You are here
OSH_002035_0.jpg

Namen ocene tveganja

Splošna obveznost delodajalcev je, da na vseh delovnih mestih in v vseh pogledih zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. Namen izvedbe ocene tveganja je omogociti delodajalcu, da sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

Med te ukrepe sodijo:

  • preprecevanje poklicnih tveganj;

  • obvešcanje delavcev;

  • usposabljanje delavcev;

  • sprejemanje organizacijskih ukrepov in zagotavljanje sredstev, potrebnih za uvedbo ukrepov.

Ceprav namen ocene tveganja vkljucuje preprecevanje poklicnih tveganj, kar naj bo vselej tudi cilj take ocene, preprecevanja v praksi ne bo vedno mogoce doseci. Kjer tveganj ni mogoce odpraviti, jih je treba zmanjšati in vzpostaviti nadzor nad preostalim tveganjem. Preostalo tveganje je treba pozneje v okviru nacrta posodobitve znova oceniti in v luci morebitnih novih spoznanj obravnavati možnost njegove odprave.

Oceno tveganja je treba oblikovati in izvajati na nacin, ki bo delodajalcem pomagal:

  • prepoznati nevarnosti, ki se pojavljajo pri delu, in ovrednotiti tveganja, povezana z omenjenimi nevarnostmi, kar bo delodajalcem omogocilo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti njihovih zaposlenih ter drugih delavcev ob upoštevanju zakonodajnih zahtev;

  • ovrednotiti tveganja in s pomocjo teh informacij sprejeti najboljšo najboljšo odlocitev glede uporabe delovne opreme, kemijskih snovi ali pripravkov, opremljanja delovnega mesta, in organizacije dela;

  • preveriti, ali so uvedeni ukrepi primerni;

  • prednostno razvrstiti ukrepe, ce se na podlagi ocene ugotovi, da so nadaljnji ukrepi potrebni;

  • dokazati sebi, pristojnim organom, delavcem in njihovim predstavnikom, da so bili upoštevani vsi dejavniki v zvezi z njihovim delom, in da je bila sprejeta pravilna in z informacijami podprta odlocitev glede tveganj in ukrepov, potrebnih za zagotavljanje zdravja in varnosti;

  • s preventivnimi ukrepi in delovnimi ter proizvodnimi metodami, ki jih je skladno z rezultati ocene tveganja treba sprejeti in uvesti, zagotoviti izboljšanje ravni varnosti delavcev.