Ako vykonávať hodnotenie rizík

Na úrovni EÚ neexistujú pevné pravidlá pre to, ako by sa malo vykonávať hodnotenie rizík (mali by ste preskúmať právne predpisy, ktoré sa konkrétne týkajú hodnotenia rizík vo vašej krajine). Keď sa pristúpi k hodnoteniu rizík, je však vždy potrebné pamätať na dve zásady:

 • zorganizovať hodnotenie tak, aby sa zabezpečilo riešenie všetkých príslušných nebezpečenstiev a rizík (napr. neprehliadať úlohy, ako napr. upratovanie, ktoré by sa mohlo vykonávať mimo bežných pracovných hodín, alebo pomocné oddelenia, napr. lisovanie odpadu);

 • po identifikovaní rizika začínať hodnotenie od prvých zásad otázkami, či je možné riziko odstrániť.

Metóda postupných krokov na hodnotenie rizík

Európska príručka na hodnotenie rizík na pracovisku navrhuje prístup založený na niekoľkých odlišných krokoch. Toto nie je jediná metóda na vykonávanie hodnotenia rizík, existuje množstvo metodík na dosiahnutie rovnakého cieľa. Nejestvuje jediný „správny“ spôsob na to, ako vykonávať hodnotenie rizík a v rôznych situáciách môžu byť vhodné rôzne prístupy.

Pre väčšinu podnikov, najmä malé a stredné podniky, je vhodný priamy postup hodnotenia rizík v rámci piatich krokov (zahŕňajúci prvky riadenia rizík), vhodný by mal napríklad tento postup.

1. krok: Určenie rizík a ohrozených osôb

Vyhľadanie tých skutočností na pracovisku, ktoré by mohli spôsobiť ujmu a identifikovanie zamestnancov, ktorí môžu byť týmto nebezpečenstvám vystavení.

2. krok: Zhodnotenie rizík a určenie poradia ich dôležitosti

Zhodnotenie existujúcich rizík (ich závažnosť, pravdepodobnosť prípadnej ujmy...) a určenie poradia ich dôležitosti.

3. krok: Stanovenie preventívnych opatrení

Určenie vhodných opatrení na odstránenie alebo kontrolu rizík.

4. krok: Prijatie opatrení

Zavedenie preventívnych a ochranných opatrení pomocou plánu určujúceho priority.

5. krok: Monitorovanie a kontrola

Hodnotenie by sa malo v pravidelných intervaloch kontrolovať, aby bolo stále aktuálne.

Je však potrebné pripomenúť, že existujú aj iné metódy, ktoré prinášajú rovnako kvalitné výsledky, najmä v prípade zložitejších rizík a okolností. Výber prístupu k hodnoteniu bude závisieť od:

 • charakteru pracoviska (napr. stála alebo prechodná prevádzka)

 • typu procesu (napr. opakované činnosti, rozvíjajúce sa/meniace procesy, práca na zákazku)

 • vykonávanej úlohy (napr. opakovaná, príležitostná alebo vysokoriziková)

 • technickej zložitosti.

V niektorých prípadoch môže postačovať jediné opatrenie pokrývajúce všetky riziká na pracovisku alebo v prevádzke. V iných prípadoch môžu byť vhodné rozdielne prístupy k rôznym častiam pracoviska.

Zaznamenávanie hodnotenia rizík

Záznam výsledkov z hodnotenia rizík na pracovisku je potrebné uchovávať. Z tohto záznamu sa môže vychádzať pri:

 • poskytovaní informácií dotknutým osobám

 • monitorovaní s cieľom posúdiť, či sa vykonali potrebné opatrenia

 • predkladaní dôkazov nadriadeným orgánom

 • každej revízii v prípade zmeny okolností.

Odporúča sa urobiť záznam prinajmenšom týchto údajov:

 • meno a funkcia osoby (osôb), ktorá vykonala preskúmanie

 • zistené nebezpečenstvá a riziká

 • skupiny zamestnancov, ktoré sú vystavené konkrétnym rizikám

 • potrebné ochranné opatrenia

 • podrobné údaje o zavádzaní opatrení, napríklad meno zodpovednej osoby a dátum

 • informácie o nadväznom monitorovaní a kontrole postupu vrátane dátumov a zúčastnených osôb

 • informácie o zapojení zamestnancov a ich zástupcov do procesu hodnotenia rizík.

Záznamy z hodnotenia je potrebné vyhotoviť na základe konzultácií so zamestnancami a/alebo ich zástupcami a zapojiť ich do práce na ich príprave a sprístupniť im tieto záznamy. Dotknutých zamestnancov treba v každom prípade informovať o výsledku každého hodnotenia, ktoré sa týka ich pracovnej stanice, a opatreniach, ktoré je potrebné prijať opatrenia na základe hodnotenia.