You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Možnosti financovania

Agentúra EU-OSHA pravidelne poskytuje informácie o možnostiach financovania iniciatív v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v EÚ, aby pomohla partnerom zabezpečiť financovanie potrebné nazavedenie nástroja OiRA. „Možnosti financovania zo zdrojov EÚ pre zainteresované strany EU-OSHA“ je najnovšia príručka o financovaní vydaná agentúrou EU-OSHA.

Táto príručka sa snaží pomôcť všetkým zainteresovaným stranám EU-OSHA identifikovať vhodné možnosti financovania. Jej účelom je zvýšiť informovanosť o rôznych možnostiach financovania na úrovni EÚ od financovania výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci až po aktivity vykonávané verejnými inštitúciami a projekty iniciované rôznymi sociálnymi partnermi.

Poukazuje sa hlavne na možnosti financovania pre spoločné iniciatívy v rôznych členských krajinách EÚ (často aj s účasťou členských krajín Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajín). Táto príručka navyše obsahuje aj časť o vnútroštátnom financovaní z Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre viacero členských krajín.