You are here

Dejstva in številke (raziskava ESENER)

V obsežni raziskavi agencije EU-OSHA, imenovani Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), proučujejo, kako se na evropskih delovnih mestih obvladujejo tveganja za varnost in zdravje pri delu.

Predstavniki več tisoč podjetij in organizacij iz vse Evrope so odgovorili na vprašalnike raziskave ESENER, ki obravnavajo zlasti:

 • splošna tveganja za varnost in zdravje pri delu ter načine njihovega obvladovanja;
 • psihosocialna tveganja, kot so stres, ustrahovanje in nadlegovanje;
 • motive in ovire pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu;
 • vključevanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu.

Raziskava iz leta 2014 je celo podrobnejša in obsežnejša od prve, saj se je velikost vzorcev povečala za polovico, v treh državah pa so bili nacionalni vzorci dodatno povečani. V raziskavo ESENER-2 so bila vključena mikropodjetja z od pet do deset zaposlenimi in prvič tudi kmetijska podjetja.

 • Ocene tveganja na delovnem mestu se redno opravljajo, izvajajo jih večinoma zaposleni

  Zdi se, da obstaja povezava z velikostjo podjetja, saj se delež podjetij, v katerih ocene tveganja večinoma izvajajo zaposleni, z velikostjo podjetja povečuje.

  Na podlagi tega ni mogoče sklepati o kakovosti teh ocen tveganja, vendar bi morala biti načeloma vsa podjetja sposobna izvesti osnovno oceno tveganja le z lastnim osebjem, sploh ob domnevi, da so za nadzor nad tveganji najprimernejše osebe, ki delo nadzorujejo.

  Redne ocene tveganja na delovnem mestu po državahIkona Povečaj
 • Redne ocene tveganja na delovnem mestu

  Raziskava ESENER-2 kaže, da v EU-28 redno izvaja ocene tveganja 77 % podjetij. Po pričakovanjih se je pokazala pozitivna povezava z velikostjo podjetja.

  Absolutne ravni ocene tveganja, kot jih kaže ta raziskava, so verjetno nekoliko precenjene. Tovrstna „napaka pri merjenju“ je značilna za vse ankete, pri raziskavi ESENER-2 pa so si prizadevali, da bi bila čim manjša. Najpomembneje je, da metodologija omogoča, da se lahko ravni uporabljajo za veljavne primerjave med državami in analizo glede na druge spremenljivke, kar sta glavna cilja raziskave.

  Več informacij

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Razlogi za neredno ocenjevanje tveganja

  Glavna razloga za neredno ocenjevanje tveganja sta dva, in sicer da so tveganja in nevarnosti že znani (83 % poslovnih enot) ter da večjih težav ni (80 %).

  Zanimivo je, da podjetja v najmanjšem velikostnem razredu v primerjavi z večjimi redkeje poročajo, da jih postopek preveč obremenjuje: 22 % podjetij, v katerih je zaposlenih od pet do devet oseb, in 31 % podjetij, v katerih je več kot 250 zaposlenih.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Razlogi za upoštevanje načel varnosti in zdravja pri delu

  85 % podjetij iz EU-28 je kot glavni razlog navedlo izpolnjevanje zakonske obveznosti.

  Pokazala se je majhna pozitivna vzporednica z velikostjo podjetja, medtem ko po posameznih gospodarskih dejavnostih večjih razlik ni. Druga najpomembnejša spodbuda za ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu pa je izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih ali njihovih predstavnikov (79 %).

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Glavne težave pri obravnavi varnosti in zdravja

  Rezultati glede na velikost podjetja kažejo, da o teh dveh dejavnikih – zapletenosti zakonskih obveznosti in papirologiji – najmanjše poslovne enote poročajo pogosteje kot večje.

  Nasprotno pa o pomanjkanju zavedanja med zaposlenimi in vodstvom poročajo zlasti v največjem velikostnem razredu podjetij, kar je zanimiva ugotovitev, saj kaže na to, da lahko upravljanje pozitivne varnostne kulture postane zahtevnejše, ko se velikost podjetja povečuje.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Dejavniki tveganja, prisotni v podjetju

  Najpogosteje opredeljeni dejavniki tveganja so: delo s težavnimi strankami, učenci ali bolniki (58 % podjetij iz EU-28), čemur sledijo utrujajoča ali boleča drža telesa (56 %) in ponavljajoči se gibi dlani ali rok (52 %).

  V času družbenih sprememb je iz ugotovitev raziskave ESENER-2 razvidna nenehna rast storitvenega sektorja.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Najpogosteje navedena dejavnika tveganja

  Nevarnost nezgod s stroji ali ročnim orodjem je najpogosteje naveden dejavnik tveganja v gradbeništvu, pri ravnanju z odpadki, oskrbi z vodo in električno energijo (82 % podjetij v teh gospodarskih dejavnostih iz EU-28) ter kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu (78 %) in pri proizvodnji (77 %).

  Delo s težavnimi strankami, bolniki, učenci itd. je najpogostejši dejavnik tveganja v izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu (75 %) ter trgovini, prevozništvu, gostinstvu in rekreacijskih dejavnostih (62 %).

  Pritisni PovečajIkona Povečaj