You are here
OSH_006234.jpg

Ocena tveganja – vloge in odgovornosti

V Evropi sta varnost in zdravje delavcev zaščitena s pristopom, ki temelji na oceni in obvladovanju tveganja. Za izdelavo učinkovite ocene tveganja morajo vsi udeleženci dobro razumeti pravni okvir, koncepte, postopek izdelave ocene tveganja in vloge, ki jih morajo odigrati glavni akterji, ki so vključeni v postopek.

Vloge in odgovornosti delavcev

Pomembno je, da delavci sodelujejo pri oceni tveganja in da so vanjo vkljuceni, saj poznajo težave in podrobnosti o tem, kaj se resnicno dogaja, ko opravljajo svoje naloge ali aktivnosti. Poleg tega sta njihovo prakticno znanje in usposobljenost pogosto potrebna za razvoj izvedljivih preventivnih ukrepov.

S svojim sodelovanjem pri oceni tveganja delavci ne uveljavljajo le svojih pravic na tem podrocju, temvec odlocilno prispevajo k zagotavljanju delodajalcevega uspešnega in ucinkovitega upravljanja zdravja in varnosti pri delu.

Delavci in/ali njihovi predstavniki imajo pravico/dolžnost, da:

 • se delodajalec z njimi posvetuje o nacinu organizacije ocene tveganja in imenovanju oseb, ki bodo to nalogo opravile;

 • sodelujejo pri oceni tveganja;

 • svoje nadrejene ali delodajalce opozorijo na tveganja, ki so jih opazili;

 • porocajo o spremembah na delovnem mestu;

 • so obvešceni o tveganjih za njihovo varnost in zdravje ter ukrepih, potrebnih za odpravljanje ali zmanjšanje teh tveganj;

 • so vkljuceni v postopek odlocanja o uvedbi preventivnih in varnostnih ukrepih;

 • zaprosijo delodajalca, naj sprejme ustrezne ukrepe, in predlagajo možne rešitve za zmanjšanje nevarnosti ali odstranitev njenega glavnega vzroka;

 • s svojim sodelovanjem prispevajo k temu, da lahko delodajalec zagotavlja varno delovno okolje;

 • se usposabljajo/se jih pouci o sprejetih ukrepih;

 • v najvecji možni meri skrbijo za svojo varnost in zdravje ter za varnost in zdravje drugih oseb, na katere vplivajo s svojimi dejanji, skladno z usposabljanjem in navodili, ki jih zagotovi delodajalec.

Poleg tega je pomembno, da so delavci in njihovi predstavniki ustrezno usposobljeni, tako da razumejo oceno tveganja in svojo vlogo v njej.

Vloge in odgovornosti delodajalcev

Delodajalci morajo skrbno pripraviti obliko delovanja, s katero bodo skladno s svojimi odgovornostmi izvedli oceno tveganja in uvedli ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev. Priporocljiva oblika takšnega delovanja je akcijski nacrt za odpravljanje ali obvladovanje tveganj.

Akcijski nacrt naj vkljucuje:

 • postopek narocanja, organizacijo in usklajevanje ocene;

 • imenovanje oseb, usposobljenih za ocenjevanje tveganj;

  • oseba, ki izvaja oceno tveganja je lahko:

   • delodajalec,

   • zaposleni, ki ga imenuje delodajalec,

   • zunanji ocenjevalec in ponudnik storitev, ce na delovnem mestu primanjkuje usposobljenega osebja;

  • sposobnosti, s katerimi lahko osebe dokažejo svojo usposobljenost, so naslednje:

   • razumevanje splošnega pristopa k oceni tveganja,

   • zmožnost uporabe tega razumevanja na delovnem mestu,

   • sposobnost prepoznavanja okolišcin, v katerih sami ne bi bili sposobni dovolj dobro oceniti tveganja, ter okolišcin, v katerih bi znali svetovati, kakšna dodatna pomoc je potrebna;

 • posvetovanje s predstavniki delavcev o nacinu imenovanja oseb, ki bodo izvedle oceno;

 • zagotovitev potrebnih informacij, usposabljanja, sredstev in podpore ocenjevalcem, ki so zaposleni pri delodajalcu;

 • zagotovitev ustreznega usklajevanja med ocenjevalci (kjer je potrebno);

 • vkljucitev vodstva in spodbujanje sodelovanja zaposlenih;

 • opredelitev priprav, ki jih je treba opraviti za pregled in posodobitev ocene tveganja;

 • zagotovitev ustreznosti preventivnih in varnostnih ukrepov glede na rezultate ocene;

 • zagotovitev dokumentiranosti ocene tveganja;

 • spremljanje varnostnih in preventivnih ukrepov z namenom zagotavljanja njihove uspešnosti;

 • obvešcanje delavcev in/ali njihovih predstavnikov o rezultatih ocene in uvedenih ukrepih ter omogocanje dostopa do dokumentacije.

Nasveti za osebe, ki ocenjujejo tveganja

Osebe, ki ocenjujejo tveganja pri delu, morajo poznati in/ali biti seznanjene z:

 • že znanimi nevarnostmi in tveganji ter nacinom njihovega nastanka;

 • materiali, opremo in tehnologijo, ki se uporabljajo pri delu;

 • delovnimi postopki in organizacijo dela ter vplivom uporabljenih materialov na delavce;

 • vrsto, verjetnostjo, pogostostjo in casom izpostavljenosti nevarnostim. V nekaterih primerih lahko to pomeni uporabo sodobnih potrjenih meritvenih metod;

 • povezavo med izpostavljenostjo nevarnosti in njenim ucinkom;

 • zakonsko dolocenimi standardi in zahtevami, pomembnimi za tveganja, ki so navzoca na delovnem mestu;

 • dobro prakso na podrocjih, kjer ni posebnih zakonsko dolocenih standardov.

Delodajalec mora poskrbeti, da vsak ocenjevalec, ki je bodisi zaposlen pri njem ali zunanji svetovalec, opravi potrebne pogovore z zaposlenimi ali drugimi osebami, na primer izvajalci, ki dejansko opravljajo delo.

Ce imajo zaposleni, ki delajo na istem delovnem mestu, razlicne delodajalce, se lahko zgodi, da si bodo ocenjevalci morali izmenjati informacije o tveganjih in vzpostavljenih zdravstvenih ter varnostnih ukrepih, da lahko ustrezno obravnavajo takšna tveganja. Naloga delodajalca je omogociti tako izmenjavo informacij.