You are here

Fakty a čísla (ESENER)

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) organizovaný agentúrou EU-OSHA je rozsiahlym prieskumom o tom, ako sa riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách.

Zástupcovia tisícov podnikov a organizácií v celej Európe vypĺňajú dotazníky ESENER, ktoré sú zamerané najmä na:

 • všeobecné riziká v oblasti BOZP a spôsob ich riadenia
 • psychosociálne riziká, ako napríklad stres, šikanovanie a obťažovanie
 • stimuly a prekážky týkajúce sa opatrení v riadení BOZP
 • participáciu zamestnancov na BOZP

Prieskum z roku 2014 je ešte podrobnejší a rozsiahlejší, ako bol prvý prieskum. Veľkosť vzoriek sa zväčšila o polovicu a okrem toho v troch krajinách sa vnútroštátne vzorky dodatočne zväčšili. Prieskum ESENER-2 po prvý raz zahŕňa mikropodniky s 5 až 10 zamestnancami a poľnohospodárske podniky.

 • Hodnotenia rizík na pracovisku vykonávané pravidelne a hlavne internými zamestnancami

  Prejavuje sa tu korelácia s veľkosťou organizácie, keďže percentuálny podiel organizácií, v ktorých hodnotenia rizík vykonávajú prevažne interní zamestnanci, s veľkosťou narastá.

  Nevyplýva z tohto žiadny záver o kvalite týchto hodnotení rizík, ale v zásade platí – ako aj za predpokladu, že osoby, ktoré kontrolujú prácu, sú najvhodnejšie aj na kontrolu rizík – že všetky podniky by mali vedieť vykonať základné hodnotenie rizík len za pomoci svojich zamestnancov.

  Pravidelne vykonávané hodnotenia rizík na pracovisku podľa krajinyIkona zväčšenia
 • Pravidelne vykonávané hodnotenia rizík na pracovisku

  Z prieskumu ESENER-2 vyplýva, že 77 % organizácií v EÚ-28 pravidelne vykonáva hodnotenia rizík. Podľa očakávania je tu pozitívna korelácia s veľkosťou organizácie.

  Absolútne úrovne hodnotenia rizík uvedené v prieskume ESENER-2 sú pravdepodobne do istej miery nadhodnotené. Tento typ „chyby merania“ je bežný pri všetkých prieskumoch a v rámci prieskumu ESENER-2 sa urobilo všetko preto, aby sa tieto chyby udržali na minimálnej úrovni. Najdôležitejšie je, že táto metodika zabezpečuje, že tieto úrovne možno použiť na platné porovnania medzi krajinami a na analýzu oproti iným premenným, čo sú hlavné ciele prieskumu.

  Zobraziť viac

  Stlačte zväčšenieIkona zväčšenia
 • Prečo sa hodnotenia rizík na pracovisku nevykonávajú pravidelne

  Pre nevykonávanie pravidelných hodnotení rizík sa uvádzajú tieto hlavné dôvody: riziká a nebezpečenstvá sú už známe (83 %) a neexistujú väčšie problémy (80 %).

  Zaujímavé je, že podniky najmenších tried podľa veľkosti v porovnaní s väčšími podnikmi menej často uvádzajú, že tento postup je príliš zaťažujúci: 22 % podnikov, ktoré zamestnávajú 5 až 9 osôb, v porovnaní s 31 % podnikov, ktoré zamestnávajú viac než 250 osôb.

  Stlačte zväčšenieIkona zväčšenia
 • Dôvody riešenia problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia

  Splnenie zákonnej povinnosti uvádza ako hlavný dôvod 85 % organizácií v EÚ-28.

  Prejavuje sa tu mierna pozitívna korelácia s veľkosťou organizácie, pričom z porovnania jednotlivých odvetví nevyplývajú významné rozdiely. Druhým najdôležitejším dôvodom pre opatrenia v oblasti BOZP je splnenie očakávaní zamestnancov a ich zástupcov (79 %).

  Stlačte zväčšenieIkona zväčšenia
 • Hlavné problémy pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia

  Z výsledkov porovnania podľa veľkosti vyplýva, že najmenšie organizácie uvádzajú častejšie než väčšie podniky tieto dva faktory – zložitosť zákonných povinností a administratívne formality.

  Na druhej strane nedostatočná informovanosť medzi zamestnancami, ako aj medzi riadiacimi pracovníkmi sa uvádza najmä v triede podnikov s najväčšou veľkosťou, čo je zaujímavé zistenie, pretože to naznačuje, že nárastom veľkosti podniku sa môže zvyšovať náročnosť riadenia pozitívnej kultúry alebo prostredia bezpečnosti.

  Stlačte zväčšenieIkona zväčšenia
 • Rizikové faktory vyskytujúce sa v organizácii

  K najčastejšie identifikovaným rizikovým faktorom patrí nutnosť prichádzať do styku s komplikovanými zákazníkmi, žiakmi alebo pacientmi (58 % organizácií v EÚ-28), nasledujú únavné alebo bolestivé polohy (56 %) a opakované pohyby rúk alebo ramien (52 %).

  V kontexte súčasných spoločenských zmien zistenia prieskumu ESENER-2 odrážajú pokračujúci rast odvetvia služieb.

  Stlačte zväčšenieIkona zväčšenia
 • Dva najčastejšie uvádzané rizikové faktory

  Riziko úrazov spôsobených strojmi alebo ručným náradím je najčastejšie hláseným rizikovým faktorom v odvetví stavebníctva, nakladania s odpadom, dodávky vody a elektrickej energie (82 % organizácií v odvetví v EÚ-28), poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu (78 %) a výroby (77 %).

  Nutnosť prichádzať do styku s komplikovanými zákazníkmi, pacientmi, žiakmi atď. je najbežnejším rizikovým faktorom pri činnostiach v oblasti vzdelávania, ľudského zdravia a sociálnej práce (75 %), ako aj obchodu, dopravy, stravovania/ubytovania a rekreačných činností (62 %).

  Stlačte zväčšenieIkona zväčšenia