You are here
shutterstock_102697079.jpg

Prednosti in slabosti orodij

Napredek na področju informacijske tehnologije in raba interneta vodita k razvoju različnih vrst orodij za pomoč pri ocenjevanju poklicnih tveganj. Glede na težave, s katerimi se soočajo mikro in mala podjetja pri preprečevanju poklicnih tveganj, se agencija EU-OSHA osredotoča na priložnosti, ki jih za preprečevanje tovrstnih tveganj mikro in malim podjetjem ponujajo nove tehnologije.

Glavne spodbude in ovire za orodje OiRA (ali katerokoli interaktivno orodje za ocenjevanje tveganja) so naštete spodaj.

Spodbude pri rabi orodja OiRA

 • Nova generacija orodij za ocenjevanje tveganj: lahek dostop, enostavna in za končne uporabnike brezplačna uporaba

Pomembno je, da sta vsak projekt ali shema, namenjena mikro in malim podjetjem, prilagojena njihovim potrebam in nista zapletena ali predraga (in sta po možnosti brezplačna). Stalno prizadevanje za lažji dostop do posameznim sektorjem prilagojenih orodij OiRA zagotavlja, da so ta uporabnikom prijazna in enostavna za uporabo. Cilj tega je, da se mikro in malim podjetjem, ki še nikoli niso izvedla ocene tveganj oziroma te ocene niso izvedla na sistematičen in strukturiran način, omogočijo prvi koraki na tem področju. Lahek dostop ter enostavna in brezplačna uporaba so predpogoji za uspeh orodij OiRA.

 • Promocija prek spleta

Orodja OiRA, namenjena velikemu številu podjetij, je mogoče promovirati brez upravljanja stroškov in ovir, povezanih s tiskanjem in razpošiljanjem papirne dokumentacije.

 • Vsebina, ki jo je mogoče prilagoditi

V primeru sprememb v zakonodaji, novih primerov dobre prakse, novih postopkov in drugih podobnih primerih se lahko orodja OiRA enostavno in takoj prilagodijo, zato so vedno posodobljena.

Vsebina orodij se lahko prilagodi tudi za različne končne uporabnike. Razvijalci orodij OiRA se lahko sprva osredotočijo na bolj pogosta tveganja določenega sektorja, kasneje pa dodajo nove module in informacije. Z rednimi posodobitvami je vsebina orodij sčasoma bolj izčrpna.

 • Didaktična razsežnost

Intuitivna navigacija, izobraževalna vsebina, možnost uporabe aplikacije v lastnem tempu in z možnostjo prekinitve dela zahvaljujoč sistemu varnostnega shranjevanja – te možnosti orodja OiRA omogočajo vodenje uporabnikov po korakih pri njihovem delu.

Orodje ponuja ponuja pristop za izdelavo ocene tveganj v več korakih: od opredelitve tveganj do priprave dokumentirane ocene tveganj. Končne uporabnike, ki še niso nikoli izvedli postopka ocenjevanja tveganj, pri tem vodi aplikacija, in sicer od prvega do zadnjega koraka (od opredelitve tveganj do izdelave načrta ukrepov/priprave dokumentirane ocene tveganj).

OiRA se lahko uporabi tudi za:

  • izboljšanje znanja in obveščenosti (npr. s prikazom posameznih tveganj v določenem sektorju ali izvedbe ocenjevanja tveganj);

  • izvajanje izobraževanj, zlasti poklicnega usposabljanja. Bodoči strokovnjaki (frizerji, vozniki tovornjakov, peki idr.) se lahko s pomočjo aplikacije seznanijo z glavnimi tveganji v svojem sektorju ter izvajanjem ocen tveganj s pomočjo dostopa do ustreznih orodij ter navigacijo po različnih modulih in korakih.

Orodja OiRA mikro in mala podjetja spodbujajo, da sama ali bolj samostojno poskrbijo za varnost in zdravje pri delu. Hkrati uporaba teh orodij omogoča, da se podjetja posvetujejo s strokovnjakom za področje varnosti in zdravja pri delu v primerih, ko sama posameznih tveganj v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu niso sposobna primerno obravnavati.

 • Platforma za dostop do ostalih virov informacij

Orodja OiRA so hkrati platforma, ki končnim uporabnikom s pomočjo povezav do spletnih mest, videoposnetkov in fotografij nudi enostaven dostop do vrste informacij in dokumentov, vključno z:

  • zakonodajo,

  • navodili,

  • primeri dobre prakse,

  • informativnimi listi, brošurami in poročili.

 • Možnost spremljanja uporabe tovrstnih orodij

Ker so orodja dostopna prek spleta, slednje omogoča statistično spremljanje njihove uporabe. Statistični podatki o vsebini orodij (informacije, ki jih posredujejo končni uporabniki) se zaradi zaščite podatkov in odločitev interesnih skupin OiRA ne zbirajo. OiRA se osredotoča na bolj splošne podatke, kot je na primer število registriranih uporabniških računov, izvedenih ocen tveganj in izdelanih načrtov ukrepov. Tovrstne informacije bodo pripomogle k izboljšanju orodij OiRA (v zvezi z uporabnostjo, enostavnostjo itd.) ter omogočile pripravo ocene o tem, ali se orodja uporabljajo in dosegajo končne uporabnike (tj. mikro in mala podjetja).

Ovire pri rabi orodja OiRA

 • Pomanjkanje zavedanja o varnosti in zdravju pri delu v mikro in malih podjetjih

Organizacije, ki ne izvajajo rednih ocen tveganj, kot glavna razloga za to navajajo, da so tveganja in nevarnosti že znani (83 % organizacij) in da nimajo večjih težav (80 %) (po podatkih iz druge evropske ankete podjetij o novih in nastajajočih tveganjih ESENER-2, ki jo je izvedla agencija EU-OSHA). Ti rezultati predstavljajo le 24 % anketiranih delovnih okolij, a sprožajo vprašanja, ali te organizacije, še posebej najmanjše, dejansko nimajo toliko težav ali pa se preprosto manj zavedajo tveganj pri delu.

 • Preprečevanje tveganj ni glavni cilj ali skrb mikro in malih podjetij.

Zaradi omejenih sredstev, ki so na voljo tem podjetjem, in skrbi lastnikov glede gospodarskega preživetja njihovih podjetij sta varnost in zdravje bolj v ozadju in za mnoga mikro in mala podjetja nista prednostna naloga. Ovire pri dobrem upravljanju z ukrepi za varnost in zdravje pri delu predstavljajo:

  • slab gospodarski položaj številnih mikro in malih podjetij ter majhna vlaganja v infrastrukturo na področju varnosti in zdravja pri delu, ki si jih lahko privoščijo;

  • omejeno znanje, ozaveščenost in kompetence njihovih lastnikov-upravljavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter njunimi regulativnimi zahtevami;

  • omejena sposobnost mnogih mikro in malih podjetij za sistematično poslovanje (na splošno);

  • težave pri doseganju (prvi korak) in prepričevanju ali spodbujanju mikro in malih podjetij k bolj sistematični in strukturirani izvedbi ukrepov, potrebnih na področju varnosti in zdravja pri delu (drugi korak).