You are here
shutterstock_103662077.jpg

Czym jest OiRA?

OiRA, czyli interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (Online interactive Risk Assessment), to platforma internetowa, która umożliwia tworzenie sektorowych narzędzi oceny ryzyka w dowolnym języku, w prosty i znormalizowany sposób.

Zostało opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w oparciu o niderlandzki instrument oceny ryzyka o nazwie RI&E.

Dlaczego powstał projekt OiRA?

Właściwa ocena ryzyka ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia w miejscu pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka często jest prawdziwym wyzwaniem, szczególnie dla mikro- i małych przedsiębiorstw (MMP), które nie zawsze dysponują odpowiednimi zasobami i wiedzą w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP), umożliwiającymi im podejmowanie skutecznych działań w tym zakresie.

Celem OiRA jest eliminacja tych ograniczeń. Jest to pierwsza inicjatywa na poziomie UE, która ma zachęcić europejskie MMP do przeprowadzenia własnych ocen ryzyka (głównie za pośrednictwem państw członkowskich i partnerów społecznych, tj. organizacji pracodawców i pracowników, na poziomie UE i poszczególnych państw członkowskich).

Jakie są cele OiRA?

 • Na poziomie unijnym:

  • zwiększyć liczbę europejskich MMP przeprowadzających oceny i zarządzających ryzykiem zawodowym

  • przyczynić się (poprzez właściwą ocenę ryzyka) do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i przypadków chorób zawodowych, a także do poprawy warunków pracy

  • pomóc przedsiębiorstwom (poprzez właściwą ocenę ryzyka) stać się bardziej konkurencyjnymi (poprzez ograniczenie wydatków związanych z wypadkami przy pracy i chorobami, redukcję absencji chorobowej pracowników itp.).

 • Na szczeblu krajowym i sektorowym:

  • udostępnić praktyczne narzędzia OiRA mikro- i małym przedsiębiorstwom na stronach internetowych oraz popularyzować korzystanie z nich

  • przyczynić się do osiągnięcia celów narodowych poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i przypadków chorób dzięki przekazaniu narzędzi OiRA do dyspozycji przedsiębiorstw.

 • Na poziomie przedsiębiorstw:

  • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników (ogólny obowiązek pracodawców i przedsiębiorstw) poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do korzystania z narzędzi OiRA na wszystkich szczeblach, a tym samym wprowadzenie rzetelnego procesu oceny ryzyka

  • przybliżyć i wyjaśnić proces oceny ryzyka

  • poprawić warunki pracy, propagując korzystanie z narzędzia oceny ryzyka zawodowego, co przekłada się na poprawę wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa.

Jak działa OiRA?

OiRA to platforma internetowa składająca się z generatora narzędzi OiRA (za pomocą którego programiści mogą tworzyć narzędzia sektorowe) oraz sektorowych narzędzi OiRA, dostępnych za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej.

Generator narzędzi OiRA został bezpłatnie udostępniony sektorowym partnerom społecznym na szczeblu unijnym i krajowym, a także organom UE i władzom krajowym.

Sektorowi partnerzy społeczni na szczeblu UE lub krajowym oraz organy UE lub władze krajowe (twórcy narzędzi) mogą korzystać z generatora narzędzi OiRA, aby tworzyć narzędzia oceny ryzyka dla poszczególnych sektorów, na przykład branży fryzjerskiej. Sektorowe narzędzia OiRA są następnie udostępniane MMP, które przeprowadzają ocenę ryzyka.