You are here

General Labour Inspectorate - Bulgária

Contacto:
Doundukov Blvd 3
1000
Sofia
Bulgária
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Covid19 A - 300_8.jpg
26/06/2020
Ferramentas genéricas/risco específico
Bulgária
Búlgaro

COVID-19

petrol_A - 72.jpg
31/01/2019
Transporte, distribuição e logística automóvel
Bulgária
Búlgaro

Petrol Stations

The tool can be used by small and large petrol stations which may have a commercial shop and eating area, car wash, etc.

The major organizational requirements related to health and safety are covered as well as major risks related to the site, equipment, electrical equipment, hand held tools and working environment, the presence of visitors and their safety, the management of psycho-social factors and working hours as key conditions for ensuring the health and safety of workers at the petrol station, clients and employees of suppliers who are present on site. Measures for emergency planning are extensively reviewed, as well as measures for prevention and reaction in case of fire and disasters.

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

View all the tools
Promotional resources
petrol_C - 72.jpg
18/10/2018
Bulgária
Folhetos e brochuras

Búlgaro

Flyer: gas stations tool

This leaflet was created for promoting the OiRA tool for the sector "Retail sale of automotive fuel"
Notícias
5-5 F-A 72.jpg
15/03/2020
The Bulgarian Labour Inspectorate (GLI) is planning a series of OiRA seminars in cooperation with the Center for Safety and Health at Work , an EU-OSHA campaign media partner in 2018-19Ver mais
5-12 F-A 72.jpg
07/06/2019
The promotion of OiRA tools and their benefits in assessing workplace risks is reaching across European countries with seminars in Croatia and Bulgaria .Ver mais
View all
OiRA Tools
Covid19 A - 300_8.jpg
26/06/2020
Ferramentas genéricas/risco específico
Bulgária
Búlgaro

COVID-19

petrol_A - 72.jpg
31/01/2019
Transporte, distribuição e logística automóvel
Bulgária
Búlgaro

Petrol Stations

The tool can be used by small and large petrol stations which may have a commercial shop and eating area, car wash, etc.

The major organizational requirements related to health and safety are covered as well as major risks related to the site, equipment, electrical equipment, hand held tools and working environment, the presence of visitors and their safety, the management of psycho-social factors and working hours as key conditions for ensuring the health and safety of workers at the petrol station, clients and employees of suppliers who are present on site. Measures for emergency planning are extensively reviewed, as well as measures for prevention and reaction in case of fire and disasters.

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

concrete_A - 72.jpg
31/01/2019
Construção e manutenção
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of ready-mixed concrete

The tool can be used by any manufacturer of ready-mixed concrete and concrete and lime stone solutions. It is applicable both to mobile and stationary installations.

The major organizational requirements related to health and safety are covered as well as major risks related to the site, production process, maintenance and repair of equipment, use of vehicles, presence of visitors and their safety, the management of psycho-social factors and working hours as key conditions for ensuring the health and safety of workers and the visitors of the production site. Measures for emergency planning are extensively reviewed, as well as measures for prevention and reaction in case of fire and disasters.

Инструментът може да бъде използван от производители на бетон, бетонови и варови разтвори. Приложим е както за мобилни, така и за стационарни инсталации за производство.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, производствения процес, ремонта и поддържката на оборудването, използването на транспортни средства, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите и посетителите на площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна организация чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

realestate_A - 72.jpg
16/04/2018
Atividades imobiliárias
Bulgária
Búlgaro

Real estate activities

The apparently routine activities of the Real Estate Agencies, in fact, pose hazards and harbor risks from many different sources. Besides the traditional ones, related to office work, risks may also arise from contacts with various clients and viewing and visiting sites, including ones under construction. Finally yet importantly, there exist risks related to road accidents and to exposure to biological agents, sometimes present in already occupied properties.

In line with the above-said characteristics of the activity, this OiRA tool allows to evaluate the risks inherent in the business in a user-friendly manner and to set appropriate measures for their elimination / minimization.

Рутинните на пръв поглед дейности на Агенциите за недвижими имоти, в действителност крият опасности и рискове от много и различни източници. Освен традиционните, свързани с работа в офис, рискове могат да се породят от контакти с различни клиенти, оглед и посещение на обекти, в това число и такива, които са в процес на строителство. Не на последно място са и рисковете, свързани с пътно-транспортни произшествия и експозиция на биологични агенти, които понякога присъстват във вече обитавани имоти.

Съобразено с горните особености на дейността, настоящият OiRA инструмент по разбираем за потребителя начин позволява да се оценят присъщите за тази дейност рискове и да се набележат подходящи мерки за премахването / минимизирането им

veterinary_A - 72.jpg
16/03/2018
Atividades veterinárias
Bulgária
Búlgaro

Veterinary activities

The tool is designed for companies in the veterinary medicinal sector and covers activities such as diagnosis and treatment of various diseases, preventive measures and related service activities.

