You are here
OSH_001297_0.jpg

Hva er en risikovurdering?

Risikovurdering er kjernen i den europeiske tilnærmingen til forebygging av arbeidsulykker og dårlig helse.

Det finnes en rekke gode grunner til å gjennomføre risikovurderinger. Hvis risikovurderingsprosessen – selve fundamentet i HMS-styringstilnærmingen – ikke blir gjennomført på en god måte eller ikke blir gjennomført i det hele tatt, er det lite sannsynlig at de rette forebyggende tiltakene vil bli identifisert og iverksatt.

Millioner av mennesker i EU opplever å bli skadet eller å få helsen sin alvorlig svekket på jobben hvert år. Derfor er risikovurdering selve nøkkelen til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Risikovurdering er en dynamisk prosess som gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å håndtere risikoer på arbeidsplassen på en proaktiv måte.

Av disse årsakene er det viktig at bedrifter av alle typer og størrelser gjennomfører regelmessige vurderinger. God risikovurdering handler blant annet om å sikre at alle relevante risikoer blir tatt hensyn til (ikke bare umiddelbare eller åpenbare risikoer), kontrollere effektiviteten av sikkerhetstiltakene som er iverksatt, dokumentere utfallet av vurderingen og revidere vurderingen jevnlig for å holde den oppdatert.

Det viktigste europeiske regelverket som er relevant for risikovurdering, er rammedirektiv 89/391 (EN). Dette direktivet er innarbeidet i nasjonal lovgivning. Medlemsstatene har imidlertid rett til å innføre strengere bestemmelser for å beskytte arbeidstakerne (og du bør derfor sjekke den spesifikke lovgivningen som gjelder for risikovurdering i ditt land).

Europakommisjonen har utarbeidet en viktig veiledning for å hjelpe medlemsstatene, arbeidsgivere og arbeidstakere til å ivareta pliktene sine med hensyn til risikovurdering, som fastsatt i rammedirektiv 89/391. Informasjonen som er gitt i denne delen, er basert på denne veiledningen.

Definisjoner

Farer

En fare kan være hva som helst – for eksempel arbeidsmaterialer, utstyr, arbeidsmetoder eller praksiser – som har potensial til å forårsake skade.

Risiko

En risiko er muligheten (enten den er stor eller liten) for at noen kan bli skadet av en bestemt fare.

Risikovurdering

Risikovurdering er prosessen med å evaluere helse- og sikkerhetsrisikoene arbeidstakere eksponeres for som følge av farer på arbeidsplassen. Det er en systematisk undersøkelse av alle aspekter ved arbeidet som tar hensyn til:

  • hva som kan forårsake skade,

  • hvorvidt farer kan elimineres og, hvis ikke,

  • hvilke forebyggende eller beskyttende tiltak som er eller bør være på plass for å kontrollere risikoene.

 

Tilleggsressurser

Eksterne ressurser