You are here
OSH_001297_0.jpg

Ocena tveganja

Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k preprecevanju nezgod pri delu in poslabšanja zdravja.

Za to obstajajo utemeljeni razlogi. Ce se ocena tveganja, ki pomeni zacetek pristopa k upravljanju zdravja in varnosti pri delu, izvede slabo ali ce se sploh ne izvede, je možnost prepoznavanja in uvedbe ustreznih preventivnih ukrepov zelo majhna.

Vsako leto se vec milijonov ljudi v EU poškoduje pri delu ali ima resne zdravstvene težave, povezane z delovnim mestom. Pri tem je ocena tveganja zelo pomembna, saj je kljucnega pomena za zdrava delovna mesta. Ocena tveganja je dinamicen proces, ki podjetjem in organizacijam omogoca vzpostavitev dejavne politike na podrocju obvladovanja tveganj na delovnem mestu.

Zato je pomembno, da podjetja vseh vrst in velikosti redno izvajajo ocene tveganj. Pravilno ocenjevanje tveganj med drugim vkljucuje ocenjevanje vseh pomembnih tveganj (ne le tistih, ki so neposredna ali ocitna), preverjanje ucinkovitosti sprejetih varnostnih ukrepov, dokumentiranje rezultatov ocen in redno posodabljanje ocen.

Najpomembnejši del evropske zakonodaje v zvezi z ocenjevanjem tveganj je okvirna direktiva 89/391, ki je že prenesena v nacionalne zakonodaje držav clanic. Kljub temu imajo države clanice pravico, da za zašcito svojih delavcev uvedejo strožje predpise (svetujemo vam, da se seznanite z zakonodajo svoje države na podrocju ocenjevanja tveganj).

Evropska komisija je izdelala pomembne smernice z namenom pomagati državam clanicam, delodajalcem in delavcem pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti v zvezi z ocenjevanjem tveganj, kot jih opredeljuje okvirna direktiva 89/391. Informacije, podane v tem oddelku, temeljijo na omenjenih smernicah.

Opredelitev pojmov

Nevarnosti

Nevarnost je lahko kar koli (delovni material, oprema, nacin dela ali delovni postopek), kar bi lahko prizadelo delavca.

Tveganja

Tveganje je možnost, velika ali majhna, da bi bil lahko kdo zaradi nevarnosti prizadet.

Ocena tveganja

Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu. Ocena tveganja je sistematicen pregled vseh vidikov dela, ki obravnava naslednja vprašanja:

  • kaj lahko povzroci poškodbe ali škodo,

  • ali je nevarnosti mogoce odpraviti, in ce to ni mogoce,

  • kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.

 

Dodatni viri

Zunanji viri