Fakta och siffror

I detta avsnitt tillhandahålls uppgifter om mikroföretag och små företag.

 • Mikroföretag och små företag – viktiga ekonomiska aktörer

  Det verkar finnas övertygande skäl att tillskriva mikroföretag och små företag en central betydelse som ekonomiska aktörer i EU.

  Med hänsyn till antalet företag utgjorde mikroföretagen fler än nio av tio företag (92,4 procent) i den icke-finansiella företagssektorn i EU-28 2013, medan små företag stod för 6,4 procent.

 • Dödsolyckor inom företagsstorleksklasser

  Under perioden 2008–2012 inträffade den största andelen dödsolyckor bland arbetstagare i företag med upp till 49 anställda.

  Tendenser för dödsfall under de senaste åren tyder också på att effekterna av den ekonomiska lågkonjunkturen och återhämtningen noterades inom alla företagsstorlekar.

 • Företag som rapporterar användning av arbetsmiljötjänster.

  Större företag rapporterar, som väntat, att de använder tjänsterna oftare än sina mindre motsvarigheter.

  Skillnaderna mellan företagsstorlekar är något större när det gäller användningen av specialiserade tjänster, t.ex. experter som arbetar med ergonomi och psykologer.

 • Användning av arbetsmiljöinformation från olika källor

  Det är viktigt för företagen att få tillgång till information, stöd och råd.

  Intressant nog vänder sig nästan hälften av de tillfrågade företagen i EU-28-rapporten till försäkringsbolag (48 procent) och yrkesinspektionen (48 procent) när de behöver den här typen av information.

 • Formell arbetstagarrepresentation i företagen

  Som framgår av figuren ökar den formella arbetstagarrepresentationen tydligt med företagets storlek.

  När det gäller formell arbetstagarrepresentation finns det ett företagsråd i 25 procent av företagen i EU-28, medan en facklig representant rapporteras av 15 procent av företagen.

 • Hur ofta arbetsmiljön diskuteras mellan arbetstagarföreträdare och ledning

  Arbetsmiljöfrågor diskuteras "regelbundet" mellan arbetstagarföreträdare och ledning i 56 procent av företagen i EU-28 som har någon form av arbetstagarföreträdarskap.

  Denna andel ökar avsevärt med storleken. I jämförelse rapporterades oftare en mer ad hoc-liknande reaktion bland de minsta företagen, eftersom 41 procent av dem uppger att sådana diskussioner sker "endast när vissa problem uppstår", en andel som minskar med företagets storlek.