Punctele tari și slabe ale instrumentelor

Evoluția tehnologiilor informației și a utilizării internetului conduce la dezvoltarea unei game de instrumente interactive care vin în sprijinul evaluării riscurilor la locul de muncă. Date fiind dificultățile pe care le întâmpină microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) în ceea ce privește prevenirea riscurilor la locul de muncă, EU-OSHA și-a îndreptat atenția asupra oportunităților oferite de noile tehnologii pentru a ajuta toate aceste întreprinderi în eforturile lor de prevenire a riscurilor.

În cele ce urmează sunt analizați principalii factori care favorizează sau îngreunează activitățile OiRA (sau ale oricărui instrument interactiv de evaluare a riscurilor).

Factori de stimulare pentru OiRA

 • O nouă generație de instrumente de evaluare a riscurilor: accesibile, ușor de utilizat și gratuite pentru utilizatorii finali

Este important ca toate proiectele sau mecanismele care vizează microîntreprinderile sau întreprinderile mici să se adapteze nevoilor acestora – să nu fie nici prea complicate, nici prea scumpe (și preferabil gratuite). Se depun eforturi sistematice pentru a înlesni accesul la instrumente OiRA specifice diverselor sectoare, care să fie simple și ușor de utilizat. Obiectivul este ca microîntreprinderile și întreprinderile mici care nu au realizat niciodată evaluări ale riscurilor – sau care nu le-au realizat în mod sistematic și structurat – să facă primii pași în această direcție. Condițiile prealabile pentru succesul instrumentelor OiRA sunt accesibilitatea, ușurința utilizării și gratuitatea.

 • Facilitarea diseminării prin internet

OiRA poate să ajungă la un număr imens de întreprinderi fără să fie nevoie de gestionarea costurilor și a constrângerilor aferente imprimării și trimiterii documentelor pe suport de hârtie.

 • Actualizarea conținutului

Platforma OiRA poate fi adaptată ușor și imediat, astfel încât să reflecte modificările legislative sau apariția unor noi exemple de bune practici, a unor noi procese etc., ceea ce asigură caracterul mereu actualizat al instrumentelor.

De asemenea, conținutul instrumentelor poate fi adaptat pentru diferiți utilizatori finali. Dezvoltatorii unui instrument OiRA pot decide să se concentreze inițial pe riscurile cele mai stringente dintr-un sector, iar pe parcurs să adauge noi module și noi informații. Prin actualizări periodice conținutul instrumentului poate deveni tot mai complex odată cu trecerea anilor.

 • Dimensiunea didactică

Navigarea intuitivă, conținutul educativ, posibilitatea de a lucra în propriul ritm și de a întrerupe sesiunea de lucru, datorită sistemelor de protecție existente, acestea sunt caracteristici care permit ghidarea pas cu pas a utilizatorilor OiRA în activitatea lor.

OiRA propune o abordare etapizată, de la identificarea pericolului până la evaluarea documentată a riscurilor. Utilizatorii finali, care poate nu au întreprins niciodată o evaluare a riscurilor, sunt îndrumați pe toată durata procesului și ghidați de la primul pas (identificarea riscurilor) până la ultimul (elaborarea unui plan de acțiune sau întocmirea unei evaluări documentate a riscurilor).

Platforma OiRA mai poate fi utilizată pentru:

  • creșterea nivelului de cunoaștere și de informare (de exemplu, prin ilustrarea riscurilor specifice unui sector sau prin demonstrarea modului în care se efectuează o evaluare a riscurilor);

  • realizarea unor cursuri de formare, îndeosebi de formare profesională; viitorii profesioniști (coaforii, șoferii de camion, brutarii etc.) pot să afle care sunt principalele riscuri din sectorul lor și cum se poate realiza o evaluare a riscurilor prin accesarea instrumentului relevant și parcurgerea diferitelor module și a diverșilor pași.

Instrumentele OiRA încurajează și consolidează capacitățile microîntreprinderilor și întreprinderilor mici de gestionare a aspectelor de securitate și sănătate în muncă (SSM) pe plan intern sau cu o autonomie sporită. De asemenea, ele semnalează necesitatea consultării unui profesionist în domeniul SSM în cazul în care la nivel intern nu există capacitate suficientă de eliminare a unui anumit risc sau a unei anumite probleme de SSM.

 • Accesarea altor surse de informare prin intermediul platformei

Instrumentele OiRA constituie și o platformă care oferă utilizatorilor finali acces ușor, prin linkuri, materiale video și fotografii, la o mare diversitate de informații și documente, printre care:

  • legislație;

  • ghiduri;

  • exemple de bune practici;

  • fișe informative, broșuri și rapoarte.

 • Posibilitatea de a monitoriza utilizarea instrumentelor

Faptul că aceste instrumente sunt puse la dispoziție online permite monitorizarea statistică a utilizărilor. Din rațiuni de protecție a datelor și în urma deciziilor adoptate de părțile interesate ale OiRA, nu se generează statistici cu privire la conținutul instrumentelor (informațiile furnizate de utilizatorii finali). Statisticile OiRA se referă la aspecte mai generale, de exemplu la numărul de conturi de utilizator create pe platforma OiRA, la numărul de evaluări ale riscurilor realizate și la numărul de planuri de acțiune întocmite. Aceste informații culese de la utilizatorii finali vor permite îmbunătățirea instrumentelor OiRA în decursul anilor (în ceea ce privește ușurința de utilizare, simplitatea etc.) și vor permite să se analizeze dacă instrumentele sunt utilizate sau nu și dacă ajung la utilizatorii finali, adică la microîntreprinderi și la întreprinderile mici.

Obstacole în calea OiRA

 • Ignorarea importanței SSM (sau a evaluării riscurilor) de către microîntreprinderi și întreprinderile mici

Principalele motive invocate de organizațiile care nu efectuează evaluări periodice ale riscurilor sunt cunoașterea riscurilor și pericolelor (83 % dintre organizații) și inexistența unor probleme majore (80 %) (potrivit ESENER-2, cel de al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente, efectuat de EU-OSHA). Aceste rezultate reprezintă numai 24 % din locurile de muncă investigate prin sondaj, însă ele suscită întrebarea dacă organizațiile în cauză, îndeosebi cele mai mici, se confruntă într-adevăr cu mai puține probleme sau pur și simplu sunt mai puțin conștiente de riscurile existente la locul de muncă.

 • Prevenirea riscurilor nu constituie principalul scop sau motiv de îngrijorare pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici

Date fiind resursele limitate aflate la dispoziția acestor întreprinderi și preocuparea proprietarilor pentru supraviețuirea întreprinderilor lor din punct de vedere economic, tematica SSM ocupă un loc minor și nu constituie o prioritate pentru multe microîntreprinderi și întreprinderi mici. Printre obstacolele aflate în calea unei corecte gestionări a SSM se numără:

  • poziția economică precară a multor microîntreprinderi și întreprinderi mici și nivelul redus de investiții pe care le pot face acestea în infrastructura legată de SSM;

  • nivelul redus de cunoaștere, conștientizare și competență a administratorilor patroni ai acestor întreprinderi, atât în ceea ce privește SSM, cât și cerințele normative din domeniu;

  • capacitatea limitată a multor microîntreprinderi și întreprinderi mici de a-și gestiona afacerile într-un mod sistematic (în general);

  • dificultățile legate de abordarea acestor întreprinderi (primul pas) și de a le convinge sau încuraja să adopte măsurile necesare pentru gestionarea SSM într-un mod mai sistematic și mai structurat (al doilea pas).