You are here

OiRA – Najczęściej zadawane pytania

Zanim zadasz pytanie, przejrzyj listę najczęściej zadawanych pytań poniżej. Być może na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi.

1. Czym jest OiRA?

Opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) narzędzie OiRA (interaktywne narzędzie oceny ryzyka) jest łatwą w obsłudze, darmową aplikacją internetową, która może pomóc mikro- i małym przedsiębiorstwom we wprowadzaniu stopniowego procesu oceny ryzyka: od identyfikacji i oceny ryzyka w miejscu pracy, przez podejmowanie decyzji w sprawie działań prewencyjnych oraz ich wdrażanie, po monitorowanie i raportowanie.

2. Dlaczego powstał system OiRA?

Istnieją wystarczające dowody, aby stwierdzić, że mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) mają zaległości w obszarze oceny ryzyka zawodowego i opracowywaniu polityk prewencyjnych. Celem OiRA jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP) w MMP.

3. Czym jest ocena ryzyka?

Jest to systematyczna ocena wszystkich aspektów pracy, w tym następujących kwestii:

 • potencjalnych przyczyn obrażeń ciała lub urazów,
 • możliwości eliminacji zagrożeń,
 • rodzajów środków zapobiegawczych lub ochronnych, które należy wprowadzić, by kontrolować ryzyko.
4. Dlaczego tylko część treści w witrynie internetowej jest dostępna we wszystkich językach UE?

Na wszystkie języki urzędowe UE przetłumaczono tylko te części witryny internetowej, które nie podlegają bieżącym aktualizacjom; pozostałe są dostępne tylko w języku angielskim. Wynika to z dążenia do racjonalnego wykorzystania środków, jakimi dysponuje EU-OSHA.

5. Czym jest społeczność OiRA?

Społeczność OiRA składa się z organizacji i osób opracowujących narzędzia OiRA. Jej celem jest ułatwianie opracowywania narzędzi OiRA poprzez stymulowanie wymiany narzędzi, wiedzy i dobrych praktyk, promowanie współpracy, wzmacnianie istniejących relacji i budowanie nowych.

6. Czy można stworzyć link do strony internetowej OiRA?

Tak. EU-OSHA pozwala na umieszczanie linków do wszystkich stron (narzędzia OiRA, materiały promocyjne OiRA itd.) witryny internetowej OiRA.

7. Kto może zostać partnerem OiRA i członkiem społeczności OiRA?

Sektorowi partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracowników) na szczeblu UE i na szczeblu krajowym oraz organy unijne i władze krajowe (ministerstwa, inspektoraty pracy, instytuty BHP itp.)

8. Czy przyjęto politykę prywatności OiRA?

EU-OSHA przekazuje narzędzie OiRA do dyspozycji użytkowników. W związku z tym, że EU-OSHA jest organem UE, rozporządzenie (WE) nr 45/2001 ma bezpośrednie zastosowanie, co gwarantuje, że wszystkie dane są przetwarzane rzetelnie i legalnie, wyłącznie w konkretnych i jasno określonych celach, oraz że są one przechowywane w bezpieczny sposób.

W narzędziu zapisywane są następujące rodzaje danych osobowych:

 • adres e-mail
 • nazwiska osób odpowiedzialnych za działania opisane w planie działań (ich podanie nie jest obowiązkowe)
 • inne nazwy i nazwiska, które zostały wprowadzone w polach tekstowych

Aby chronić dane osobowe, EU-OSHA podejmuje następujące działania:

 • dane osobowe są niedostępne dla użytkowników zewnętrznych
 • wprowadzono środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem
 • komunikacja jest odpowiednio szyfrowana

Pełny tekst polityki prywatności OiRA jest dostępny tutaj.

9. W jaki sposób społeczność OiRA udostępnia i dostosowuje opracowywane narzędzia?

Udostępnianie odbywa się na mocy licencji Creative Commons.

Licencja ta oferuje użytkownikom możliwość wzajemnego przekazywania sobie materiałów i dostosowywania ich, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Oznacza to na przykład, że materiały mogą być wykorzystane tylko do celów niekomercyjnych i z podaniem źródła.

Szczegółowe informacje opublikowano na stronach http://creativecommons.org/ i http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Jaki rodzaj oprogramowania reprezentuje OiRA?

OiRA jest oprogramowaniem typu open-source. Licencja na darmowe i otwarte oprogramowanie umożliwia użytkownikom korzystanie z niego, analizowanie, modyfikowanie i doskonalenie dzięki udostępnieniu kodu źródłowego.

