You are here
OSH_002035_0.jpg

Formålet med risikovurdering

På enhver arbeidsplass har arbeidsgiveren en generell plikt til å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet i alle aspekter knyttet til deres arbeid. Formålet med å gjennomføre en risikovurdering er å gjøre det mulig for arbeidsgiveren å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Slike tiltak går blant annet ut på å:

  • forebygge yrkesrelatert risiko,

  • gi arbeidstakerne informasjon,

  • gi arbeidstakerne opplæring,

  • få på plass organiseringen og ressursene som trengs for å iverksette de nødvendige tiltakene.

Et av formålene med risikovurdering er å forhindre yrkesrelatert risiko, men selv om dette alltid bør være en målsetting, vil det ikke alltid være oppnåelig i praksis. Der eliminering av risikoer ikke er mulig, bør risikoene reduseres og restrisikoen kontrolleres. På et senere stadium bør slik restrisiko bli gjenstand for en ny vurdering, som del av et revisjonsprogram, slik at mulighetene for å eliminere risikoen – kanskje i lys av ny kunnskap – kan undersøkes på nytt.

Risikovurderingen bør struktureres og anvendes på en måte som hjelper arbeidsgiverne å:

  • identifisere farene som forekommer på arbeidsplassen, og evaluere risikoen som er forbundet med disse, med sikte på å fastslå hvilke tiltak som bør treffes for å beskytte ansattes og andre arbeidstakeres helse og sikkerhet og overholde gjeldende lover og forskrifter,

  • evaluere risikoer for å kunne ta mest mulig informerte valg med hensyn til arbeidsutstyr, kjemikalier eller preparater som brukes, utformingen av arbeidsplassen og organiseringen av arbeidet,

  • kontrollere om tiltakene som er iverksatt er tilstrekkelige,

  • prioritere handling dersom ytterligere tiltak blir funnet å være nødvendige som et resultat av vurderingen,

  • forsikre seg om og dokumentere overfor vedkommende myndigheter og arbeidstakerne og deres representanter at alle faktorer som har relevans for arbeidet er blitt vurdert, og at det er truffet en informert, forsvarlig beslutning angående risikoene og tiltakene som trengs for å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet,

  • sørge for at de forebyggende tiltakene og arbeids- og produksjonsmetodene som anses som nødvendige og blir iverksatt etter en risikovurdering, faktisk medfører en forbedring av beskyttelsen for arbeidstakerne.