You are here

Vanlige spørsmål om OiRA

Sjekk alltid Vanlige spørsmål under før du legger ut et spørsmål. Det kan hende spørsmålet allerede har blitt stilt og besvart.

1. Hva er OiRA?

OiRA, som er utviklet av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), er en brukervennlig, gratis nettapplikasjon for elektronisk interaktiv risikovurdering som kan hjelpe små og svært små organisasjoner med å få på plass en trinnvis risikovurderingsprosess — fra identifisering og evaluering av risikoer på arbeidsplassen til beslutning om og iverksetting av forebyggende tiltak, overvåking og rapportering.

2. Hvorfor ble OiRA utviklet?

Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å konkludere med at det mangler en del hos de minste bedriftene når det gjelder risikovurdering og innføring av en generell strategi for forebygging. OiRA tar sikte på å bøte på dette og bidra til å bedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen i små og svært små bedrifter.

3. Hva er risikovurdering?

Risikovurdering er en systematisk undersøkelse av alle deler av arbeidet på en arbeidsplass, og omfatter:

 • hva som kan forårsake skade,
 • hvorvidt farer kan elimineres, og hvis ikke,
 • hvilke forebyggende eller beskyttende tiltak som må være på plass for å kontrollere risikoene.
4. Hvorfor er ikke alle seksjonene på nettstedet tilgjengelig på alle EU-språkene?

Det er bare de faste seksjonene på nettstedet som er oversatt til alle EU-språk. Seksjoner som oppdateres kontinuerlig, foreligger bare på engelsk. Dette er gjort i et forsøk på å rasjonalisere EU-OSHAs ressurser.

5. Hva er OiRA-samfunnet?

OiRA-samfunnet består av de organisasjonene og personene som utvikler OiRA-verktøy. Målet er å bidra til utvikling av OiRA-verktøy ved å stimulere til utveksling av verktøy, kunnskap og god praksis, fremme samarbeid, styrke eksisterende relasjoner innad i samfunnet og skape nye.

6. Er det tillatt å lage en lenke til OiRAs nettsted?

Ja. EU-OSHA tillater (og oppmuntrer til) at brukerne lager lenke til alle nettsidene (OiRA-verktøy, OiRA-informasjonsmateriell, osv.) på nettstedet til OiRA.

7. Hvem kan bli OiRA-partner og medlem av OiRA-samfunnet?

Partene i arbeidslivet i ulike bransjer (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner) på EU-nivå eller nasjonalt og EU-myndigheter og nasjonale myndigheter (departementer, arbeidstilsyn, HMS-organisasjoner osv.).

8. Har OiRA en personvernpolitikk?

Det er EU-OSHA som gjør OiRA-verktøyet tilgjengelig for brukerne. Ettersom EU-OSHA er et EU-organ, får forordning (EF) nr. 45/2001 direkte anvendelse, noe som er en garanti for at alle personopplysninger behandles korrekt og i samsvar med loven, bare for begrensede, uttrykkelig angitte formål, og lagres på en sikker måte.

Følgende typer personopplysninger lagres i verktøyet:

 • en kontaktadresse (e-post)
 • navn på personer som har ansvar for tiltakene angitt i tiltaksplanen (det er ikke obligatorisk å oppgi disse navnene)
 • andre navn som kan legges inn i fritekstfeltene

EU-OSHA treffer følgende tiltak for å verne personopplysninger:

 • personopplysningene er ikke tilgjengelig for eksterne brukere
 • sikkerhetstiltak for å beskytte mot ulovlig tilgang
 • forsvarlig kryptering av kommunikasjonen

Hele OiRAs personvernpolitikk kan leses her.

9. Hvordan deler og tilpasser OiRA-samfunnet arbeidet sitt?

Deling skjer gjennom Creative Commons-lisenser.

Denne lisenstypen gir brukerne mulighet til å dele og tilpasse prosjekter i henhold til en rekke angitte vilkår, herunder at arbeidet ikke kan utnyttes kommersielt, og at opphavspersonen må navngis.

For mer informasjon, besøk http://creativecommons.org/ og http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Hva slags programvare er OiRA?

OiRA-programvaren har åpen kildekode. Fri programvare og programvare med åpen kildekode er programvare som er gjenstand for en lisens som tillater brukerne å bruke, undersøke, endre eller forbedre programvaren ved bruk av kildekode som er fritt tilgjengelig.