The veterinary sector is characterized by many risk factors such as: manual handling of loads and live loads, injury arising from aggressive animals, work with cutting and piercing objects and tools, biological agents and other. Covered are also factors of the working environment: microclimate, lighting, non-ionising and optical radiation, ionising radiation in the working environment. Included are psychosocial risks and organizational factors such as the work and rest regime.

The tool begins with identification of the hazards, assesses the level of the risk and leaves flexibility because of the wide variety in the sector. That enables the end-users to choose the most appropriate preventative actions to eliminate or reduce risks. Users are encouraged to implement the proposed preventive measures for each identified risk.

The tool is an easy way to improve the working conditions of the persons employed in the veterinary sector.

Инструментът е предназначен за фирми, работещи във ветеринарномедицинския сектор и обхваща дейности като: диагностика и лечение на различни заболявания, профилактични мерки, както и спомагателни дейности.

Сектор “Ветеринарномедицинска дейност” се характеризира с множество рискови фактори като: ръчна работа с тежести и живи товари, нараняване от агресивни животни, работа с режещи и пробождащи предмети и инструменти, биологични агенти и други, засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, нейонизиращи и оптични лъчения и йонизиращи лъчения в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове, както и организационни фактори като режим на труд и почивка.

Инструментът започва с идентифицирането на опасностите, оценява нивото на риска и дава възможност за гъвкавост поради голямото разнообразие в бранша. Това позволява на крайните потребители да избират най-подходящите превантивни действия за елиминиране или намаляване на рисковете. Потребителите се насърчават да прилагат предложените превантивни мерки за всеки идентифициран риск.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците във ветеринарномедицинския сектор.

printing_A - 72.jpg
02/02/2018
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Printing sector

The tool is intended for companies operating in the printing sector and covers printing on paper (books, stationery, advertising materials, newspapers, etc.). Prepress, bindings and other finishing works are not dealt with.
The tool considers the risks, typical for the main processes, related to the use of machinery and equipment, storage of large volumes of raw materials and production, loading and unloading operations, internal transport, manual handling of loads, etc. Addressed are also topics related to the factors of the working environment: microclimate, illumination, noise, dust and toxic agents in the working environment. Psychosocial risks and work organization are also covered.
The tool is an easy way to improve the working conditions of the workers in the printing sector.

Инструментът е предназначен за компании, работещи в печатарския сектор, и обхваща печата върху хартия (книги, канцеларски материали, рекламни материали, вестници и др.). Предпечат, подвързване и други довършителни работи не се засягат.

Инструментът разглежда рисковете, характерни за основните процеси, свързани с използване на машини и оборудване, складиране на големи обеми суровини и продукция, товаро-разтоварни дейности, вътрешен транспорт, ръчна работа с тежести и др. Засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, прах и токсични агенти в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове и организацията на дейността.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците в печатарския сектор.

1-11 F-A 72_0.png
14/11/2017
Agricultura, silvicultura e pesca
Bulgária
Búlgaro

Landscape service activities

The tool covers practically all aspects of the activities related to landscaping and maintenance of green areas. They form a wide variety, including elements of the classical plant production and forestry, and they are usually performed in an urban environment. Structurally, the risk assessment addresses three priority lines; working environment, machinery and work processes, presented in separate modules.

Инструментът обхваща практически всички аспекти на дейностите по озеленяване и поддържане на зелени площи, които са изключително многообразни, включват елементи от класическото растениевъдство и горско стопанство и те почти винаги се извършват в урбанизирана градска среда. Структурно оценката на риска разглежда три приоритетни направления – работна среда, оборудване и работни процеси, представени в отделни модули.

 

courier_A - 72.jpg
28/07/2017
Transporte, distribuição e logística automóvel
Bulgária
Búlgaro

Courier services

Delivery of items at request to an address specified by the client and risks in the performance of those services.

Доставка на пратки по заявка до определен от клиента адрес и рискове при извършване на тези услуги.

1-40 F-A 72_0.jpg
16/09/2016
Informação e comunicação
Bulgária
Búlgaro

Telecommunications

The tool covers the following modules: OSH Management; Sites and access to them; Technological premises; Factors of the working environment; Electrical safety; High-risk equipment; Work in confined areas; Work at a height; Work in areas with an electromagnetic field; Manual handling of loads; Handling of chemicals; Office work; Shop work; Working in a call center; Vehicles; Psychosocial factors; Emergency; Occupational accidents; Health monitoring.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Обекти и достъп до тях; Технологични помещения; Фактори на работната среда; Електробезопасност; Съоръжения с повишена опасност; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Работа в зони с електромагнитно поле; Ръчна работа с тежести; Работа с химикали; Работа в офис; Работа в магазин; Работа в колцентър; Транспортни средства; Психосоциални фактори; Аварийни ситуации; Трудов травматизъм; Здравен мониторинг.

