You are here
OSH_001540_0.jpg

Zakonodaja

Najpomembnejši del evropske zakonodaje v zvezi z ocenjevanjem tveganj je okvirna direktiva 89/391, ki dejansko vzpostavlja okvirna izhodišca delovanja na zadevnem podrocju, saj vsebuje “splošna nacela v zvezi s preprecevanjem poklicnih bolezni … ter tudi splošna navodila za izvajanje opredeljenih nacel” (clen 1.2.). Direktiva doloca, da so delodajalci dolžni v vseh pogledih zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, ocena tveganja pa je sestavni del tega obveznega upravljanja varnosti in zdravja pri delu. Direktiva tudi opredeljuje oceno tveganja kot izhodišce za izvajanje celovitega procesa upravljanja varnosti in zdravja pri delu. Razlog za njeno osrednjo vlogo je v tem, da ocena omogoca delodajalcem uvedbo ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. 

Okvirna direktiva je bila prenesena v nacionalne zakonodaje. Države clanice imajo kljub temu pravico, da za zašcito svojih delavcev uvedejo strožje predpise (svetujemo vam, da se seznanite z zakonodajo svoje države na podrocju ocenjevanja tveganj).