Právne predpisy

Najdôležitejším európskym právnym predpisom, ktorý sa týka hodnotenia rizík je Rámcová smernica 89/391. Táto smernica je skutočne rámcová, pretože obsahuje „všeobecné princípy týkajúce sa prevencie ohrozenia pri práci, bezpečnosti a ochrany zdravia ... ako aj všeobecných predpisov na vykonanie uvedených princípov“ (čl. 1 ods. 2). Podľa nej sú zamestnávatelia zodpovední za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vo všetkých aspektoch týkajúcich sa práce a hodnotenie rizík je neoddeliteľnou súčasťou tohto povinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (riadenie BOZP). Hodnotenie rizík musí podľa smernice stáť na začiatku komplexného procesu riadenia BOZP. Má ústrednú úlohu, pretože umožňuje zamestnávateľom zaviesť opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu bezpečnosti a zdravia ich zamestnancov. 

Rámcová smernica je transponovaná do národných právnych predpisov. Členské štáty však majú právo zaviesť prísnejšie opatrenia na ochranu svojich zamestnancov (z tohto dôvodu by ste mali preskúmať konkrétne právne predpisy týkajúce sa hodnotenia rizík vo vašej krajine).