1-18 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of basic metals

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous chemicals; Factors of the work process; Work equipment and high-risk equipment; Warehousing and handling operations; Factory transport; Working with mechanical and motor-operated electric tools; Fire and welding operations; Outdoor work; Work in explosive atmospheres; Work at a height; Work in confined areas; Work in environment with gas hazards; Office work; Production of pig iron, steel and ferroalloys; Manufacture of products in the primary processing of steel; Manufacture of non-ferrous metals; Casting of metals.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Работа с ръчни механични и електроинструменти; Огневи и заваръчни дейности; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Работа в газоопасна среда; Работа в офис; Производство на чугун, стомана и феросплави; Производство на продукти при първична преработка на стомана; Производство на цветни метали; Леене на метали.

1-21 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of drinks

The tool covers the following modules: OSH Management; Emergency management and fire safety; Work premises and flooring; Electrical safety; Physical and chemical factors in the working environment; Work with hazardous substances; Factors of the work process; Work equipment and high-risk equipment; Work in explosive atmospheres; Work in confined areas; Work at a height; Welding operations; Work on packaging lines; Warehouses and handling operations; Factory transport; Transport activities: Supply of raw material and transportation of finished goods; Office work; Company laboratory control.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Заваръчни дейности; Работа на опаковащи линии; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в офис; Вътрешнофирмен лабораторен контрол.

1-43 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Gás, água e eletricidade
Bulgária
Búlgaro

Water collection, treatment and supply

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation of machinery, facilities and work equipment; Work on the premises of the enterprise, as well as in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organizational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Relationships with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-27 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of rubber products

The tool covers the following modules: Buildings and premises; Heating and ventilation; Factors of the working environment; Lifting equipment; Handling operations; Machinery and equipment; Maintenance and repair; Electrical devices and equipment; Fire safety and emergency procedures; Storage and transportation of raw materials and finished products; Preparation of raw materials and production supplies; Coating, rubberising and cutting fabric; Extruding rubber products; Making up pneumatic tyres; Making up technical rubber products; Curing of rubber products; Processing of materials for secondary use.

Инструментът включва следните модули: Сгради и помещения; Отопление и вентилация; Фактори на работната среда; Повдигателни съоръжения; Товаро-разтоварни работи; Машини и съоръжения; Поддръжка и ремонт; Електрически уредби и съоръжения; Пожарна и аварийна безопасност; Складиране и транспорт на суровини, материали и готова продукция; Подготовка на материали и суровини; Промазване, гумиране и разкрояване на тъкани; Екструдиране на каучукови изделия; Конфекциониране на пневматични гуми; Конфекциониране на технически каучукови изделия; Вулканизиране на каучукови изделия; Преработване на материали за вторично използване.

1-33 F-A 72.jpg
01/08/2014
Gás, água e eletricidade
Bulgária
Búlgaro

Electricity, steam and gaseous fuels

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Emergency management and fire safety; Maintenance and repair of machinery and equipment; Work in explosive atmospheres; Work in confined areas; Work at a height; Fire and welding activities; Work with hand tools; Outdoor work; Office work; Maintenance and handling of electrical installations and equipment; Work with asbestos containing materials; Work with lifting equipment near live parts; Works on pipelines for steam and hot water; Operation and maintenance of water facilities in power plants; Excavation work; Work with lifting equipment.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Поддръжка и ремонт на машини и оборудване; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Огневи и заваръчни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа на открито; Работа в офис; Поддръжка и работа по електрически уредби и съоръжения; Работа с азбестосъдържащи материали; Работа с повдигателни съоръжения в близост до тоководещи части; Работи по тръбопроводи за пара и гореща вода; Експлоатация и ремонт на хидросъоръжения в енергийни обекти; Земно-изкопни работи; Работа с повдигателно оборудване.

1-31 F-A 72_3.jpg
01/08/2014
Transportes públicos/de passageiros
Bulgária
Búlgaro

Passenger land transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Picking up and setting down of passengers; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Качване и слизане на пътници; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-16 F-A 72_1.jpg
01/08/2014
Peles sem pelo e curtimenta
Bulgária
Búlgaro

Leather and tanning

The tool covers the following modules: OSH policy; Buildings and flooring; Company transport; Emergency situations; Working conditions (i.e. factors of the working environment, such as microclimate, air quality, lighting, chemical and biological agents, noise); Work with raw hides and skins; Manufacture of footwear and other leather products; Use of knives; Use of machinery; Maintenance, replacement of parts and cleaning of the machines; Use and storage of chemicals; Office work; Organisation of the working time.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност; Сгради и подови настилки; Вътрешен транспорт; Извънредни ситуации; Условия на труд (което включва факторите на работната среда и по-конкретно микроклимат, чистота на въздуха, осветление, химични и биологични агенти, шум); Работа със сурови кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; Използване на ножове; Използване на машини; Поддръжка, замяна на детайли и почистване на машините; Използване и съхранение на химикали; Работа в офис; Организация на работното време.

