Syftet med riskbedömning

Arbetsgivarna på varje arbetsplats har allmän skyldighet att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa i alla delar av arbetet. Med hjälp av riskbedömningar kan arbetsgivarna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de anställdas säkerhet och hälsa.

Åtgärderna omfattar

  • förebyggande av risker i arbetet,

  • tillhandahållande av information till arbetstagarna,

  • tillhandahållande av utbildning till arbetstagarna,

  • lämplig organisation och adekvata hjälpmedel för att vidta de nödvändiga åtgärderna.

Det är meningen att riskbedömningen ska innefatta förebyggande av risker i arbetet, och även om detta alltid ska vara målet går det inte alltid att uppnå i praktiken. Om det inte går att eliminera riskerna ska de minskas, och restrisken ska hållas under kontroll. I ett senare läge kan en sådan restrisk bedömas på nytt inom ramen för ett granskningsprogram, då man på nytt kan ta ställning till om ny kunskap eventuellt gör det möjligt att eliminera risken.

Riskbedömningen ska vara strukturerad och genomföras så att arbetsgivarna får hjälp att

  • identifiera de faror som uppstår i samband med arbetet och utvärdera de risker som är relaterade till dessa faror, för att därigenom bestämma vilka åtgärder de bör vidta för att skydda sina anställdas och andra arbetstagares hälsa och säkerhet, med vederbörlig hänsyn till gällande lagstiftning,

  • utvärdera riskerna för att göra det mest välinformerade valet av arbetsutrustning, kemiska ämnen och preparat som används, arbetsplatsens utformning och arbetsupplägget,

  • kontrollera om de åtgärder som tillämpas räcker,

  • prioritera insatser om bedömningen visar att ytterligare åtgärder behövs,

  • visa för sig själva, behöriga myndigheter, arbetstagarna och deras företrädare att alla faktorer som är relevanta för arbetet har tagits i beaktande och att en informerad och välgrundad bedömning har gjorts av riskerna och av de åtgärder som krävs för garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

  • säkerställa att de förebyggande åtgärder samt de arbets- och produktionsmetoder som bedöms vara nödvändiga och som genomförs efter en riskbedömning förbättrar arbetarskyddet.