You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Možnosti financiranja

Agencija EU-OSHA redno posreduje informacije v zvezi z možnostmi financiranja pobud za varnost in zdravje pri delu, na ta način pa partnerjem OiRA pomaga pri zagotovitvi financiranja, potrebnega za izvajanje programa OiRA. Najnovejši vodič o možnostih financiranja v EU za interesne skupine EU-OSHA, ki ga je objavila agencija, je na voljo pod naslovom EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders.

Vodič želi interesnim skupinam EU-OSHA pomagati pri opredeljevanju primernih možnosti financiranja. Hkrati skuša povečati ozaveščenost glede različnih možnosti financiranja na ravni EU, ki zadeva tako raziskave s področja varnosti in zdravja pri delu kot dejavnosti, ki jih izvajajo javne ustanove, ter projekte, ki so jih začeli izvajati različni socialni partnerji.

V ospredje so postavljene možnosti financiranja za skupne pobude v različnih državah članicah EU (pogosto so vključene tudi države članice in kandidatke Evropskega združenja za prosto trgovino). Hkrati pa vodič vključuje tudi razdelek o nacionalnem financiranju iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za več držav članic.