1-41 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Transporte, distribuição e logística automóvel
Bulgária
Búlgaro

Warehousing and support activities for transportation

The tool covers the following modules: OSH Management; Workplaces and premises. Outdoor work; Factors of the working environment; Internal transport; Handling operations; OSH at warehousing; OSH at storage of hazardous chemicals and mixtures; Manual handling of loads; OSH at work with industrial trucks; OSH at work with lifting gear; Hazards of work with machinery and equipment; Electrical equipment and installations; Repair and maintenance of equipment; Emergency preparedness (Fire safety and emergency procedures).

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения. Работа на открито; Фактори на работната среда; Вътрешнофирмен транспорт; Извършване на товарно-разтоварни работи; Безопасност и здраве при складиране на товари; Безопасност и здраве при складиране на опасни химични вещества и смеси; Ръчна обработка на товари; Безопасност и здраве при работа с кари; Безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения; Опасности при работа с машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Дейности по ремонт и поддръжка на оборудването; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност).

1-35 F-A 72.jpg
01/08/2014
Transporte (aéreo, marítimo e ferroviário)
Bulgária
Búlgaro

Rail transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Fitness and maintenance; Operation of locomotives and train sets; Operation of passenger-train carriages; Work in stations and servicing trains and manoeuvres; Loading and unloading of freight wagons; Actions in case of accidents, disasters and incidents; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност и поддръжка; Експлоатация на локомотивите и мотрисните влакове; Експлоатация на пътнически вагони; Работа в гари и при обслужване на влакове и маневри; Товарене и разтоварване на товарни вагони; Действия при произшествия, бедствия и аварии; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-22 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias alimentares e das bebidas
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of food products

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Work equipment and high-risk equipment; Welding operations; Work in explosive atmospheres; Work in confined areas; Company laboratory control; Factory transport; Warehouses and handling operations; Working with hand tools; Office work; Transport activities: Supply of raw material and transportation of finished goods; Work in meat production and processing factories; Work in plants for processing poultry meat; Work in enterprises producing milk and dairy products; Grain processing and flour manufacture; Manufacture of bread and bakery products; Production of oils and fats; Preservation of food products.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Вътрешнофирмен лабораторен контрол; Вътрешнозаводски транспорт; Складове и товаро-разтоварни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа в офис; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в месодобивни и месопреработвателни предприятия; Работа в предприятия за обработка на птиче месо; Работа в предприятия за производство на мляко и млечни продукти; Преработка на зърно и производство на брашно; Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на масла и мазнини; Консервиране на хранителни продукти.

1-29 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Indústrias extrativas
Bulgária
Búlgaro

Mining and quarrying

The tool covers the following modules: OSH Management; Electrical safety; Fire safety of operating facilities. Actions for dealing with accidents and emergencies; Transportation and construction machinery; Operation of high-risk equipment; Traumatic injuries; Blasting; Boring, support, maintenance and operation of horizontal, inclined and vertical mine workings; Open-pit mining; Use of dredging machinery; Repair, maintenance and cleaning of machinery and equipment; Administrative and management activities; Factors of the working environment; Dynamic physical workload and work posture. Manual handling of loads; Mental and sensorineural (visual and/or auditory) loading; Work organisation. Work/rest schedule.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Електробезопасност; Пожарна безопасност на обектите в експлоатация. Действия при ликвидиране на аварии и извънредни ситуации; Транспорт и строителна механизация; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматични увреждания; Взривни работи; Прокарване, крепене, поддържане и експлоатация на хоризонтални, наклонени и вертикални минни изработки; Минни работи на открито; Използване на плаващи добивни средства; Ремонт, поддръжка и почистване на машини и съоръжения; Административна и управленска дейност; Фактори на работната среда; Динамично физическо натоварване и работна поза. Ръчна работа с тежести; Нервно-психично и нервно сензорно (зрително и/или слухово) натоварване; Организация на труда. Режим на труд и почивка.

