Hodnotenie rizík – úlohy a povinnosti

Bezpečnosť a zdravie pracovníkov v Európe chráni prístup založený na hodnotení a riadení rizík. Na účely vykonávania efektívneho hodnotenia rizík na pracovisku musia všetci zainteresovaní jasne chápať právny kontext, pojmy, proces hodnotenia rizík a úlohu, ktorú majú zohrávať hlavní aktéri tohto procesu.

Úlohy a povinnosti zamestnancov

Je dôležité, aby sa zamestnanci podieľali na hodnotení rizík. Poznajú problémy a majú informácie o tom, čo sa v skutočnosti deje, keď vykonávajú svoje úlohy alebo činnosti, preto je potrebné, aby sa zapájali do hodnotenia. Ich praktické poznatky alebo spôsobilosti často bývajú potrebné aj pri príprave účinných preventívnych opatrení.

Účasť zamestnancov nie je len právo, ale je mimoriadne dôležité pre efektívne a účinné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vykonávajú zamestnávatelia.

Zamestnanci a/alebo ich zástupcovia majú právo resp. povinnosť:

 • konzultovať o prípravách na zorganizovanie hodnotenia rizík a vymenovanie osôb na vykonanie tejto úlohy;

 • podieľať sa na hodnotení rizík;

 • upozorniť svojich nadriadených alebo zamestnávateľov na predpokladané riziká;

 • nahlásiť akékoľvek zmeny na pracovisku;

 • byť informovaní o rizikách ohrozujúcich ich bezpečnosť a zdravie a o opatreniach potrebných na elimináciu alebo obmedzenie týchto rizík;

 • zapájať sa do rozhodovacieho procesu o preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré sa majú zaviesť;

 • požiadať zamestnávateľa, aby prijal vhodné opatrenia a predložil návrhy na minimalizovanie nebezpečenstiev alebo odstránenie nebezpečenstva pri zdroji;

 • spolupracovať so zamestnávateľom na zaistení bezpečnosti pracovného prostredia;

 • byť poučení/dostať inštrukcie o opatreniach, ktoré sa majú zaviesť;

 • starať sa, pokiaľ možno, o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktoré sú ovplyvnené ich konaním v súlade s poučením a inštrukciami zamestnávateľa.

Okrem toho je dôležité poučiť zástupcov zamestnancov, aby porozumeli hodnoteniu rizík a svojej úlohe v tomto hodnotení.

Úlohy a povinnosti zamestnávateľov

Je potrebné, aby sa zamestnávatelia starostlivo pripravili na činnosti v rámci plnenia svojich povinností v oblasti hodnotenia rizík a aby zaviedli opatrenia potrebné pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Odporúča sa, aby si v tejto súvislosti pripravili akčný plán na elimináciu a kontrolu rizík.

Akčný plán by mal zahŕňať:

 • objednanie, organizovanie a koordinovanie hodnotenia;

 • určenie osôb spôsobilých na vykonávanie hodnotení;

  • osobami vykonávajúcimi hodnotenie rizík môžu byť:

   • samotní zamestnávatelia

   • zamestnanci určení zamestnávateľom

   • externí hodnotitelia a poskytovatelia služieb, ak nie je na pracovisku dostatok spôsobilých zamestnancov;

  • svoju spôsobilosť môžu preukázať:

   • vedomosťami o všeobecnom prístupe k hodnoteniu rizík

   • schopnosťou uplatniť ich na pracovisku

   • schopnosťou rozpoznať situácie, kedy by bez pomoci neboli schopní primerane vyhodnotiť riziká a boli by schopní poskytnúť rady, pokiaľ ide o potrebu ďalšej pomoci;

 • diskusie so zástupcami zamestnancov o prípravách na určenie osôb, ktoré budú vykonávať hodnotenia;

 • poskytovanie potrebných informácií, vzdelávania, zdrojov a podpory hodnotiteľom, ktorí sú vlastnými zamestnancami zamestnávateľa;

 • zabezpečenie príslušnej koordinácie medzi hodnotiteľmi (v prípade potreby);

 • zapojenie vedenia a podporovanie účasti pracovnej sily;

 • určenie opatrení, ktoré je potrebné prijať na kontrolu a revíziu hodnotenia rizík;

 • zabezpečenie, aby preventívne a ochranné opatrenia zohľadňovali výsledky hodnotenia;

 • zabezpečenie vyhotovenia záznamu z hodnotenia rizík;

 • monitorovanie ochranných a preventívnych opatrení na zabezpečenie zachovania ich účinnosti;

 • informovanie zamestnancov a/alebo ich zástupcov o výsledkoch hodnotenia a zavedených opatreniach (vyhotovenie záznamov, ktoré sa im poskytnú).

Rady pre každého, kto vykonáva hodnotenie rizík

Osoby vykonávajúce hodnotenie rizík na pracovisku by mali mať poznatky a/alebo informácie o:

 • nebezpečenstvách a už existujúcich rizikách a o spôsobe ich vzniku;

 • materiáloch, vybavení a technológiách používaných pri práci;

 • pracovných postupoch a organizácii a pôsobení používaných materiálov na zamestnancov;

 • type, pravdepodobnosti, frekvencii a dobe vystavenia nebezpečenstvám. V niektorých prípadoch to môže znamenať uplatňovanie moderných, validovaných techník merania;

 • vzťahu medzi vystavením nebezpečenstvu a jeho účinkom;

 • právnych normách a požiadavkách týkajúcich sa rizík vyskytujúcich sa na pracovisku;

 • tom, čo sa považuje za dobrú prax v oblastiach, kde neexistujú konkrétne právne normy.

Zamestnávatelia by sa mali ubezpečiť, aby každý, kto vykonáva hodnotenie rizík, bez ohľadu na to, či je to zamestnanec alebo externý konzultant, hovoril so zamestnancami alebo inými osobami, napr. zmluvnými partnermi, ktorí skutočne vykonávajú prácu.

Ak zamestnanci rôznych zamestnávateľov pracujú na rovnakom pracovisku, pri riešení týchto rizík môže byť potrebné, aby si hodnotitelia vymieňali informácie o rizikách a opatreniach na ochranu zdravia a bezpečnosti realizovaných s cieľom riešiť tieto riziká. Umožniť túto výmenu je vecou zamestnávateľa.

--HEADING_PAGINATION--