SESAME

EU-OSHA project: better occupational safety and health in micro and small enterprises

Rozsiahly projekt agentúry EU-OSHA s názvom Zlepšovanie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch (2014 − 2018) sa zameriava na identifikovanie hlavných faktorov úspechu vo vzťahu k politikám, stratégiám a praktickým riešeniam na zlepšenie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe.

Čo naznačujú výskumy o BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch?

V rámci prvej fázy projektu sa identifikoval rozsah problémov, ktorým MMP čelia v Európe, ako aj niektoré faktory, ktoré prispievajú k slabému riadeniu BOZP v týchto podnikoch. V prehľade literatúry s názvom Súvislosti a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ sa poukazuje na „všeobecný a mnohostranný nedostatok zdrojov“, v dôsledku čoho významná časť MMP uplatňuje „nenáročné stratégie“ (tzv. low road). Hlavnými charakteristickými znakmi takýchto podnikov sú slabé ekonomické postavenie, obavy o ekonomické prežitie, chýbajúce investície do BOZP, obmedzené znalosti, informovanosť a kompetencie majiteľov-manažérov a postoje a priority, ktoré nepodporujú BOZP.

Z perspektívy pracovného miesta

Postoje a postupy týkajúce sa BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch sa skúmali v rámci 360 hĺbkových rozhovorov so zamestnancami a majiteľmi-manažérmi. Medzi často pozorované postoje patrili napr. silne reaktívny prístup k BOZP, presvedčenie, že „spoločný záujem“ je dostatočným opatrením pre BOZP a presvedčenie, že „riziko je súčasťou práce“. Našli sa však aj príklady dobrej praxe.

Prečítajte si správu s názvom Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: z pohľadu pracovného miesta).

Existujú príklady dobrej praxe, z ktorých môžeme čerpať?

Úspešné politiky, stratégie a nástroje v oblasti BOZP, ktoré sa zameriavajú na riešenie tejto problematiky v MMP, sú doložené rôznymi príkladmi z celej Európy. V správe s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ od stratégií až po prax – opis dobrých príkladov je podrobne opísaných viac ako 40 takýchto prípadových štúdií.

Tieto dobré príklady sa ďalej analyzovali, aby bolo možné určiť, „čo funguje, pre koho a v akých podmienkach“ a skúmal sa aj ich široký potenciál v oblasti pozitívneho vplyvu a ich prenosnosti.

Prečítajte si správu s názvom Od stratégie po prax: politiky, stratégie, programy a činnosti podporujúce BOZP v mikro- a malých podnikoch, v ktorej sa tiež odhaľujú skúsenosti sprostredkovateľov v oblasti BOZP spolupracujúcich s mikropodnikmi a malými podnikmi.

Ako môžeme zaistiť, aby politiky a intervencie v oblasti BOZP oslovili MMP?

Celkové zistenia v rámci projektu sa analyzovali s cieľom poskytnúť odporúčania založené na dôkazoch, a tak vyvinúť efektívnejšie politické programy a intervencie zamerané na zlepšenie úrovne BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch. V správe s názvom Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: záverečná správa z 3-ročného projektu SESAME) sa poukazuje na význam:

  • zapojenia všetkých hlavných regulačných subjektov;
  • posilnenia regulačných inšpekcií;
  • poskytnutia vhodných, ľahko použiteľných a prenosných riešení;
  • lepšej integrácie BOZP do vzdelávacích systémov pre konkrétne odvetvia;
  • zapojenia odborov a organizácií zamestnávateľov do rozvoja politík, ktoré oslovia mikropodniky a malé podniky;
  • lepšieho usporiadania v rámci dodávateľského reťazca.