1-14 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Atividades de saúde humana e ação social
Bulgária
Búlgaro

Human health activities – Residential care activities

The tool covers the following modules: OSH Management activities; Building; Electrical safety; Fire safety; Operation of high-risk equipment; Traumatism associated with slips and falls; Traumatism associated with manual handling of loads and patients; Traumatism associated with handling needles and sharps; Road accidents; Microclimate, lighting, noise and vibrations; Biological agents; Chemical agents; Work posture; Psychosocial risks; Neuro sensory load; Work organisation; Non-ionising radiation; Ionising radiation.

Инструментът включва следните модули: Управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве; Сграда; Електробезопасност; Пожаробезопасност; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматизъм при подхлъзване и падане; Травматизъм при ръчно боравене с товари и пациенти; Травматизъм при боравене с игли и остри предмети; Пътно-транспортен травматизъм; Микроклимат, осветление, шум и вибрации; Биологични агенти; Химични агенти; Работна поза; Психосоциални рискове; Нервно-сензорно натоварване; Организация на работа; Нейонизиращи лъчения; Йонизиращи лъчения.

1-24 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of machinery

The tool covers the following modules: OSH Management; Operation of electrical equipment; Rules and regulations for fire safety and emergency procedures in the operation of the objects. Eradication of accidents and emergencies; Internal transport; Operation of high-risk equipment; Traumatic injuries; Work equipment; Safe handling of items and products through the removal of shavings, cleaning of preforms and details, press treatment of metals; Handling coolants and lubricants; Painting of metal articles; Repair, maintenance and cleaning of machinery and equipment. Manual handling of loads; Welding operations; Administrative and management activities; Factors of the working environment; Dynamic physical workload and work posture; Mental and sensorineural (visual and/or auditory) loading; Work organisation; Work/rest schedule.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Експлоатация на електрообзавеждането; Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите. Действия по ликвидиране на аварии и извънредни ситуации; Вътрешнозаводски транспорт; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматични увреждания; Работно оборудване. Безопасност при обработване на детайли и изделия чрез стружкоотнемане, зачистване на заготовки и детайли, пресово обработване на метали; Работа с течности за охлаждане и мазане; Боядисване на метални изделия; Ремонт, поддръжка и почистване на машини и съоръжения. Ръчна работа с тежести; Заваръчни дейности; Административна и управленска дейност; Фактори на работната среда; Динамично физическо натоварване и работна поза; Нервно-психично и нервно-сензорно (зрително и/или слухово) натоварване; Организация на труда. Режим на труд и почивка.

1-26 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of plastic products

The tool covers the following modules: Buildings and premises; Heating and ventilation; Factors of the working environment; Lifting equipment; Handling operations; Machinery and equipment; Maintenance and repair; Electrical devices and equipment; Fire safety and emergency procedures; Storage and transportation of raw materials and finished products; Preparation of raw materials and production supplies; Extrusion of plastics products; Compression moulding; Calendering; Blow moulding of plastics products; Vacuum forming and pneumatic moulding; Pressure forming; RF welding of plastics; Processing of materials for secondary use.

Инструментът включва следните модули: Сгради и помещения; Отопление и вентилация; Фактори на работната среда; Повдигателни съоръжения; Товаро-разтоварни работи; Машини и съоръжения; Поддръжка и ремонт; Електрически уредби и съоръжения; Пожарна и аварийна безопасност; Складиране и транспорт на суровини, материали и готова продукция; Подготовка на материали и суровини; Екструдиране на пластмасови изделия; Леене под налягане; Каландриране; Получаване на изделия чрез раздуване; Вакуум формоване и пневмоформоване; Пресоване; Високочестотно заваряване на пластмаси; Преработване на материали за вторично използване.

1-43 F-A 72.jpg
01/08/2014
Gestão de resíduos
Bulgária
Búlgaro

Water and wastewater collection, treatment, supply and distribution

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation with machinery, plant and work equipment; Work on company premises and in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organisational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Contacts with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-37 F-A 72_5.jpg
01/08/2014
Transporte, distribuição e logística automóvel
Bulgária
Búlgaro

Road transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Coupling and uncoupling of trailer; Work with drop-sides truck; Loading and unloading; Cargo securing; Leaving the loading ramp; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Прикачване и откачване на ремарке; Работа с падащ борд/платформа; Товарене и разтоварване; Укрепване на товари; Напускане на товарната рампа; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

2-3 F-A 72_4.jpg
01/08/2014
Construção e manutenção
Bulgária
Búlgaro

Construction

The tool covers the following modules: OSH Management in general construction work; Preparation for implementation of general construction work; Earth moving and excavation work; Construction of reinforced concrete structures; Construction of masonry; Installation of structures; Construction of building systems; Insulation and finishing work; Building transmission and distribution pipelines; Construction of roads and pedestrian areas; Work with machinery and mechanical equipment; Work at a height; Work in confined areas; Fire activities; Diving works; Manual handling of loads.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при строително-монтажни работи; Подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи; Земно-изкопни работи; Изграждане на стоманобетонни конструкции; Изграждане на зидани конструкции; Монтаж на строителни конструкции; Изграждане на сградни инсталации; Изолационни и довършителни работи; Изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи; Изграждане на пътища и пешеходни зони; Работа с машини и механично оборудване; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Огневи работи; Водолазни работи; Ръчна работа с тежести.

