Integritetspolicy

Organisatorisk del av byrån som ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Andrew Smith, chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

 

Syfte med behandlingen

För att ta fram anonymiserad statistik för den här webbplatsen skapas loggfiler varje gång någon går in på den. Filerna innehåller följande aggregerade data: sammanlagt antal besök, användarnas hemländer, sessionens längd och vilken väg besökarna följt på webbplatsen.

 

Typ av uppgifter som behandlas

Loggfilerna innehåller följande uppgifter:

  • Användarens IP-adress
  • Datum och klockslag när användarens förfrågan om tillträde till webbplatsen nådde webbservern.
  • Önskad webblänk
  • HTTP-svarskoder som lämnats till den som frågat om tillträde (användaren).
  • Frågans bearbetningstid.
  • Användaragentsträng.

 

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå med senare ändringar.

 

Behandlingens laglighet

Behandlingen grundar sig på artikel 5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning (EG) nr 45/2001).

 

Uppgiftsmottagare

Följande får tillgång till personuppgifter med utgångspunkt från de berörda personernas roll och ansvarsområden (principen ”måste veta”):

  • Vederbörligen utnämnd personal vid EU-Osha
  • Externa leverantörer av värdtjänster för EU-Oshas server
  • Rättstjänst, civilrättsliga domstolar, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska ombudsmannen, revisionsrätten, intern revisionstjänst i förekommande fall.

Alla ovannämnda mottagare omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. EU-Osha kommer inte att röja personuppgifter för tredje part. EU-Osha lämnar inte ut personuppgifter för direktmarknadsföring i kommersiellt syfte.

Cookies (kakor)

Denna webbplats skapar tillfälliga cookies när någon besöker den. Dessa cookies behövs för att sessionen ska kunna genomföras. De raderas när du stänger din webbläsare. Användarens IP-adress lagras inte i någon cookie. För att kunna känna igen sessionen och genomföra den har dessa cookies ett unikt ID som är helt anonymt.

På den här webbplatsen används Piwik, en programvara som genererar webbstatistik och som helt och hållet ligger på EU-Oshas servrar inom EU. Piwik lagrar cookies på din dator, men inga personuppgifter samlas in. Piwik känner igen din session genom ett anonymt ID, men detta ID är värdelöst för andra och kan inte användas för att identifiera enskilda användare.

Om du inte vill att EU-Osha ska spåra din aktivitet via Piwik kan du välja bort Piwik genom att klicka på den här länken:

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och att få dem rättade och blockerade (om de är felaktiga), begära att de utplånas och invända mot behandlingen i de fall som avses i artiklarna 13, 14, 15, 16 och 18 i förordning (EG) nr 45/2001.

Skulle du ha frågor eller klagomål som rör hur dina personuppgifter har samlats in, behandlats eller använts, kontakta oss på information@osha.europa.eu och ange orden ”data protection” i ämnesraden.

 

Information om arkiveringstiden för uppgifter

Informationen i loggfilerna sparas i två år i EU-Oshas server som finns hos en extern leverantör inom EU.

 

Uppgifter som används för att skapa anonyma statistikrapporter kommer att bevaras en längre tid.

 

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd mot otillåtet tillträde eller otillåtna ändringar, visningar eller förstöring av data. Här ingår interna granskningar av vår datainsamling, lagring och bearbetningspraxis och säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering av kommunikation och fysiska säkerhetsåtgärder som skydd mot otillåtet intrång i system där vi lagrar personuppgifter.

 

Begäran om information

De registrerade kan begära ut information om hur deras personuppgifter har hanterats genom att kontakta EU-Oshas uppgiftsskyddsombud på följande adress: dpo@osha.europa.eu.

 

Möjlighet att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen

Registrerade personer har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen http://www.edps.europa.eu, om de anser att behandlingen inte har utförts i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 45/2001.