You are here

Fakty i liczby (ESENER)

Przeprowadzane przez EU-OSHA Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) jest kompleksową ankietą dotyczącą sposobów zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w Europie.

Na kwestionariusze ESENER odpowiadają przedstawiciele tysięcy przedsiębiorstw i organizacji z całej Europy. Zakres badania obejmuje w szczególności:

 • ogólne zagrożenia BHP i sposoby zarządzania nimi;
 • zagrożenia psychospołeczne, takie jak stres, mobbing i nękanie;
 • czynniki motywujące do działań w zakresie zarządzania BHP i przeszkody w takich działaniach;
 • udział pracowników w BHP.

Badanie z 2014 r. jest jeszcze bardziej szczegółowe i szerzej zakrojone niż pierwsze badanie. O połowę wzrosła wielkość próby, a dodatkowo w trzech krajach wzrosła wielkość prób krajowych. W badaniu ESENER-2 po raz pierwszy uwzględniono mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 5 do 10 pracowników, a także gospodarstwa rolne.

 • Oceny ryzyka w miejscu pracy przeprowadzane regularnie, głównie przez pracowników wewnętrznych

  Wydaje się, że istnieje pewna korelacja z wielkością przedsiębiorstwa ponieważ odsetek zakładów pracy, w których oceny ryzyka są przeprowadzane głównie przez pracowników wewnętrznych rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa.

  Nie przesądza to w żaden sposób o jakości tych ocen ryzyka, lecz zasadniczo, i przy założeniu, że osoby odpowiedzialne za kontrolę pracy są najlepiej predestynowane do kontroli tych rodzajów ryzyka, wszystkie przedsiębiorstwa powinny być w stanie przeprowadzać podstawową ocenę ryzyka przy udziale wyłącznie własnych pracowników.

  Regularnie przeprowadzane oceny ryzyka w miejscu pracy, według państwIkona powiększenia
 • Regularnie przeprowadzane oceny ryzyka w miejscu pracy

  Z badania ESENER-2 wynika, że 77% zakładów pracy w UE-28 przeprowadza regularne oceny ryzyka. Zgodnie z przewidywaniami istnieje w tym przypadku pozytywna korelacja z wielkością przedsiębiorstwa.

  Bezwzględne poziomy oceny ryzyka wynikające z badania ESENER-2 są zapewne nieco przeszacowane. Tego rodzaju „błąd pomiaru” występuje powszechnie we wszelkiego rodzaju badaniach ankietowych, przy czym w ramach ESENER-2 dołożono wszelkich starań, by ograniczyć jego występowanie do minimum. Co najważniejsze, zastosowana metodyka umożliwia użycie uzyskanych poziomów na potrzeby sporządzania wiarygodnych porównań między krajami i dokonywania analiz uwzględniających inne zmienne, co stanowi główne cele opisywanego tu badania.

  Zobacz więcej

  Naciśnij powiększenieIkona powiększenia
 • Przyczyny nieprzeprowadzania regularnych ocen ryzyka

  Podawano następujące główne przyczyny nieprzeprowadzania regularnych ocen ryzyka: ryzyko i zagrożenia są już znane (83%) oraz brak większych problemów (80%).

  Co ciekawe, najmniejsze przedsiębiorstwa deklarują rzadziej niż ich większe odpowiedniki, że procedura oceny jest zbyt uciążliwa: 22% zakładów pracy zatrudniających od 5 do 9 osób w porównaniu z 31% zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 osób.

  Naciśnij powiększenieIkona powiększenia
 • Przyczyny podejmowania działań na rzecz BHP

  Dopełnienie obowiązku prawnego jest głównym powodem wymienianym przez 85% zakładów pracy w UE-28.

  Występuje niewielka pozytywna korelacja z wielkością przedsiębiorstwa, natomiast brak jest istotnych różnic sektorowych. Drugim najważniejszym czynnikiem zachęcającym do działań na rzecz BHP jest spełnienie oczekiwań pracowników lub ich przedstawicieli (79%).

  Naciśnij powiększenieIkona powiększenia
 • Główne trudności w realizacji działań BHP

  Wyniki według wielkości przedsiębiorstw pokazują, że dwa czynniki, tj. złożoność wymogów prawnych i formalności, zgłaszane są częściej przez najmniejsze zakłady pracy niż przez ich większe odpowiedniki.

  Z drugiej strony brak świadomości zarówno wśród pracowników, jak i kierownictwa zgłaszany jest jako trudność zwłaszcza przez największe zakłady pracy, co jest interesującym ustaleniem, które wskazuje, że im większe przedsiębiorstwo, tym trudniejsze może stać się zarządzanie pozytywną kulturą lub klimatem bezpieczeństwa.

  Naciśnij powiększenieIkona powiększenia
 • Czynniki ryzyka występujące w zakładzie pracy

  Do najczęściej wskazywanych czynników ryzyka należą: konieczność kontaktów z trudnymi klientami, uczniami, pacjentami (58% zakładów pracy w UE-28), a w dalszej kolejności męcząca lub bolesna pozycja ciała (56%) oraz powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (52%).

  W kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych ustalenia ESENER-2 odzwierciedlają ciągły wzrost znaczenia sektora usług.

  Naciśnij powiększenieIkona powiększenia
 • Dwa najczęściej zgłaszane czynniki ryzyka

  Ryzyko wypadków przy obsłudze maszyn lub narzędzi ręcznych jest najczęściej zgłaszanym czynnikiem ryzyka w sektorach budownictwa, gospodarowania odpadami, dostaw wody i zaopatrywania w energię elektryczną (82% zakładów pracy w sektorze w UE-28), rolnictwa, leśnictwa i rybactwa (78%) oraz przetwórstwa przemysłowego (77%).

  Konieczność kontaktów z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami itp. jest najpowszechniejszym czynnikiem ryzyka w sektorach edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (75%) oraz handlu, transportu i działalności związanej z zakwaterowaniem/usługami gastronomicznymi oraz rekreacją (62%).

  Naciśnij powiększenieIkona powiększenia