crop_A - 72.jpg
01/08/2014
Agricultura, silvicultura e pesca
Bulgária
Búlgaro

Agriculture - Crop production

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Fixed work equipment and high-risk equipment; Operation of mobile agricultural machinery and self-propelled machinery; Warehouses and handling operations; Internal company transport; Outdoor activities; Work in explosive atmospheres; Work in greenhouses; Repair and maintenance of agricultural machinery, plant and motor vehicles; Working with mechanical, agricultural and motor-operated electric tools; Work with bees; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Стационарно работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа с подвижна земеделска и самоходна техника; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешностопански транспорт; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа в оранжерии; Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника, съоръжения и автомобили; Работа с ръчни механични, земеделски и електроинструменти; Работа с пчели; Работа в офис.

1-19 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of chemical products

The tool covers the following modules: OSH Management; Chemical factors of the working environment; Physical factors of the working environment; Physical workload and work posture. Handling operations; Work at a height; Work in confined areas; Emergency preparedness (Fire safety and emergency procedures); Personal protective equipment; General requirements in the storage of chemicals and mixtures; Machinery hazards. High-risk equipment; Hazards at work with electrical equipment; Safety of industrial buildings, work premises and workplaces. Sanitary services; Main processes and equipment: Transportation of liquids. Gas compression. Agitation in liquid medium. Separation of heterogeneous gas mixtures. Separation of liquid heterogeneous mixtures. Heating and cooling. Condensation and evaporation. Absorption and adsorption. Distillation. Extraction. Drying. Crystallization; Handling of explosive substances; Handling of combustible substances; Handling of corrosive substances; Handling of oxidising substances; Handling of toxic substances; Handling of carcinogenic and mutagenic substances; Handling of compressed gases; Handling of pesticides.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Химични фактори на работната среда; Физични фактори на работната среда; Физическо натоварване и работна поза. Товаро-разтоварни работи; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност); Лични предпазни средства; Общи изисквания при складирането на химични вещества и смеси; Опасности при работа с машини. Съоръжения с повишена опасност; Опасности при работа с електрооборудване; Безопасност на производствени сгради, работни помещения и работни места. Санитарно-битово обслужване; Основни процеси и оборудване: Транспорт на течности, Компримиране на газове, Разбъркване в течна среда, Разделяне на газови нееднородни смеси, Разделяне на течни нееднородни смеси, Нагряване и охлаждане, Кондензация и изпаряване, Абсорбция и адсорбция, Дестилация, Екстракция, Сушене, Кристализация; Работа с експлозивни вещества; Работа със запалими вещества; Работа с корозивни вещества; Работа с оксидиращи вещества; Работа с токсични вещества; Работа с канцерогенни и мутагенни вещества; Работа със сгъстени (компримирани) газове; Работа с пестициди.

1-20 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of clothing

The tool covers the following modules: OSH Management; Buildings and flooring; Fire safety and emergency procedures; Electrical safety; Physical factors; Hazards caused by materials; Use and storage of chemicals; Working with a computer and plotter; Spreading and cutting; Sewing and finishing works; Heat treatment; Packaging and storage; Ergonomics; Maintenance work on machinery.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Сгради и подови настилки; Пожарна и аварийна безопасност; Електробезопасност; Физични фактори; Опасности създавани от материали; Използване и съхранение на химични препарати; Работа с компютър и плотер; Настилане и кроене; Шиене и довършителни работи; Топлинна обработка; Опаковане и складиране; Ергономия; Дейности по поддръжка на машини.

1-23 F-A 72.jpg
01/08/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of furniture

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Factors of the work process; Work equipment and machinery; High-risk equipment; Warehousing and handling operations; Factory transport; Working with mechanical and motor-operated electric tools; Welding operations; Work in explosive atmospheres; Sewing and upholstery work; Surface treatment of furniture; Maintenance and repair of machinery and equipment; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и машини; Съоръжения с повишена опасност; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Работа с ръчни механични и електроинструменти; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Шевни и тапицерски работи; Повърхностна обработка на мебели; Поддръжка и ремонт на машини и оборудване; Работа в офис.

