Akty prawne

Najważniejszym europejskim aktem prawnym odnoszącym się do oceny ryzyka jest dyrektywa ramowa 89/391. Dyrektywa ta rzeczywiście stanowi ramy prawne, określając “ogólne zasady dotyczące ochrony przed zagrożeniami zawodowymi… jak również zawiera ona ogólne wytyczne odnoszące się do wprowadzenia w życie wymienionych zasad” (art. 1 ust. 2). Nakłada ona na pracodawców odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom w każdym aspekcie odnoszącym się do ich pracy, a ocena ryzyka jest integralnym aspektem obowiązkowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z tą dyrektywą ocena ryzyka musi być punktem wyjścia kompleksowego procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Odgrywa ona kluczową rolę, ponieważ umożliwia pracodawcom wprowadzenie środków koniecznych do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ich pracowników. 

Dyrektywa ramowa została transponowana do prawodawstwa krajowego. Państwa członkowskie mają jednak prawo uchwalać bardziej rygorystyczne przepisy chroniące pracowników (z tego powodu należy sprawdzać konkretne przepisy prawa odnoszące się do oceny ryzyka w danym państwie).