Silné/slabé stránky nástrojov

Napredovanie v oblasti informačných technológií a používania internetu vedie k vývoju množstva interaktívnych nástrojov, ktoré pomáhajú hodnotiť pracovné riziká. S prihliadnutím na problémy, ktorým čelia mikropodniky a malé podniky (MMP) v oblasti pracovných rizík sa agentúra EU-OSHA sústredí na príležitosti, ktoré tieto nové technológie ponúkajú, aby pomohla MMP pri ich snahe predchádzať rizikám.

Hlavné stimuly a prekážky nástroja OiRA (alebo akéhokoľvek iného interaktívneho nástroja na hodnotenie rizík) sú uvedené nižšie.

Stimuly nástroja OiRA

 • Nová generácia nástrojov na hodnotenie rizík: jednoduchý prístup, jednoduché používanie, bezplatné pre koncových používateľov

Pre každý projekt alebo program zameraný na MMP je dôležité prispôsobiť sa ich potrebám – nesmú byť príliš komplikované ani nákladné (najlepšie zadarmo). Existuje neustála snaha na uľahčenie prístupu k nástrojom OiRA pre konkrétne sektory, aby sa ľahko používali a boli jednoduché. Cieľom je umožniť, aby MMP, ktoré nikdy nevykonávali posúdenie rizík alebo ho nevykonávali systematickým a štruktúrovaným spôsobom, mohli podniknúť prvé kroky v tejto oblasti. Jednoduchý prístup, jednoduché používanie a bezplatné využívanie sú podmienkami úspešnosti nástrojov OiRA.

 • Jednoduchšie šírenie prostredníctvom internetom

Nástroj OiRA možno rozšíriť do obrovského množstva spoločností bez potreby spravovania nákladov a obmedzení spojených s tlačou a rozosielaním papierových dokumentov.

 • Evolučný obsah

Nástroj OiRA možno jednoducho a okamžite upraviť tak, aby odrážal zmeny v právnych predpisoch alebo vo vývoji nových príkladov dobrej praxe, nových procesov a pod., čím sa zaručí neustála aktuálnosť nástrojov.

Obsah nástrojov možno tiež prispôsobiť pre rôznych koncových používateľov. Vývojári nástroja OiRA sa môžu na začiatku sústrediť na najväčšie riziká pre daný sektor a neskôr pridávať nové moduly a nové informácie. Prostredníctvom pravidelných aktualizácií môže byť obsah nástroja po niekoľkých rokoch komplexnejší.

 • Didaktický rozmer

Intuitívna navigácia, vzdelávací obsah, možnosť pracovať vlastným tempom a prerušiť prácu vďaka systému záloh – tieto funkcie nástroja OiRA umožňujú sprevádzať používateľov jednotlivými krokmi ich práce.

Nástroj OiRA navrhuje postupnosť krokov od identifikácie nebezpečenstva k dokumentovanému hodnoteniu rizík. Koncoví používatelia, ktorí nemuseli nikdy predtým vykonať hodnotenie rizík, sú sprevádzaní týmto procesom od prvého kroku (identifikácia rizík) až po ten posledný (vytvorenie akčného plánu/vytvorenie zdokumentovaného hodnotenia rizík).

Nástroj OiRA možno tiež použiť na:

  • zvýšenie povedomia a množstva dostupných informácií (napr. ilustráciou špecifických rizík v danom sektore alebo predvedením spôsobu vykonania hodnotenia rizík),

  • realizáciu školenia, najmä školenia na odborných školách. Budúcim profesionálom (kaderníkom, vodičom nákladných vozidiel, pekárom a pod.) možno ukázať hlavné riziká v ich sektore a ako vykonať hodnotenie rizík prostredníctvom prístupu k relevantnému nástroju a prejdením jednotlivých modulov a krokov.

Nástroje OiRA podporujú MMP a umožňujú im riadiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) interne alebo autonómnejším spôsobom. Tiež jasne uvádzajú, že v prípade nedostatočných interných prostriedkov na zvládnutie špecifického rizika alebo problému v oblasti BOZP je potrebné obrátiť sa na odborníka na BOZP.

 • Platforma na prístup k iným zdrojom informácií

Nástroje OiRA tiež predstavujú platformu, ktorá poskytuje koncovým používateľom jednoduchý prístup (prostredníctvom odkazov, videí a fotografií) ku komplexným informáciám a dokumentov vrátane týchto materiálov:

  • právne predpisy,

  • usmernenia,

  • prípady osvedčených postupov,

  • informačné letáky, brožúry a správy.

 • Možnosť monitorovania využívania týchto nástrojov

Skutočnosť, že sú tieto nástroje poskytované online, umožňuje štatistické monitorovanie ich používania. Z dôvodu ochrany údajov a ako následok rozhodnutia zainteresovaných strán OiRA sa negenerujú štatistiky týkajúce sa obsahu nástrojov (informácie poskytnuté koncovými používateľmi). Štatistiky nástroja OiRA sa sústredia na všeobecnejšie záležitosti, napríklad počet vytvorených kont OiRA, počas vykonaných hodnotení rizík a počet vytvorených akčných plánov. Tieto informácie zhromaždené od koncových používateľov poskytnú postupné zdokonaľovanie nástrojov OiRA v budúcich rokoch (v oblasti použiteľnosti, jednoduchosti a pod.) a umožnia zhodnotiť, či sa nástroje používajú a či sa dostávajú k cieľovým používateľom – MMP.

Prekážky pre OiRA

 • Nedostatočná informovanosť o BOZP (hodnotenie rizík) medzi mikropodnikmi a malými podnikmi.

Hlavné dôvody, ktoré uvádzajú organizácie, ktoré nevykonávajú pravidelné hodnotenie rizík, sú, že riziká a nebezpečenstvá sú už známe (83 % zariadení) a že nedochádza k žiadnym veľkým problémom (80 %) (podľa prieskumu ESENER-2, druhého európskeho prieskumu agentúry EU-OSHA medzi podnikmi o nových a vznikajúcich rizikách). Tieto výsledky predstavujú len 24 % preskúmaných pracovísk, ale prinášajú otázku, či tieto zariadenia (najmä tie menšie) naozaj majú menej problémov, alebo či o rizikách na pracovisku nemajú len slabšie vedomosti.

 • Predchádzanie rizikám nie je hlavným cieľom alebo obavou mikropodnikov a malých podnikov

Z dôvodu obmedzených zdrojov MMP a z dôvodu obáv majiteľov o ekonomické prežitie ich spoločností má BOZP nízku dôležitosť a pre mnohé MMP nie je prioritou. Medzi prekážky dostatočného riadenia BOZP patria:

  • slabé ekonomické postavenie mnohých MMP a nízka úroveň investícií, ktoré môžu poskytnúť do infraštruktúry v oblasti BOZP,

  • obmedzené znalosti, informovanosť a kompetencie majiteľov – manažérov MMP vo vzťahu k BOZP a jej regulačným požiadavkám,

  • obmedzená kapacita mnohých MMP systematicky riadiť svoje záležitosti (vo všeobecnosti),

  • problém osloviť MMP (prvý krok) a presvedčiť ich alebo ich podporiť, aby podnikli opatrenia potrebné na systematickejšie a štruktúrovanejšie riadenie BOZP (druhý krok).