg i OiRA, ber vi deg først om å lese programerklæringen for OiRA, som ligger i bunnen for samarbeidet med EU-OSHA (og som alle medlemmene av OiRA-samfunnet må undertegne). Deretter, hvis du er interessert, kan du kontakte ditt nasjonale kontaktpunkt og gi dem beskjed.

Ifølge retningslinjene for OiRA-partnerskap vil organisasjoner i EU og EUs medlemsstater gis prioritet. Når det gjelder organisasjoner og medlemsstater som ikke er medlemmer av EU, tilbyr EU-OSHA dem gratis nedlasting av generatoren for OiRA-verktøy (en nettapplikasjon for utvikling av risikovurderingsverktøy).

Vær oppmerksom på følgende:

 • For å bruke denne programvaren må du være kjent med Plone.

 • EU-OSHA oppdaterer programvaren kontinuerlig.

 • OiRA-applikasjonen er basert på åpen og fri kildekode (General Public License).