Časté otázky o OiRA

Skôr ako odošlete otázku, pozrite si odpovede na časté otázky uvedené nižšie. Možno bola už vaša otázka zodpovedaná.

1. Čo je OiRA?

OiRA (interaktívne hodnotenie rizík online) je ľahko použiteľná bezplatná webová aplikácia, ktorú vyvinula Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), ktorá môže mikropodnikom a malým podnikom pomôcť používať postupný proces hodnotenia rizík – od identifikácie a hodnotenia rizík na pracovisku cez rozhodovanie sa o vykonaní preventívnych činností a implementáciu týchto činností až po monitorovanie a vytváranie hlásení.

2. Prečo bol nástroj OiRA vytvorený?

Existujú dostatočné dôkazy o tom, že mikropodniky a malé podniky (MMP) majú vo všeobecnosti určité nedostatky v oblasti hodnotenia rizík a zavádzania zásad prevencie. Cieľom nástroja OiRA je riešiť tieto nedostatky a prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v MMP.

3. Čo je to hodnotenie rizík?

Hodnotenie rizík je systematické posúdenie všetkých aspektov práce, ktoré berie to úvahy:

 • čo by mohlo spôsobiť úraz alebo ujmu,
 • či je možné nebezpečenstvá eliminovať a ak nie,
 • aké preventívne alebo ochranné opatrenia sa musia zaviesť na kontrolu rizík.
4. Prečo nie sú všetky časti webovej lokality dostupné vo všetkých jazykoch EÚ?

Len stabilnejšie časti tejto webovej lokality boli preložené do všetkých jazykov EÚ. Tie, ktoré sa neustále aktualizujú, sú k dispozícii len v angličtine. Dôvodom je snaha o racionalizáciu zdrojov agentúry EU-OSHA.

5. Čo je komunita OiRA?

Komunita OiRA sa skladá z organizácií a ľudí vyvíjajúcich nástroje OiRA. Jej cieľom je uľahčovať vývoj nástrojov OiRA prostredníctvom stimulovania výmeny nástrojov, znalostí a dobrej praxe, podporovaním spolupráce, posilňovaním existujúcich vzťahov v rámci komunity a vytváraním nových.

6. Je možné vytvoriť odkaz na webovú lokalitu OiRA?

Áno. Agentúra EU-OSHA povoľuje (a víta) uvádzanie odkazov na všetky webové stránky (nástroje OiRA, propagačné materiály OiRA, ...) webovej lokality OiRA.

7. Kto sa môže stať partnerom nástroja OiRA a členom komunity OiRA?

Sektoroví sociálni partneri (organizácie zamestnávateľov a zamestnancov) na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni a úrady EÚ a národné úrady (ministerstvá, inšpektoráty práce, inštitúty BOZP a pod.).

8. Existujú zásady ochrany osobných údajov pre nástroj OiRA?

Nástroj OiRA poskytuje používateľom agentúra EU-OSHA. Vzhľadom na to, že agentúra EU-OSHA je orgánom EÚ, vzťahuje sa na ňu priamo nariadenie (ES) č. 45/2001, ktorým sa zaručuje, že všetky údaje sa spracúvajú spravodlivo a zákonne, len na obmedzené a konkrétne účely a že sú ukladané bezpečným spôsobom.

V rámci nástroja sa ukladajú tieto druhy osobných údajov:

 • kontaktná e-mailová adresa,
 • mená osôb zodpovedných za opatrenia uvedené v akčnom pláne (poskytnutie týchto mien nie je povinné),
 • iné mená, ktoré môžu byť zadané do voľných textových polí.

Agentúra EU-OSHA používa tieto opatrenia na ochranu osobných údajov:

 • osobné údaje nie sú prístupné externým používateľom,
 • bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom,
 • vhodné šifrovanie komunikácie.

Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov pre projekt OiRA je k dispozícii tu.

9. Ako komunita OiRA zdieľa a prispôsobuje svoje diela?

Zdieľanie sa vykonáva prostredníctvom licencií Creative Commons.

Táto forma licencie používateľom ponúka príležitosť zdieľať a prispôsobovať diela pri dodržaní niektorých určených podmienok, napríklad dané dielo musí byť nekomerčné a musí byť správne uvedený jeho tvorca.

Ďalšie informácie nájdete na lokalitách http://creativecommons.org/ a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Aký typ softvéru je OiRA?

OiRA je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Licencie na bezplatný softvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom sa používateľom voľne poskytujú a udeľujú im právo používať, skúmať, meniť a zlepšovať jeho dizajn prostredníctvom dostupnosti jeho zdrojového kódu.