OiRA stworzono w ramach systemu zarządzania treścią w przedsiębiorstwie „Plone”(1), a warstwa logiki biznesowej zawarta jest w pakietach dodatkowych „Euphorie” (2) i „osha.oira” (3). W interfejsie użytkownika wykorzystano najnowszą technologię HTML5, a interakcje możliwe są za pośrednictwem biblioteki Patternslib (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Co umożliwiają narzędzia OiRA?

Narzędzia OiRA umożliwiają dostęp do:

 • Dokumentu zawierającego wyniki oceny ryzyka, który można pobrać, edytować i drukować. Może on następnie posłużyć do przekazania informacji zainteresowanym osobom, monitorowania, czy podjęto niezbędne działania, opracowania dokumentacji, której przedłożenia wymagają organy nadzoru, a także na potrzeby dokonywania wszelkich modyfikacji związanych ze zmianą sytuacji.
 • Planu działania (który również można pobrać, edytować i drukować), dotyczący przede wszystkim środków prewencyjnych, które mają zostać wprowadzone w życie, określający zadania poszczególnych osób i czas ich realizacji itd.
 • Przeglądu wszystkich zagrożeń. Dokument ten może zostać wykorzystywany w celu przekazywania informacji zainteresowanym stronom oraz monitorowania, czy poprawnie zidentyfikowano ryzyko i podjęto odpowiednie działania.
 • Przeglądu środków zapobiegawczych i ochronnych, które mają zostać wdrożone. Dokument ten może być wykorzystywany na potrzeby przekazywania informacji zainteresowanym osobom oraz monitorowania środków, które należy wdrożyć w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
12. Co jest potrzebne, aby zarejestrować się w OiRA?

Należy podać prawidłowy adres e-mail i hasło. Natychmiast po dokonaniu rejestracji użytkownik może rozpocząć korzystanie z narzędzia (nie trzeba czekać na wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację).

Logowanie wymaga podania adresu e-mail i hasła; użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na swoje konto.

Dane dotyczące oceny i logowania są chronione i niewidoczne dla innych (patrz polityka prywatności OiRA).

13. Kto jest zaangażowany w przeprowadzanie sesji testowych narzędzia OiRA?

Użytkownik może rozpocząć korzystanie z narzędzia bez konieczności rejestracji, uruchamiając sesję testową. Jeżeli narzędzie spełnia jego oczekiwania i potrzeby, użytkownik może zarejestrować się poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Użytkownicy wersji testowej nie mogą zapisywać swojej pracy ani pobierać raportów.

14. Co zrobić, gdy użytkownik zapomni swojego hasła?

Użytkownik może poprosić o przypomnienie hasła. Dane do logowania zostaną przesłane po podaniu prawidłowego adresu e-mail.

15. Czy można zmienić hasło i/lub adres e-mail przypisane do konta?

Aby zaktualizować swoje hasło i/lub adres e-mail, użytkownik powinien zalogować się, kliknąć na mały trójkąt znajdujący się w prawym górnym rogu strony (obok adresu e-mail), a następnie skorzystać z łącza.

16. Czy ocenę ryzyka należy przeprowadzić podczas jednej sesji, czy też można zapisać podane informacje i powrócić do sesji w późniejszym terminie?

Użytkownik narzędzia OiRA może zatrzymać sesję przed jej zakończeniem. Aby do niej powrócić i kontynuować w późniejszym terminie, wystarczy wybrać odpowiedni tytuł. Za każdym razem, gdy użytkownik wybiera opcję „dalej”, podane przez niego informacje zostają zapisane.

17. Czy można otworzyć drugie narzędzie OiRA lub przeprowadzić kolejną ocenę przy użyciu tego samego narzędzia (korzystając z tego samego konta)?

Po zalogowaniu, użytkownik może uzyskać dostęp do poprzednich sesji i oceny ryzyka, klikając na mały trójkąt znajdujący się w lewym górnym rogu (obok nazwy narzędzia OiRA, z którego korzystają); może także wybrać opcję „rozpocznij nową sesję”. Przy użyciu tego samego narzędzia i tego samego konta można zapisać więcej niż jedną sesję, pod warunkiem, że nadano im różne tytuły. Użytkownicy muszą pamiętać, by zapisać adres e-mail, hasło i tytuł nadany każdej sesji z wykorzystaniem narzędzia OiRA.

18. Co zrobić w przypadku trudności z wyświetlaniem treści OiRA na ekranie komputera osobistego, tabletu lub telefonu komórkowego?

Użytkownik powinien sprawdzić, czy korzysta z najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox i Safari.