You are here

Fakta och siffror (Esener)

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en detaljerad och omfattande undersökning som kartlägger hur arbetsmiljörisker hanteras på europeiska arbetsplatser.

Företrädare för tusentals företag och organisationer i Europa har svarat på Eseners frågeformulär, som fokuserar på följande nyckelområden:

 • Allmänna arbetsmiljörisker och hur de hanteras
 • Psykosociala risker som stress, mobbning och trakasserier
 • Drivkrafter och hinder för att vidta åtgärder på arbetsmiljöområdet
 • Arbetstagarmedverkan i hanteringen av arbetsmiljöfrågor

Undersökningen från 2014 är ännu mer detaljerad och omfattande än den första i och med att urvalsstorleken ökade med hälften, och de nationella urvalen har dessutom ökat ytterligare i tre länder. Esener-2 omfattar för första gången även mikroföretag med mellan 5 och 10 anställda och jordbruksföretag.

 • Riskbedömningar av arbetsplatsen som genomförts regelbundet och främst av intern personal

  Det verkar finnas ett samband med företagets storlek, eftersom den procentuella andelen företag där riskbedömningar utförs av intern personalen ökar med storleken.

  Detta säger inget om kvaliteten på dessa riskbedömningar, men i princip och under förutsättning att de som kontrollerar arbetet befinner sig i den bästa positionen för att kontrollera riskerna bör alla företag kunna genomföra en grundläggande riskbedömning med endast egen personal.

  Riskbedömningar av arbetsplatsen genomförda regelbundet land för landZoom Icon
 • Riskbedömningar av arbetsplatsen genomförda regelbundet

  Esener-2 visar att 77 procent av företagen i EU-28 genomför riskbedömningar regelbundet. Som väntat finns det ett positivt samband med företagsstorleken.

  De absoluta nivåer för riskbedömning som anges genom Esener-2 är sannolikt till viss del överskattningar. Denna typ av ”mätfel” är gemensam för alla undersökningar, och Esener-2 har gjort sitt bästa för att minimera dem. Metoden ser dock till att nivåerna kan användas för meningsfulla jämförelser mellan länder och för analys mot andra variabler, som är de främsta syftena med undersökningen.

  Se mer

  Tryck zoomZoom Icon
 • Anledningar till att riskbedömningar inte genomförs regelbundet

  De främsta skälen för att inte genomföra regelbundna riskbedömningar är att riskerna och farorna redan är kända (83 procent) och att det inte finns några större problem (80 procent).

  Intressant nog rapporterar företagen i de minsta storleksklasserna mindre ofta än sina större motparter att förfarandet är alltför betungande: 22 procent bland de som har 5–9 anställda, jämfört med 31 procent bland de som sysselsätter fler än 250 personer.

  Tryck zoomZoom Icon
 • Anledningar till att ta itu med hälsa och säkerhet

  Uppfyllande av den lagstadgade skyldigheten uppges vara en viktig orsak av 85 procent av företagen i EU-28.

  Det finns ett litet positivt samband med företagsstorleken, samtidigt som det inte finns några tydliga skillnader när det gäller sektor. Den näst viktigaste drivkraften för åtgärder på arbetsmiljöområdet är att uppfylla förväntningarna från anställda eller deras företrädare (79 procent).

  Tryck zoomZoom Icon
 • Större svårigheter när det gäller att ta itu med hälsa och säkerhet

  Resultat efter storlek tyder på att de minsta företagen verkar rapportera dessa två faktorer – de rättsliga skyldigheternas komplexitet och pappersarbetet – oftare än sina större motparter.

  Som jämförelse rapporteras bristande medvetenhet, både bland personal och ledning, särskilt i den största storleksklassen, vilket är intressant eftersom det antyder att en positiv säkerhetskultur eller säkerhetsklimat kan bli svårare att hantera när företag växer.

  Tryck zoomZoom Icon
 • Riskfaktorer på arbetsplatsen

  De vanligaste identifierade riskfaktorerna är att ta itu med svåra kunder, elever eller patienter (58 procent av företagen i EU-28), följt av tröttande eller smärtsamma positioner (56 procent) och repetitiva hand- eller armrörelser (52 procent).

  I det aktuella sammanhanget av samhällsförändring speglar Esener-2-resultaten den fortsatta tillväxten i tjänstesektorn.

  Tryck zoomZoom Icon
 • De två oftast rapporterade riskfaktorerna

  Risken för olyckor med maskiner eller handverktyg är den oftast rapporterade riskfaktorn inom byggbranschen, avfallshantering, vatten- och elförsörjning (82 procent av företagen inom sektorn i EU-28), jordbruk, skogsbruk och fiske (78 procent) och tillverkning (77 procent).

  Att tvingas hantera besvärliga kunder, patienter, elever, etc. är den vanligaste riskfaktorn inom utbildning, hälso- och sociala tjänster (75 procent) och handel, transport, mat/boende och fritidsaktiviteter (62 procent).

  Tryck zoomZoom Icon