2-4 F-A 72_5.jpg
01/07/2014
Hotelaria, restauração e fornecimento de refeições
Bulgária
Búlgaro

Hotels and restaurants

The tool covers the following modules: OSH policy; Workspaces; Machinery and equipment; Factors of the working environment; Mechanical hazards; Workplace ergonomics; Emergency; Psychosocial risks; Office work; Housekeeping.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работни пространства; Машини и съоръжения; Фактори на работната среда; Механични опасности; Ергономия на работното място; Извънредни ситуации; Психосоциални рискове; Работа в офис; Хотелско домакинство.

1-25 F-A 72.jpg
01/07/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of pharmaceuticals

The tool covers the following modules: OSH Management; Arrangements for fire safety and emergency procedures; Explosive atmospheres; Buildings and flooring; Internal transport; Machinery and equipment; Electrical safety; Physical factors; Work with chemical agents; Manufacture of pharmacologically active substances; Manufacture of medicinal products; Quality control; Storage; Repair and maintenance; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; Експлозивна атмосфера; Сгради и подови настилки; Вътрешнофирмен транспорт; Машини и оборудване; Електробезопасност; Физични фактори; Работа с химични агенти; Производство на активни лекарствени субстанции; Производство на лекарствени форми; Качествен контрол; Складиране; Ремонт и поддръжка; Работа в офис.

1-42 F-A 72.jpg
01/07/2014
Gestão de resíduos
Bulgária
Búlgaro

Waste collection and treatment – material recovery

The tool covers the following modules: OSH policy; Waste collection; Premises of the enterprise; Operation of production lines; Physical workload; Hazardous waste collection and treatment; Machinery and tools; Working time organisation; Psychosocial risks; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Събиране на отпадъци; Територия на предприятието; Работа на поточни линии; Физическо натоварване; Събиране и обработване на опасни отпадъци; Машини и инструменти; Организация на работното време; Психосоциални рискове; Работа в офис.

1-38 F-A 72.jpg
01/07/2014
Reparação de veículos automóveis e atividades relacionadas
Bulgária
Búlgaro

Vehicles repair and sale

The tool covers the following modules: OSH policy; Work in an office and showroom; Workspaces and equipment; Maintenance and repair of motor vehicles; Working with fuel and antifreeze; Physical workload; Working with hazardous substances; Psychosocial factors and working hours.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работа в офис и шоурум; Работни пространства и съоръжения; Работи по поддръжка и ремонт на автомобили; Работи с горива и антифриз; Физическо натоварване; Работа с опасни вещества; Психосоциални фактори и работно време.

1-28 F-A 72.jpg
01/07/2014
Indústrias transformadoras
Bulgária
Búlgaro

Manufacture of wood and wood related products

The tool covers the following modules: OSH Management; Workplaces and work premises; Operation of machinery and equipment; Electrical equipment and installations; Handling operations; Noise and vibrations; Hazardous substances; Internal transport; Office work; Fire safety and emergency procedures.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения; Използване на машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Извършване на товаро-разтоварни работи; Шум и вибрации; Опасни вещества; Вътрешнофирмен транспорт; Работа в офис; Пожарна и аварийна безопасност.

1-11 F-A 72.png
01/05/2014
Agricultura, silvicultura e pesca
Bulgária
Búlgaro

Forestry

The tool covers the following modules: OSH policy; Work equipment; Safety during logging and other forestry activities; Fire safety;  Factors of the working environment; Organisational aspects of the work process; Psychosocial risks; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работно оборудване; Безопасност при дърводобив и други дейности в горското стопанство; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис.

passenger ships_A - 72_0.jpg
01/05/2014
Transporte (aéreo, marítimo e ferroviário)
Bulgária
Búlgaro

Passenger water transport - ships

The tool covers the following modules: General OSH requirements on board; Fire fighting; Marine rescue activities; Working environment; Physical workload; Workplace stress; Accommodation spaces on board; Machinery, equipment, mechanisms and their elements; Electrical equipment and installations; Life-saving arrangements and appliances; Chains, ropes and rigging, shunting hoists used on board; Work on deck; Anchor and mooring operations; Outboard work and work at a height; Working in enclosed or confined spaces; Handling operations; Carrying out repair and maintenance work on board; Presence of external persons on board: inspections, review and other; Passenger vessels; Ferries; Tankers; Transportation of bulk cargoes; Container transportation; Carriage of dangerous goods; High-speed crafts; Pushed convoys.

Инструментът включва следните модули: Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд на борда на кораба; Противопожарни дейности; Корабно-спасителни дейности; Работна среда; Физическо натоварване; Стрес на работното място; Жилищни помещения на борда на кораба; Машини, съоръжения, механизми и техните елементи; Електрооборудване и инсталации; Спасителни устройства и средства; Вериги, въжета и такелажи, маневрени лебедки, използвани на кораба; Палубни работи; Котвено-швартови операции; Задбордни работи и работа на височина; Работа в затворени или ограничени пространства; Товаро-разтоварни работи; Извършване на ремонтни работи и поддръжка на борда на кораба; Наличие на борда на кораба на външни лица - инспекции, прегледи и други; Пътнически кораби; Фериботи; Танкери; Превоз на насипни товари; Превоз на контейнери; Превоз на опасни товари; Високоскоростни кораби; Тласкаеми състави.

