You are here
OSH_006234.jpg

Roller og ansvarsområder

I Europa blir arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttet gjennom en tilnærming som er basert på vurdering og styring av risiko. For å gjennomføre en effektiv risikovurdering på arbeidsplassen må alle involverte ha en klar forståelse av den juridiske konteksten, begrepene, risikovurderingsprosessen og rollen de viktigste aktørene skal spille i denne prosessen.

Arbeidstakernes roller og ansvar

Det er viktig at arbeidstakerne deltar i risikovurderingen. De kjenner problemene og detaljene rundt hva som faktisk skjer når de utfører oppgavene og aktivitetene sine, og det er derfor naturlig å involvere dem i vurderingen. De har dessuten praktisk kunnskap og kompetanse som ofte er nødvendig for å kunne utvikle velfungerende forebyggende tiltak.

Arbeidstakermedvirkning er ikke bare en rettighet – det er også helt avgjørende for at arbeidsgivernes HMS-styring skal fungere effektivt.

Arbeidstakere og/eller deres representanter har en rett/plikt til å:

 • bli konsultert angående måten risikovurderingen skal organiseres på og hvordan de som skal utføre oppgaven, skal utpekes,

 • delta i risikovurderingen,

 • varsle sine overordnede eller arbeidsgiveren om oppfattet risiko,

 • melde fra om alle endringer som finner sted på arbeidsplassen,

 • være informert om HMS-risikoer og om tiltakene som kreves for å eliminere eller redusere disse,

 • være involvert i prosessen med å bestemme hvilke forebyggende og beskyttende tiltak som skal iverksettes,

 • be arbeidsgiveren om å iverksette hensiktsmessige tiltak og legge fram forslag med sikte på å minimere farer eller fjerne dem ved kilden,

 • samarbeide for å hjelpe arbeidsgiveren å sikre at arbeidsmiljøet er trygt,

 • få opplæring i / motta instruksjoner angående tiltakene som iverksettes,

 • i størst mulig grad ivareta sin egen sikkerhet og helse og sikkerheten og helsen til personer som blir berørt av handlingene deres, i samsvar med opplæringen og instruksjonene arbeidsgiveren har gitt.

I tillegg er det viktig at arbeidstakernes representanter gis opplæring, slik at de forstår risikovurderingsprosessen og sin egen rolle i denne.

Arbeidsgivernes roller og ansvar

Arbeidsgivere bør planlegge nøye hva de skal gjøre for å ivareta oppgavene sine og gjennomføre en risikovurdering, og iverksette de tiltak som er nødvendige for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet. Det anbefales at de gjør dette gjennom en handlingsplan for eliminering eller styring av risikoer.

Handlingsplanen bør omfatte tiltak for å:

 • bestille, organisere og koordinere vurderingen,

 • utpeke kompetent personell til å gjennomføre vurderingene,

  • personen som gjennomfører risikovurderingen, kan være:

   • arbeidsgiverne selv,

   • ansatte som er utpekt av arbeidsgiverne,

   • eksterne vurderere og tjenesteleverandører, dersom det ikke finnes tilstrekkelig kompetent personell på arbeidsplassen.

  • personers kompetanse kan godtgjøres ved å vise at vedkommende har følgende egenskaper:

   • en forståelse av den generelle tilnærmingen til risikovurdering,

   • kapasitet til å anvende denne forståelsen på arbeidsplassen,

   • evne til å identifisere situasjoner der vedkommende trenger hjelp for å kunne foreta en forsvarlig risikovurdering, og være i stand til å melde fra om behov for ytterligere bistand.

 • konsultere arbeidstakernes representanter angående måten dem som skal gjennomføre vurderingene utpekes på,

 • gi nødvendig informasjon, opplæring, ressurser og støtte til vurdererne, når disse er arbeidsgiverens egne ansatte,

 • sikre god samordning mellom vurderere (der det er relevant),

 • involvere ledelsen og oppmuntre til medvirkning fra arbeidstakerne,

 • fastsette ordninger for gjennomgang og revisjon av risikovurderingen,

 • sikre at de forebyggende og beskyttende tiltakene tar hensyn til resultatene vurderingen,

 • sikre at risikovurderingen blir dokumentert,

 • overvåke de beskyttende og forebyggende tiltakene for å sikre at effektiviteten deres opprettholdes,

 • informere arbeidstakerne og/eller deres representanter om resultatene av vurderingen og om tiltakene som skal iverksettes (ved å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for dem).

Råd til personene som utfører risikovurderingen

Personer som utfører risikovurderinger på arbeidsplassen, bør ha kjennskap til og/eller informasjon om:

 • farer og risikoer som er kjente fra før, og hvordan disse oppstår,

 • materialene, utstyret og teknologien som brukes på arbeidsplassen,

 • arbeidsprosedyrene, organiseringen av arbeidet og arbeidstakernes samhandling med materialene som brukes,

 • typen, hyppigheten og varigheten av og sannsynligheten for eksponering mot farene. I noen tilfeller kan dette kreve bruk av moderne, anerkjente måleteknikker,

 • forholdet mellom eksponeringen mot en fare og effekten av denne,

 • hva som anses som gode fremgangsmåter på områder der det ikke finnes spesifikke standarder.

Arbeidsgiverne bør sikre at personen som utfører risikovurderingen, uansett om dette er en ansatt eller en ekstern konsulent, snakker med de ansatte eller andre involverte, for eksempel underleverandører, som faktisk utfører arbeidet.

Når ansatte med forskjellige arbeidsgivere arbeider på samme arbeidsplass, kan vurdererne måtte dele informasjon om risikoer og eksisterende HMS-tiltak for å håndtere disse risikoene. Det er arbeidsgivernes ansvar å legge til rette for dette.