OiRA bygger på Enterprise Content Management-systemet “Plone”(1). Virksomhetslogikken ligger i tilleggspakkene “Euphorie”(2) og “osha.oira”(3). Front-end-delen benytter den nyeste HTML5-teknologien og har mange muligheter for samhandling via Patternslib-biblioteket(4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Hvilke fordeler gir OiRA-verktøyene?

Med OiRA-verktøyene får du:

 • Et dokument som inneholder resultatene av risikovurderingen, og som kan lastes ned, redigeres og skrives ut. Dokumentet kan brukes som utgangpunkt for informasjonen som skal gis videre til berørte personer, for kartleggingsformål for å vurdere om nødvendige tiltak er innført, som dokumentasjon som kan legges fram for tilsynsmyndighetene og for en eventuell revisjon i tilfelle omstendighetene skulle endre seg.
 • En tiltaksplan (som også kan lastes ned, redigeres og skrives ut) som fokuserer på forebyggende tiltak som skal gjennomføres, hvem som skal gjøre hva når, osv.
 • En oversikt over alle risikoene. Dette dokumentet kan brukes som utgangspunkt for informasjonen som skal gis videre til berørte personer og for å følge med på om risikoene som er identifisert og tiltakene som er truffet, håndteres på hensiktsmessig måte.
 • En oversikt over forebyggende og beskyttende tiltak som skal gjennomføres. Dette dokumentet kan brukes som utgangspunkt for informasjonen som skal gis videre til berørte personer og for å følge med på tiltakene som skal gjennomføres i de påfølgende tre måneder.
12. Hvilke krav stilles når man registrerer seg i et OiRA-verktøy?

En gyldig e-postadresse og passord må oppgis. Så snart en bruker har registrert seg, kan han eller hun begynne å bruke verktøyet (det er ikke nødvendig å vente på en e-post med bekreftelse).

Innlogging krever en e-postadresse og passord, og brukeren styres automatisk til sin registrerte konto.

Vurderingen og innloggingsopplysningene er private og ikke synlige for andre (se OiRAs personvernpolitikk).

13. Hva betyr det å kjøre en prøveversjon av et OiRA-verktøy?

Det er mulig å bruke verktøyet uten å registrere seg, men da må man kjøre en prøveversjon. Og så, hvis verktøyet oppfyller brukerens behov og forventninger, kan han eller hun registrere seg ved å oppgi en e-postadresse og passord. Gjestebrukere kan ikke lagre underveis eller laste ned rapporter.

14. Hva om brukeren glemmer passordet sitt?

Brukeren kan be om passordpåminnelse, som vil sende innloggingsopplysninger når det skrives inn en gyldig e-postadresse.

15. Er det mulig å endre passord og/eller e-postadresse til en konto?

Når brukerne har logget seg inn, kan de klikke på den lille trekanten øverst i høyre hjørne på nettsiden (nær e-postadressen sin) og følge lenken for å oppdatere passord og/eller e-postadresse.

16. Må risikovurderingen gjennomføres i én økt eller kan man lagre underveis og komme tilbake på et senere tidspunkt?

Det er fullt mulig for brukeren å stanse OiRA-økten før den er ferdig. De kan starte opp igjen på et senere tidspunkt ved å velge tittelen på OiRA-økten. Hver gang “fortsett”-alternativet velges, lagres informasjonen som er lagt inn.

17. Er det mulig å åpne et nytt OiRA-verktøy eller gjennomføre en ny vurdering med det samme verktøyet (bruke samme konto)?

Når brukerne har logget seg inn, kan de klikke på den lille trekanten øverst i venstre hjørne (nær navnet på OiRA-verktøyet de bruker) og få tilgang til tidligere økter og risikovurderinger, samt alternativet “start ny økt”. Brukerne kan lagre mer enn én økt med samme verktøy og samme konto, men øktene må da gis forskjellige navn. Det er viktig at brukerne noterer e-postadresse, passord og navn de har gitt for hver enkelt OiRA-økt.

18. Hva hvis en bruker opplever problemer med å vise OiRA på PC, nettbrett eller mobiltelefon?

Det er viktig å sjekke at du bruker den nyeste versjonen av nettleseren. For best visning anbefales følgende nettlesere: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox eller Safari.