1-10 F-A 72_4.jpg
01/05/2014
Educação
Bulgária
Búlgaro

Educational Establishments

The tool covers the following modules: OSH Management; Campus; Equipment, plants and facilities; Factors of the working environment; Chemicals; Working activities and work processes; Psychosocial factors; Emergency preparedness.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на учебното заведение; Оборудване, инсталации и съоръжения; Фактори на работната среда; Химични вещества и препарати; Трудови дейности и работни процеси; Психо-социални фактори; Готовност за извънредни ситуации.

1-34 F-A 72_0.jpg
01/05/2014
Trabalhos de escritório e administrativos
Bulgária
Búlgaro

Public administration

The tool covers the following modules: OSH Management; Premises of the entity; Work equipment, installations and facilities; Work activities and work processes; Working environment; Work organisation, relationships and social environment; Materials and products containing chemicals; Emergency preparedness. 

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на предприятието; Работно оборудване, инсталации и съоръжения; Трудови дейности и работни процеси; Работна среда; Организация на работата, взаимоотношения и социална среда; Материали и продукти съдържащи химични вещества; Готовност за извънредни ситуации.

1-1F-A-72.jpg
01/05/2014
Transporte (aéreo, marítimo e ferroviário)
Bulgária
Búlgaro

Air transport

The tool covers the following modules: Noise; Vibrations; Accelerations; Lighting on the flight deck; Electricity and static electricity; Cosmic radiation (ionizing radiation); Non-Ionizing radiation (radio transmissions and microwaves); Organisational setting and social environment; Mental stress; Biological and chemical environment.

Инструментът включва следните модули: Шум; Вибрации; Ускорения; Осветление в летателната кабина; Електрически ток и статично електричество; Космическа радиация (йонизиращи лъчения); Нейонизиращи лъчения (радио излъчвания и микровълни); Организационна и социална среда; Нервно-психично напрежение; Биологична и химична среда.

1-36 F-A 72.jpg
01/04/2014
Atividades de saúde humana e ação social
Bulgária
Búlgaro

Residential care activities

The tool covers the following modules: OSH Management; Premises of the enterprise; Work equipment, plants and facilities; Used materials and products; Working environment; Work activities and work processes; Manual handling of loads; Work organisation, relationships and social environment; Emergency preparedness, including fire safety.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на предприятието; Работно оборудване, инсталации и съоръжения; Използвани материали и продукти; Работна среда; Трудови дейности и работни процеси; Ръчна работа с тежести; Организация на работата, взаимоотношения и социална среда; Готовност за извънредни ситуации, включително пожарна безопасност.

Promotional resources
petrol_C - 72.jpg
18/10/2018
Bulgária
Folhetos e brochuras

Búlgaro

Flyer: gas stations tool

This leaflet was created for promoting the OiRA tool for the sector "Retail sale of automotive fuel"
Notícias
5-5 F-A 72.jpg
15/03/2020
The Bulgarian Labour Inspectorate (GLI) is planning a series of OiRA seminars in cooperation with the Center for Safety and Health at Work , an EU-OSHA campaign media partner in 2018-19Ver mais
5-12 F-A 72.jpg
07/06/2019
The promotion of OiRA tools and their benefits in assessing workplace risks is reaching across European countries with seminars in Croatia and Bulgaria .Ver mais
5-7 F-A 72.jpg
20/05/2019
The Bulgarian and the Cypriot OiRA partners are promoting their tools with two seminars in May with support from EU-OSHA.Ver mais
OiRA video in BG.PNG
07/05/2018
A new animated video on OiRA has been released in Bulgaria to show how easy it is for businesses across various sectors to manage occupational safety and health (OSH) with OiRA tools.Ver mais
OSH_000084_cropped_DAL.png
12/02/2018
The General Labour Inspectorate in Bulgaria has developed an OiRA tool for the printing sector to help improving the working conditions of the workers in this industry.Ver mais
Landscaping_BG_DAL.png
14/11/2017
The General Labour Inspectorate in Bulgaria has developed an OiRA tool for the ‘landscaping service activities’ sector to help identifying and assessing the risks in the provision of these services.Ver mais
DAL_Courier services_BG_cropped.jpg
31/07/2017
The General Labour Inspectorate in Bulgaria has developed a new OiRA tool for the courier services sector to help identifying and assessing the risks in the provision of these services.Ver mais