Softvér OiRA je vybudovaný na systéme správy podnikového obsahu „Plone“(1) a svoju podnikovú logiku má uloženú v prídavných balíkoch „Euphorie“ (2) a „osha.oira“ (3). Používateľská časť využíva najnovšiu technológiu HTML5 a poskytuje rozšírené interakcie prostredníctvom knižnice Patternslib (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Čo poskytujú nástroje OiRA?

Nástroje OiRA poskytujú:

 • Dokument zaznamenávajúci výsledky hodnotenia rizík, ktorý možno stiahnuť, upraviť a vytlačiť. Tento záznam možno použiť ako základ pre údaje určené na poskytnutie relevantným osobám, na monitorovanie a hodnotenie, či boli zavedené potrebné opatrenia ako dôkazy pre dozorné orgány a na účely revízie v prípade zmeny okolností.
 • Akčný plán (tiež s možnosťou stiahnutia, úprav a tlače) zameraný na preventívne opatrenia, ktoré sa majú implementovať, osoby, činnosti, termíny a pod.
 • Prehľad všetkých rizík. Tento záznam možno použiť ako základ na odovzdanie informácií relevantným osobám a na monitorovanie toho, či sa vykonali náležité činnosti pre identifikované riziká a určené opatrenia.
 • Prehľad preventívnych a ochranných opatrení na implementáciu. Tento záznam možno použiť ako základ na odovzdanie informácií relevantným osobám a na monitorovanie opatrení určených na implementovanie počas nasledujúcich troch mesiacov.
12. Čo je potrebné na registráciu v rámci nástroja OiRA?

Musí sa poskytnúť platná e-mailová adresa a heslo. Po registrácii môže používateľ začať nástroj hneď používať (nie je potrebné čakať na e-mail s potvrdením).

Prihlásenie vyžaduje e-mailovú adresu a heslo a používateľ je automatický presmerovaný do registrovaného konta.

Údaje o hodnotení a prihlasovacie údaje sú súkromné a nie sú viditeľné pre iných používateľov (pozrite si zásady ochrany osobných údajov nástroja OiRA).

13. Čo je potrebné na spustenie testovacej relácie v nástroji OiRA?

Používateľ môže začať používať nástroj bez nutnosti registrácie prostredníctvom testovacej relácie. Ak nástroj splní jeho potreby a očakávania, používateľ sa môže zaregistrovať poskytnutím e-mailovej adresy a hesla. Hostia nemôžu ukladať svoj postup ani sťahovať hlásenia.

14. Čo robiť, ak používateľ zabudne heslo?

Používateľ môže požiadať o pripomenutie hesla. Po poskytnutí platnej e-mailovej adresy sa odošlú prihlasovacie údaje.

15. Je možné zmeniť heslo alebo e-mailovú adresu pre konto?

Po prihlásení môžu používatelia kliknúť na malý trojuholník v pravom hornom rohu webovej lokality (pri e-mailovej adrese) a nasledovať odkaz na aktualizáciu svojho hesla alebo e-mailovej adresy.

16. Musí sa hodnotenie rizík dokončiť v rámci jednej relácie alebo sa dá uložiť a vrátiť sa k nemu v neskoršej fáze?

Po spustení relácie nástroja OiRA môže používateľ zastaviť prácu pred ukončením. Túto reláciu môže znova spustiť neskôr kliknutím na nadpis relácie nástroja OiRA. Zadané informácie sa ukladajú pri každom výbere možnosti „pokračovať“.

17. Je možné otvoriť druhý nástroj OiRA na vykonanie ďalšieho hodnotenia s rovnakým nástrojom (pomocou rovnakého konta)?

Keď sa používatelia prihlásia, kliknutím na malý trojuholník v ľavom hornom rohu (pri názve nástroja OiRA, ktorý používajú) získajú prístup k predchádzajúcim reláciám a hodnoteniam rizík a môžu vybrať možnosť „spustiť novú reláciu“. V rámci rovnakého nástroja a konta možno uložiť viacero relácií, ak bol každej zadaný iný názov. Je dôležité, aby si používatelia zaznamenali e-mailovú adresu, heslo a zadaný názov pre každú reláciu nástroja OiRA.

18. Čo robiť, ak má používateľ problém so zobrazením nástroja OiRA na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne?

Je dôležité, aby sa používcala najnovšia verziawebového prehliadača. Pre najlepšie výsledky prehliadania sa odporúčajú tieto webové prehliadače: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox a Safari.